Пошук по сайту


Освітня програма: Облік І аудит Запоріжжя 2017 рік І. Пояснювальна записка Мета вступного випробування з «Облік І оподаткування»

Освітня програма: Облік І аудит Запоріжжя 2017 рік І. Пояснювальна записка Мета вступного випробування з «Облік І оподаткування»ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КРИВОРІЗЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Приймальною комісією

Протокол № ______

«__»______________ 2017 р.

Заступник голови Приймальної комісії

____________ О.Г. Бондар

ПРОГРАМА


вступного ВИПРОБУВАННЯ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

для осіб, які не менше одного року здобувають освітній ступінь бакалавра

ІІ курс

Освітній ступінь: бакалавр

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Освітня програма: Облік і аудит

Запоріжжя – 2017 рік

І. Пояснювальна записка


 1. Мета вступного випробування з «Облік і оподаткування» – з'ясувати рівень теоретичних знань та практичних навичок вступників, які не менше одного року здобувають освітній ступінь бакалавра і бажають навчатись за неспорідненими спеціальностями з метою формування рейтингового списку та конкурсного відбору вступників на навчання за освітнім ступенем "бакалавр" спеціальності 071 Облік і оподаткування / напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит в межах ліцензованого обсягу спеціальності.


2. Форма вступного випробування.

Випробування проходить у кілька етапів:

- на початку засідання голова фахової комісії розпечатує пакет з варіантами білетів, що виносяться на вступне фахове випробування;

- абітурієнти дають письмову відповідь на питання екзаменаційного білету у письмовій формі. Тривалість письмового етапу - 60 хвилин;

- співбесіда з абітурієнтами з питань екзаменаційного білету;

- обговорення членами фахової комісії відповідей та оголошення оцінки студентам.
3.Білети: структура білету.

Білет фахового вступного випробування містить 3 завдання: 2 теоретичних питання, 1 тестове завдання ( або задача).

Зміст теоретичних питань для 2 –го курсу включає такі дисципліни: економічна теорія, вища математика, інформатика.
4. Вимоги до відповіді вступника.

Вступник має:

- виявити знання в галузі економіки підприємства, теорії бухгалтерського обліку та бухгалтерського обліку;

- оперувати основними поняттями економіки та обліку;

- продемонструвати уміння застосовувати теоретичні знання з обліку при розв’язанні проблемних завдань .

Іі. Критерії оцінювання


При оцінюванні знань вступника на вступному випробуванні з спеціальності 071 Облік і оподаткування напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит освітньої програми «бакалавр» враховуються його письмова відповідь на питання екзаменаційного білету, усне обговорення цієї відповіді з членами фахової атестаційної комісії та відповіді на додаткові запитання членів комісії.

Для особи, яка не менше одного року здобуває і претендує на зарахування за ступенем бакалавра (за 60 бальною шкалою):

Оцінку «відмінно» (54-60 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та вміння: в повній мірі засвоїв увесь програмний матеріал, показує знання не лише основної, але й додаткової літератури, наводить власні міркування, робить узагальнюючі висновки, використовує знання з суміжних галузевих дисциплін, вдало наводить приклади.

Оцінку «добре» (36-53 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та вміння: має також високий рівень знань і навичок. При цьому відповідь досить повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі неточності або пропуски в неосновних питаннях. Можливе слабке знання додаткової літератури, недостатня чіткість у визначенні понять.

Оцінку «задовільно» (21-35 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та вміння: в загальній формі розбирається у матеріалі, але відповідь неповна, неглибока, містить неточності, робить помилки при формулюванні понять, відчуває труднощі, застосовуючи знання при наведенні прикладів.

Оцінку «незадовільно» (1-20 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та вміння: не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки при висвітленні понять, на додаткові питання відповідає не по суті.

ІІі. Структура програми


Економічна теорія

Становлення і розвиток економічної теорії. Предмет і метод економічної теорії. Економічна система суспільства. Теорія товару і грошей. Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи. Економічні основи ринкової системи. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці. Капітал підприємства, його кругообіг та обіг. Ринкові відносини в аграрному секторі. Доходи населення, їх формування та розподіл. Держава, як суб’єкт економічної системи. Держава та її економічні функції. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Макроекономічні показники в системі національних розрахунків. Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції. Макроекономічна рівновага. Фіскальна політика держави та монетарна політика. Мікроекономічні аспекти розвитку економічної теорії. Поведінка споживача, теорія еластичності. Витрати виробництва. Ринок праці, ринок капіталу.

Вища математика

Визначники другого та третього порядку.Поняття мінора та алгебраїчного доповнення елемента визначника. Основні поняття теорії матриць. Дії з матрицями.Розв’язання системи лінійних рівнянь методом Крамера. Вектори та дії з ними.Поняття лінії на площині. Взаємне розташування двох прямих на площині. Загальне рівняння другого порядку. Еліпс та його характеристична властивість. Гіпербола, її характеристична властивість та рівняння асимптот. Парабола та її характеристична властивість. Рівняння прямої в просторі. Загальне рівняння площини. Рівняння площини в просторі. Основні види матриць. Операції над матрицями. Методи розв’язання систем лінійних рівнянь. Види векторів. Операції над векторами.Первісна функції та невизначений інтеграл.Методи обчислення визначеного інтегралу.Поняття диференціального рівняння, його порядок та розв’язання.

Інформатика

Поняття інформації та інформаційних процесів. Поняття та властивості алгоритму. Представлення інформації в ЕОМ. Програмне забезпечення персональних комп’ютерів. Об’єкти Windows. Файли, папки, документи. Архіватори та їх функціональні можливості. Склад і призначення системного блока. Оперативна пам’ять та її характеристика. Мікропроцесор та його функції. Контролери, адаптери та їх властивості. Пристрої введення/виведення інформації. Загальні характеристики зовнішньої пам’яті комп’ютера. Класифікація і призначення комп'ютерних мереж. Текстові редактори. Призначення та функції Microsoft Word. Поняття і види електронних таблиць. Характеристика MS Excel. Створення нової презентацій засобами програми підготовки презентацій Microsoft Office PowerPоint. Глобальна комп’ютерна мережа, визначення та призначення.
IV. Список рекомендованої літератури

 1. Аналітична економія : макроекономіка і мікроекономіка. [підруч.] / [Ватаманюк З. Г. та ін.] ; за ред. С. М. Панчишина. – К. : Знання, 2009. – 723 с.

 2. Андреюк Н. В. Мікроекономіка : [навч. посіб.] / Н. В. Андреюк. – К. : Кондор, 2004. – 176 с.

 3. Баженов В. А. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології : [підруч.] / В. А. Баженов. – К. : Каравела, 2007. – 639 с.

 4. Базилевич В. Д. Макроекономіка : підруч. [для студ. економ. спец. ВНЗ] / Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Баластрик Л. О. ; за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2007. – 703 с.

 5. Базилевич В. Д. Мікроекономіка : [підруч.] / В. Д. Базилевич. – [2-ге вид.]. – К. : Знання, 2008. – 679 с.

 6. Базілінська О. Я. Макроекономіка : [навч. посіб.] / О. Я.Базілінська. – [2-ге вид., випр.]. – К. : ЦУЛ, 2009. – 442 с.

 7. Барковський В. В. Математика для економістів : Вища математика. / В. Барковський, Н. Барковська. – К. : ЦУЛ, 2002. – 400 с.

 8. Бех О. В. Алгебра та геометрія [метод. вказівки до сам. вивч. курсу] / О. Бех, О. Княжна. – Запоріжжя : ЗНУ, 2002. – 118 с.

 9. БрукширДж. Информатика и вычислительнаятехника. / Дж. Брукшир. – СПб. : Питер, 2004. – 620 с.

 10. Бугір М. К. Математика для економістів : [посіб.] / М. К. Бугір. – К. : Академія, 2003. – 520 с.

 11. Буріменко Ю. І. Вища математика для менеджерів та економістів : [навч. посіб.] / Ю. Буріменко, П. Керекеша. – Одеса : Оптімум, 2001. – 294 с.

 12. Валєєв К. Г. Вища математика : [навч. посіб.] / К. Г. Валєєва – К. : КНЕУ, 2001. – 304 с.

 13. Васильченко І. П. Вища математика для економістів (спеціальні розділи). / І. П. Васильченко. – К. : Кондор, 2004. – 352 с.

 14. Вініченко І. І. Мікроекономіка : [навч. посіб.] / І. І. Вінніченко, Н. В. Дацій, С. О. Корецька. – К. : ЦНЛ, 2005. – 272 с.

 15. Дибкова Л. М. Інформатика та комп’ютерна техніка. [посіб.] / Л. М. Дибкова. – К. : Академвидав, 2002. – 320 с.

 16. Дубовик В. П. Вища математика : [навч. посіб.] / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. – К. : АСК, 2003 – 648 с.

 17. Дубовик В. П. Вища математика : збірник задач. / В. П. Дубовик – К. : АСК, 2001. – 256 с.

 18. Економічна теорія : [конспект лекцій] / Е. В. Прушківська, В. В. Гавриш, А. С. Лобанова, О. С. Славіна. – Запоріжжя : ЗНУ, Ч. 1 : 2008 – 102 с.

 19. Економічна теорія : [конспект лекцій] / Е. В. Прушківська, В. В. Гавриш, А. С. Лобанова, О. С. Славіна. – Запоріжжя : ЗНУ, Ч. 2 : 2008. – 94 с.

 20. Економічна теорія : [підруч.] / за ред. В. М. Тарасевича. – К. : ЦУЛ, 2006. – 784 с.

 21. Економічна теорія. Політекономія : [підруч.] / за ред. В. Д. Базилевича. – [7-ме вид., стер.] – К. : Знання-Прес, 2008. – 719 с.

 22. Злобін Г. Г. Основи інформатики, комп'ютерної техніки і комп'ютерних технологій. [підруч.] / Г. Г. Злобін. – К. : Каравела, 2007. – 239 с.

 23. Кравчук С. О. Основи комп’ютерної техніки. Компоненти, системи, мережі. [навч. посіб.] / С. О. Кравчук. – К. : Каравела, 2005. – 343 с.

 24. Макарова М. В. Інформатика та комп’ютерна техніка. [навч. посіб.] / М. В. Макарова. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2003. – 642 с.

 25. Макконнелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и політика. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю ; [пер. с 13-го англ. изд.]. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 974 с.

 26. Макроекономіка та макроекономічна політика : [навч. посіб.] / А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк, О. В. Длугопольський, О. В. Панухник. – К. : Знання, 2008. – 699с.

 27. Малиновський В. М. Зберігати довічно [історія комп'ютерної техніки] – К. : ВД "К-МА", 2007. – 175. с.

 28. МанківГрегорі М. Макроекономіка : [підруч.] / М. МанківГрегорі ; [пер. з англ.]. – К. : Основи, 2000. – 588 с.

 29. Михайленко В. М. Алгебра та геометрія для економістів : [навч. посіб.] / В. М. Михайленко, Н. Д. Федоренко. – К. : Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 2002. – 103 с.

 30. Мікроекономіка : [підруч.] / [А. П. Наливайко, Л. А. Азьмук, П. Г. Банщиков та ін.] ; за наук. ред. А. П. Наливайка. – К. : КНЕУ, 2011. – 446 с.

 31. Мікроекономіка : Практикум : [навч. посіб.] / [3-тє вид.] ; за ред. В. Д. Базилевича. – К. : 2012. – 491 с.

 32. Мочерний С. В. Короткий курс економічної теорії : [навч. посіб.] / С. В. Мочерний, Л. О. Каніщенко. – Т. : Економічна думка, 2000. – 324 с.

 33. Основи економічної теорії : [підруч.] / За ред. проф. В. Г. Федоренко. – К. : Алерта, 2005. – 511 с.

 34. Панчишин С. М. Макроекономіка : [навч. посіб.] / С. М. Панчишин. – [3-е вид.]. – К. : Либідь, 2005. – 615 с.

 35. Пиндайк Р. С. Микроэкономика : Учебник для вузов. / Р. С. Пиндайк, Д. Л. Рабинфельд. – Питер, 2011. – 608 с.

 36. Пушкар О. І. Інформатика. Комп’ютерна техніка: [підруч.] – К. : Академія, 2003. – 704 с.

 37. Савченко А. Г. Макроекономіка : [підруч.] / Анатолій Григорович Савченко. – К. : КНЕУ, 2005. – 441 с.

 38. Соколенко О. І. Вища математика: [підруч.] / О. І. Соколенко – К. : Академія, 2002. – 325 с.Голова фахової атестаційної комісії ___________________ Н.М. Мезенцева


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пояснювальна записка Тематичний план початковий рівень і-й рік навчання
Програма побудована на предметно практичній діяльності, яка для дітей 5-8 років є необхідною ланкою цілісного процесу комунікативного,...

Навчальна програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...

Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Компетентність є особистісним утворенням, яке формується на основі здобутих знань, досвіду діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій,...

Пояснювальна записка курс математики у системі неперервної освіти...
Програма з математики для 1 – 4 класів спрямована на реалізацію мети та завдань освітньої галузі, визначених у Державному стандарті...

Пояснювальна записка до робочого навчального плану
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Пояснювальна записка Замовник
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Пояснювальна записка
О. А. Шум, директор окзо дніпропетровська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №1для дітей

Пояснювальна записка до навчального плану
У 2014-2015 навчальному році в Костогризівській загальноосвітній школі налічується 12 класів

Тема уроку
Мета уроку: освітня: ознайомити учнів з особливостями побудови та читанням електричних схем

Урок №7 Тема уроку : Геометричні побудови під час
Мета уроку: освітня: ознайомити учнів із способами поділу кола на частини та спряженнямиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка