Пошук по сайту


Пояснювальна записка курс математики у системі неперервної освіти ґрунтується на відповідному змісті Базового компонента дошкільної освіти

Пояснювальна записка курс математики у системі неперервної освіти ґрунтується на відповідному змісті Базового компонента дошкільної освіти

МАТЕМАТИКА 1 КЛАС

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс математики у системі неперервної освіти ґрунтується на відповідному змісті Базового компонента дошкільної освіти.

Програма з математики для 1 – 4 класів спрямована на реалізацію мети та завдань освітньої галузі, визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти.

Навчання математики забезпечує формування у молодших школярів ключових компетентностей, з -поміж яких основною є «уміння вчитися».

Основним завданням математики є опанування учнями предметних математичних компетенцій – обчислювальних, інформаційно – графічних, логічних, геометричних, алгебраїчних. Предметні компетенції є структурними елементами змісту математичної освіти. Їх базис становлять знання, уміння, навички, способи діяльності, яких набувають учні в процесі навчання. Результатом засвоєння предметних компетенцій є математична компетентність учнів. У контексті початкового навчання предметна математична компетентність розглядається як здатність учня актуалізувати, інтегрувати й застосовувати в конкретній життєвій або навчальній проблемній ситуації набуті знання, уміння, навички, способи діяльності.

Важливу роль у формуванні компетентності учня відіграє набуття ним досвіду задоволення пізнавальних інтересів, проявів емоційно – ціннісних ставлень, творчої активності, спілкування, соціальних орієнтацій.

Програма побудована концентрично. Зміст розділів у кожному класі розширюється і доповнюється.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ НАВЧАННЯ

Формування початкових математичних знань і способів діяльності, їх практичне застосування ґрунтується на засвоєних учнями у передшкільний період математичних уявленнях, які на елементарному рівні відображають ознаки, властивості та відношення предметів навколишнього світу.

Найважливішим завданням навчання математики в початковій школі є формування в учнів усвідомлених і міцних обчислювальних навичок – основи обчислювальної компетентності.

Уявлення про натуральне число формується на основі оперування сукупностями (множинами) предметів, у тому числі геометричних фігур.

Вивчення арифметичних дій у першому і другому класах базується на розкритті їх змісту, взаємозв’язків між діями додавання і віднімання, множення і ділення, залежностей між компонентами й результатами дій. Зміст кожної арифметичної дії розкривають у процесі виконання практичних дій на предметних множинах.

У третьому класі учні вивчають нумерацію чисел у межах 1000, закріплюють поняття розряду як основи нумерації чисел; опановують прийоми письмового додавання і віднімання;ознайомлюються з прийомами письмового додавання і віднімання, ділення з остачею. Володіння табличними та поза табличними випадками множення і ділення учні засвоюють на рівня навички.

У четвертому класі учні вивчають нумерацію чисел у межах мільйона, засвоюють поняття класу та розрядів, що входять до складу перших двох класів, узагальнюють позиційний принцип запису чисел; засвоюють алгоритми письмового додавання і віднімання, множення і ділення багатоцифрових чисел.

Одночасно з вивченням арифметичного матеріалу вводять елементи алгебри, подані змістовою лінією «Математичні вирази. Рівності. Нерівності».

Вивчення елементів геометрії передбачено змістовою лінією «Просторові відношення. Геометричні фігури».

Одним із завдань навчання математики є формування в учнів здатності розпізнавати практичні проблеми, які можна розв’язати із застосуванням математичних методів. У зв’язку з цим особливо значуща роль відведена змістовій лінії «Сюжетні задачі».

У початковому курсі математики в учнів формують простіші вміння працювати з інформацією – змістова лінія «Робота з даними». Основне завдання цієї змістової лінії – ознайомити молодших школярів на практичному рівні зі способами подання інформації; вчити читати і розуміти, знаходити, аналізувати, порівнювати інформацію, подану в різний спосіб, використовувати дані для розв’язування практично зорієнтованих задач.

У програмі конкретизовано зміст навчального матеріалу для кожного класу і подано відповідні вимоги до навчальних досягнень учнів. Послідовність розділів курсу і кількість годин для їх вивчення не вказується. Це дозволяє авторам створювати варіативні підручники , а вчителям – складати календарно – тематичний план відповідно до навчально – методичного комплекту, за яким навчаються учні, і з огляду навчальну ситуацію у класі та педагогічну доцільність.

Визначений у програмі обсяг навчального матеріалу є необхідним і достатнім для формування в учнів предметної математичної і ключових компетентностей, а також готовності до вивчення математики на наступному ступені освіти. Водночас, передбачено диференціацію змісту навчання – до програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для розширеного вивченого курсу. Учитель обирає теми самостійно з огляду на індивідуальні можливості і потреби учнів.

ПРОГРАМА

1КЛАС

140 год. (4год на тиждень)

(Було 135 годин)

Введений розділ «Узагальнення і систематизація математичних уявлень, сформованих у передшкільний період».

 • Розпізнає предмети;

 • Розуміє логічні сполучники «і», та «або»;

 • Будує судження із використанням відповідних сполучників;

 • Порівнює і впорядковує предмети за довжиною, висотою, товщиною.

Розділ «Просторові відношення». Розміщення предметів на площині та в просторі. Напрямки руху.

 • Вживає у мовленні відповідні словесні конструкції, визначає взаємне розміщення оточуючих об’єктів.

Розділ «Геометричні фігури». Введена геометрична фігура – кут. Та просторова фігура – циліндр. Позначення точок і відрізків буквами.

 • Розпізнає форму оточуючих предметів, розрізняє геометричну фігуру – циліндр.

Розділ «Лічба». Сукупність предметів зі спільною ознакою (множина).

 • Розуміє множину як сукупність предметів, що мають спільну ознаку.

Розділ «Натуральні числа». Введений числовий промінь.

 • Додавання й віднімання за числовим променем.

Вилучено «Письмо цифр у зошитах у клітинку».

Введений розділ «Нумерація чисел у межах 100». Лічба десятками. Поняття розряду. Розрядні числа. Порівняння, додавання і віднімання розрядних чисел – десятків.

 • Лічить десятками в межах 100;

 • Порівнює, додає і віднімає розрядні числа.

«Усна і письмова нумерація у межах 100». Усна і письмова нумерація чисел 21 – 100. Назви та послідовність чисел від 1 до 100. Порівняння чисел у межах 100.

 • Називає числа від 21 до 100 в прямому і зворотному порядку від будь – якого числа до вказаного;

 • Називає попереднє і наступне число до будь – якого числа в межах 100;

 • Читає і записує числа від 1 до 100;

«Додавання і віднімання чисел на основі нумерації у межах 100».

«Додавання і віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд».

« Знаходження невідомого компонента арифметичних дій».

«Математичні вирази. Рівності. Нерівності». Введено істинні та хибні числові рівності й нерівності.

 • Розуміє, що рівності й нерівності можуть бути істинними й хибними;

 • Складає істинні рівності й нерівності за предметними множинами;

 • Визначає істинні та хибні рівності й нерівності;

 • Обґрунтовує свій вибір.

«Величини». Введено поняття «Метр».

 • Знає одиницю вимірювання – метр.

 • Розуміє які одиниці вимірювання довжини доцільно використовувати в конкретному випадку.

«Маса». Зважування й відважування предметів.

 • Розуміє, що всі предмети навколишнього середовища мають масу.;

 • Порівнює предмети за масою «на руку».

«Місткість». Вимірювання місткості посудини за допомогою літрової мірки. Запис результатів вимірювання місткості посудини.

«Вартість». Гривня. Співвідношення між одиницями вартості.

«Час». Тиждень. Визначення часу за годинником.

 • Визначає час за годинником з точністю до години.

Введений розділ «Дії з іменованими числами (величинами)»

В даній програмі введено «Сюжетні задачі» (було «Задачі»)

Введений розділ «Додаткові теми»

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд частинами.

Істинні і хибні висловлювання.

Порівняння значень числових виразів на основі залежності результату арифметичної дії від зміни з компонентів.

Задачі на конструювання геометричних фігур.

Моделювання описаної в задачі ситуації за допомогою відрізків, графів, таблиць.

Заміна більших одиниць вимірювання величини меншими. Заміна менших одиниць вимірювання величини більшими.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пояснювальна записка Курс математики важлива складова навчання І...
Курс математики – важлива складова навчання І виховання молодших школярів, основоположна частина математичної освіти. Цей курс у...

Р І шенн я колегії міністерства освіти І науки, молоді та спорту україни
Заслухавши інформацію заступника директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти – начальника відділу дошкільної...

II. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи
Початковий курс освітньої галузі "Математика" є складовою частиною у системі неперервної математичної освіти, яка узгоджується з...

Пояснювальна записка курс математики основної школи логічно продовжує...
Компетентність є особистісним утворенням, яке формується на основі здобутих знань, досвіду діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій,...

Пояснювальна записка Перехід від дитинства до дорослості має як основний...
«Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» (факультативний курс для учнів 5-х класів)

Планування навчально-виховного процесу за програмою «Я у світі»
Закону України "Про дошкільну освіту", змісту Базового компонента та чинних програм розвитку, навчання І виховання дошкільнят

Пояснювальна записка Перелік засобів навчання для 1-4 класів загальноосвітніх...
Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 4 липня 2005...

Основна школа пояснювальна записка
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Інструктивно-методичний лист монмолодьспорту №1/9-388 від 21. 05....
Укладач: Сіренко А.Є., методист лабораторії дошкільної та початкової освіти Черкаського обласного інституту післядипломної освіти...

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Комунального закладу...
Комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школи №142 еколого-економічного профілю» Дніпропетровської міської...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка