Пошук по сайту


Вимоги щодо письмового оформлення робіт та кількості контрольних робіт з математики Вимоги щодо письмового оформлення робіт з математики

Вимоги щодо письмового оформлення робіт та кількості контрольних робіт з математики Вимоги щодо письмового оформлення робіт з математики

Вимоги

щодо письмового оформлення робіт та кількості контрольних робіт з математики

Вимоги щодо письмового оформлення робіт з математики

Для виконання всіх видів письмових робіт до­цільно мати таку кількість зошитів з математики:

•5—6 класи — два зошити;

•7—9 класи — по одному зошиту з алгебри й геометрії;

•10— 11 класи — по одному зошиту з алгебри та початків аналізу й геометрії;
Для контрольного тематичного оцінювання пе­редбачаються окремі зошити (для кожного предме­та) або аркуші, що зберігаються протягом навчаль­ного року в загальноосвітньому навчальному закладі.

Зошити, в яких виконуються навчальні класні та домашні роботи, рекомендується перевіряти:

•у 5—6 класах — з математики — один раз на тиждень;

•у 7—9 класах з алгебри та геометрії — один раз на два тижні;

• у 10—11 класах з математики — один раз на місяць;
Учителі не повинні обмежуватися лише власною перевіркою виконання учнівських робіт, а й мають практикувати самоперевірку, взаємоперевірку, фор­муючи тим самим в учнів потребу здійснювати само­контроль як рису особистості.

Учитель також може перевіряти і оцінювати частину письмової роботи (задачу, приклад, побудов графіка тощо).

Тематичні контрольні роботи перевіряються у всіх учнів з наступною корекційною роботою в тих самих зошитах.

Оцінка за ведення зошитів з математики вистав­ляється до класного журналу наприкінці вивчення кожної теми. При цьому до уваги береться наявність і правильність виконання класних і домашніх робіт, оцінки за поточну перевірку зошитів.

Усі контрольні тематичні роботи вчитель обов'яз­ково оцінює і виставляє відповідні бали до класного журналу. За самостійні поточні письмові роботи оц­інка може виставлятися до журналу не всім учням.

При формуванні підсумкової оцінки за семестр учитель спирається на тематичні оцінки учня, врахо­вуючи оцінки за поточні роботи та підсумкові оцін­ки за ведення зошита.

Вимоги до загальноосвітньої підготовки

учнів 4-х класів

Учні повинні знати:

•назви і послідовність натуральних чисел від 1 до 1 000 000, місце нуля в розширеному ряді, десятко­вий склад чисел;

• напам'ять таблиці додавання і множення одноцифрових чисел та відповідні випадки віднімання і ділення;

•порядок виконання дій у виразах;

•назви і позначення одиниць величин: довжини (км, м, дм, см, мм), маси (кг, г, т, ц);

•площі 2, дм2, см2, га, ар), швидкості (км/год, м/с), часу (год, хв, с), об'єму (л), вартості (грн.; к.);

•співвідношення між одиницями довжини, площі, маси, часу, грошовими одиницями;

•залежність між швидкістю, часом і відстанню; між ціною, кількістю і вартістю; між площею і дов­жинами сторін прямокутника; між компонентами і результатами дій;

•залежність результату дії від зміни компонентів.

Учні повинні вміти:

•читати, записувати і порівнювати числа в межах мільйона;

•називати компоненти арифметичних дій і чита­ти найпростіші числові вирази (сума, різниця, добу­ток, частка);

•виконувати усні і письмові обчислення в межах 100 на всі арифметичні дії;

•виконувати письмові обчислення: додавання і віднімання в межах мільйона, множення і ділення на одно- та двоцифрові числа;

•виконувати ділення з остачею;

•знаходити частину числа і число за його части­ною;

•знаходити значення числового виразу на 3—4 арифметичні дії;

•розв'язувати рівняння ускладненої структури з однією змінною;

•виконувати підбір значень змінної у нерівностях;

•розв'язувати прості текстові арифметичні задачі, пов'язані з відношенням більше (менше): задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць (в кілька разів), задачі на різницеве або кратне порівнян­ня чисел та складені задачі на 3 — 4 дії;

•розв'язувати складені задачі, в яких використо­вується залежність між величинами (швидкістю, ча­сом і відстанню при рівномірному прямолінійному русі; ціною, кількістю і вартістю товару; площею пря­мокутника і довжинами суміжних сторін);

•розпізнавати і зображати (на папері в клітинку за допомогою циркуля і лінійки) геометричні фігу­ри — точку, відрізок, промінь, пряму, ламану, кут, коло, круг, квадрат, прямокутник, трикутник;

•вимірювати довжину відрізка, довжину ламаної;

•креслити відрізок заданої довжини;

•обчислювати периметр многокутників; площу прямокутника і квадрата.

Кількість контрольних робіт у 5 класі :

6 клас

( 4 години на тиждень у І семестрі – 64 год.,

4 години на тиждень ІІ семестрі - 76 год,

разом 140 год.)Назва теми

Кількість годин

Кількість тематичних оцінювань

1

Подільність чисел

10

1+вхідне

2

Звичайні дроби

30

3

3

Відношення і пропорції

24

2

4

Раціональні числа над ними

64

5

5

Повторення і систематизація навчального матеріалу

12

1140

13


Журнал «Математика в школі» № 6 , 2006 р., с.4
7 клас

Алгебра

( 3 години на тиждень у І семестрі – 48 год.,

2 години на тиждень ІІ семестрі - 38 год,

разом 86 год.)Назва теми

Кількість годин

Кількість тематичних оцінювань

1

Лінійні рівняння з однією змінною

9

1+діагностичне

2

Цілі вирази

47

4

3

Функції

10

1

4

Системи лінійних рівнянь з двома змінними

14

1

5

Повторення і систематизація навчального матеріалу

6

186

9


7 клас

Геометрія

( 1 година на тиждень у І семестрі – 16 год.,

2 години на тиждень ІІ семестрі - 38 год,

разом 54 год.)Назва теми

Кількість годин

Кількість тематичних оцінювань

1

Найпростіші геометричні фігури та їхні властивості

4

Діагностичне

2

Взаємне розташування прямих на площині

12

1

3

Трикутники

18

2

4

Коло і круг. Геометричні побудови

14

1

5

Повторення і систематизація навчального матеріалу

6

154

6


Журнал «Математика в школі» № 6 , 2007 р. с.4
8 клас

Алгебра

( 2 години на тиждень у І семестрі – 32 год.,

2 години на тиждень ІІ семестрі - 38 год,

разом 70 год.)Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Раціональні вирази

32

Діагностична+2

2

Квадратні корені. Дійсні числа

14

1

3

Квадратні рівняння

18

1

4

Повторення і систематизація навчального матеріалу

6

170

6


8 клас

Геометрія

(2 години на тиждень у І семестрі – 32 год.,

2 години на тиждень ІІ семестрі - 38 год,

разом 70 год.)Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Чотирикутники

24

Діагностична+2

2

Подібності трикутників

14

2

3

Многокутники

Площі многокутників

10

1

4

Розв’язування прямокутних трикутників

14

1

5

Повторення і систематизація навчального матеріалу

8

170

8


Журнал «Математика в школі» № 7-8 , 2008 р., с.5

9 клас

Алгебра

( 2 години на тиждень у І семестрі – 32 год.,

2 години на тиждень ІІ семестрі - 38 год,

разом 70 год.)
Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Нерівності

16

Діагностична+2

2

Квадратична функція

22

2

3

Елементи прикладної математики

10

1

4

Числові послідовності

12

1

5

Повторення і систематизація навчального матеріалу

10

170

8

9 клас

Геометрія

(2 години на тиждень у І семестрі – 32 год.,

2 години на тиждень ІІ семестрі - 38 год,

разом 70 год.)Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Розв’язування трикутників

16

Діагностична+2

2

Правильні многокутники

6

1

3

Декартові координати на площині

10

1

4

Геометричні перетворення

10

1

5

Вектори на площі

10

1

6

Початкові відомості зі стереометрії

8

1

7

Повторення і систематизація навчального матеріалу

10

170

9Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 19-20-21 , липень , 2008 р., с.26-27

поділитися в соціальних мережахСхожі:

3 Оцінка за ведення зошитів з математики виставляється в класний...
Вимоги до кількості зошитів з математики, контрольних робіт І тематичних оцінювань, здійснення записів у класних журналах

Положення про вимоги щодо ведення та перевірки зошитів з математики
Он україни №1/9-529 від 27. 12. 2000р «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт І перевірки зошитів з природничо-математичних...

Положення про вимоги щодо ведення та перевірки зошитів з математики...
Он україни №1/9-529 від 27. 12. 2000р «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт І перевірки зошитів з природничо-математичних...

Методичні рекомендації щодо проведення практичних робіт з географії
Змістом навчальної діяльності учнів на цих уроках є вико­нання практичних робіт, що забезпечує формування відповідних рівнів компе­тентності,...

Методичні рекомендації щодо здійснення та оформлення психодіагностичної...
Методичні рекомендації щодо проведення та оформлення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи практичним психологом

Безм'ятежненська зош І iii ступенів Шевченківської районної ради Харківської області наказ
...

І. Вступ Кабінет математики це навчальний підрозділ школи, оснащений...
Уся робота здійснюється за допомогою комплексного використання засобів навчання, проведення самостійних, контрольних, практичних...

Про міський конкурс творчо-пошукових робіт з геометрії «Студія геометричних...
У 2014 році на базі Криворізької гімназії №49 Жовтневого району вчетверте буде проведено міський інтелектуальний конкурс творчо-пошукових...

Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт...
Підсумкові контрольні роботи у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів проводяться письмово з таких предметів: українська...

Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт І перевірки зошитів...
Міністерству освіти І науки Автоном­ної Республіки Крим, управлінням освіти І науки обласних. Київської І се­вастопольської міських...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка