Пошук по сайту


Комунальний заклад освіти

Комунальний заклад освітиКомунальний заклад освіти

«Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142

еколого-економічного профілю»

Дніпропетровської міської ради

НАКАЗ
17 червня 2014 № ____
Про результати державної підсумкової атестації

випускників основної школи
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 № 151/14842, (зі змінами) (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 №1116 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 09.12.2010 №1237/18532), наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.01.2013 №55 «Про надання грифа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України збірникам завдань для проведення державної підсумкової атестації», від 13.12.2000 №584 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19 грудня 2000 №924/5145(зі змінами), листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 травня 2014 року № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року», від 14 лютого 2014 року №1/9-115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2013/2014 навчальному році», наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 03.03.2014 №116/0/212-14 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної атестації у загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровської області у 2013/2014 навчальному році», наказу управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 05.03.2014 №80 «Про порядок закінчення 2013/2014 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах міста», наказу відділу освіти Амур-нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради від 05 березня 2014 №59 «Про порядок закінчення 2013/2014 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах району» і з метою організованого закінчення навчального року проведено державну підсумкову атестації учнів 9-х класів, випускників 2014 року.

9 класи налічують 58 учнів: 9а клас, класний керівник Лоянова З.М., 9б клас, класний керівник Ротань І.Ф..Звільнена від ДПА за станом здоров’я учениця 9а класу Джанджулія Ірина.

Державну підсумкову атестацію у школі ІІ ступеня (9 класи) проведено

з п’яти предметів, з них:

  • українська мова, диктант, обов’язковий для всіх учнів, 13 червня 2014 року, за завданнями, оголошеним МОН України в день атестації по Національному телебаченню та радіо о 9.00;

  • математика (інтегрована робота з алгебри та геометрії), обов’язковий для всіх учнів, 02 червня 2014 року, за завданнями, оголошеними ГУОН Дніпропетровської ОДА в день атестації по обласному радіо о 8.20;

  • географія та біологія за тестами затвердженими МОН України;

  • предметом, за рішенням педагогічної ради школи №3 від .05.2014р., за збірниками завдань для державної підсумкової атестації затвердженими МОН України, за вибором учнів письмово: 9а – історія України; 9б – українська література.

Адміністрацією школи перевірено виконання навчальних планів та програм, забезпечено проведення державної підсумкової атестації відповідно до чинного законодавства: затверджено заходи щодо організації та проведення державної підсумкової атестації учнів у 2013/2014 н.р. (графік ДПА, склад атестаційної комісії), здійснено своєчасне замовлення на виготовлення документів про освіту, їх видачу та облік, проведено учнівські та батьківські збори, організована індивідуальна робота з учнями, консультації для учнів та батьків.

Складом атестаційної комісії підведені підсумки ДПА, зроблено порівняльний аналіз результатів річного оцінювання та ДПА, аналіз типових помилок. Серед важливих чинників якісної підготовки учнів – є ознайомлення випускників із тестовими методиками, широке використання на всіх етапах навчання.

За результатами ДПА з української мови, вчитель Стріжак Л.М., випускники 9-х класів у цілому виявили 77% якості навчальних досягнень, що на 6% вище в порівнянні з річним оцінюванням. Найвищий показник якості знань ДПА у учнів 9а класу складає 81% (підтверджено річне оцінювання), у учнів 9б класу 74%, що на 13% вище за результати річного оцінювання. .

Учнями засвоєно навчальний матеріал на високому та достатньому рівні: вживання великої літери, подвоєння звуків, кома при однорідних членах речення, при дієприслівникових зворотах. Допущено помилки при застосуванні правил «Чергування голосних звуків: ї-є», «Чергування приголосних звуків».

Викладання математики забезпечують вчителі: Довгай А.А. - 9а, поглиблене вивчення математики і 9б клас, академічного рівня – Ротань І.Ф. Результати ДПА показали зростання якості знань, в обох класах, на 6% в порівнянні з результатами річного оцінювання і складають 58%. Найвищий показник якості знань ДПА у учнів 9а класу складає 73%, у учнів 9б класу 45%.

Засвоєно на високому та достатньому рівні квадратні рівняння, розв’язання лінійних рівнянь, теорема Вієта, теорема Піфагора, синусів і косинусів. Допущено типові помилки:

  • 9а клас, поглиблений рівень: при розв’язуванні задач на складання дробово-раціональних рівнянь, при побудові графіків квадратичної функції, при спрощенні виразів, які містять степінь.

  • 9б клас, універсальний рівень: при знаходженні суми геометричної і арифметичної прогресій, при розв’язуванні систем рівнянь другого степеня, пр. и знаходженні радіусів вписаних і описаних тіл, при обчисленні кутів трикутників і чотирикутників.

За результатами атестації з біології, вчитель Лоянова З.М., учні показали середню якість знань на ДПА 72%, що на 5% вище за річне оцінювання. Підвищили свої показники на 10% учні 9б класу, при незмінній якості учнів 9а класу. Засвоєно на високому та достатньому рівні: будова квітки, тип хордові та членистоногі, будова та функції опорно-рухової системи, кровоносні системи. Допущено помилки: при визначенні родин покритонасінних; поясненні еволюції нервової системи у тварин, будови суглоба, головного мозку, вищої нервової діяльності.

Результати знань з географії на ДПА, вчитель Куліда О.П. показав що середня якість знань складає 93%, що на 14% вище за річне оцінювання. 100% якості знань показали учні 9а класу.

Учнями засвоєно навчальний матеріал на високому та достатньому рівні з тем: «Водні ресурси України», «Галузева структура промисловості», «Хімічна і легка промисловість». Допущено помилки при відповіді на питання з тем: «Клімат України», «Грунти України», «Картографічні проекції», та при нанесенні об’єктів на контурну карту.

ДПА з історії України учнів 9а класу, вчитель Ніколаєва К.С., засвоїли на високому та достатньому рівнях та показали такі компетентності: просторова, хронологічна, логічна, інформаційну. Добре засвоїли теми «Князі Київської Русі», «Національно-визвольна війна», «Українське національне відродження».

Допущено помилки у визначенні причинно-наслідкових зв’язків між подіями, явищами та процесами, також виникли труднощі в роботі з джерелами (завдання №10)

Якість знань на ДПА знизилась на 4% і складає 85%.

Результати навчальних досягнень учнів з української літератури в 9б класі, вчитель Стріжак Л.М., показав 87% якості знань на ДПА, що на 16% вище за річне оцінювання. Учні засвоїли на високому та достатньому рівні теми «Усна народна творчість», «Творчість Т.Г.Шевченко», «Давня українська література». Допущено помилки при відповіді на питання з теорії української літератури.

Порівняльний аналіз якості навчальних досягнень учнів

Аналіз результатів ДПА в порівнянні з річними оцінками показав зниження якості знань історії, вчитель Ніколаєва К.С. що говорить про недостатню підготовку учнів до іспитів і про завищення результатів досягнень учнів в навчально-виховному процесі протягом навчального року.

На підставі вищесказаного наказую:

1.Вважати організацію проведення державної підсумкової атестації 2013/2014 навчального року задовільною.

2. Відзначити роботу вчителів Ротань І.Ф., Куліди О.П., Лоянової З.М., Стрідак Л.М. які на протязі року забезпечили високий рівень організації навчального процесу та повторення навчального матеріалу, що виявилось в міцних знаннях учнів під час проведення ДПА.

3. Вказати вчителю Ніколаєвій К.С на не об’єктивне оцінювання знань учнів (завищення оцінок) упродовж навчального року та державної підсумкової атестації школярів відповідно до критеріїв оцінювання.

4. В новому навчальному році:

- провести «Моніторингове дослідження якості математичної освіти учнів», матеріал обговорити на засіданні ПМК вчителів природничо-математичного профілю;

- вивчити роботу вчителів щодо формування комунікативної та літератур­ної компетенції учнів на уроках мо­ви і літерату­ри, матеріал узагальнити наказом;

- вивчити стан викладання та рівень знань учнів в класах з поглибленим та профільним вивченням математики, матеріал узагальнити наказом;

- дослідити рі­вень набуття учнями досві­ду практичної та експеримен­тальної діяль­ності на уроках біології, матеріал узагальнити наказом.

Відповідальні: адміністрація

5. Заступникам директора з навчально-виховної роботи тримати на контролі:

- ефективність діяльності педагогічного колективу, спрямовану на розвиток інтелектуальних здібностей учнів, підвищення їх здатності до самонавчання;

- об’єктивне та неупереджене оцінювання навчальних досягнень учнів;

- забезпечити методичний та психологічний супровід якісної базової і повної загальної середньої освіти учнів.

Постійно

6. При підготовці календарних планів в новому навчальному році передбачити:

- більш глибоке вивчення та повторення тем, які не в повному обсязі засвоєні учнями за результатами контрольних робіт;

- широке запровадження тестових методик у навчально-виховний процес з урахуванням профілю навчання старшокласників;

- широке використання навчального матеріалу інтегрованого характеру, використання завдань, що передбачають практичне застосування знань у нестандартних ситуаціях.

7. Вчителям-предметникам звернути увагу на більш ретельніше ознайомлення учнів та батьків з критеріями оцінювання знань, вмінь і навичок навчальних досягнень учнів з кожного предмета.

Протягом року

8. Заступнику директора з НВР Данюшиній Л.М. підготувати звіт про підсумки ДПА на серпневу педраду.

Постійно

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників директора з навчально-виховної роботи Данюшину Л.М., Іванову С.А.


Директор школи: Л.В.Хмеленко

З наказом ознайомлена: Данюшина Л.М.

Іванова С.А.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради
Підготували: Ліпчевський Леонід Володимирович, завідувач відділу методики викладання математики, фізики та астрономії

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
Згідно з річним планом роботи школи та планом контролю за якістю навчально-виховної роботи протягом І семестру. 24 грудня 2014 року...

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
«Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів»

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
«Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів»

Робочий навчальний план івано Шийчинського навчально виховного комплексу...
ДСанПіН 008-01, Державних санітарних правил устрою та утримання дитячих дошкільних установ,затверджених постановою головного державного...

Анкета для батьків
Нвк «Загальноосвітній навчальний заклад І ст – дошкільний навчальний заклад» с. Тихий Хутір

Освіта, заклад який закінчила
Освіта, заклад який закінчила: Середня спеціальна. Львівське педагогічне училище №1, 1987 р

Освіта, наука І культура просвітництва Києво-Могилянської академії”
Петро Мо­гила, об'єднавши в 1632 р школу Києво-Печерської лаври з братською школою І створивши навчальний заклад, який стали називати...

Навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад дошкільний...
Досвід враховую нові технології навчання І має таку структуру: опис теоретичних І практичних ліній роботи над проблемою, розробки...

Керівництво школою складний динамічний процес, який включає в себе...
Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №57 «загальноосвітній навчальний заклад I ступеня – гімназія»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка