Пошук по сайту


Міністерство освіти І науки україни наказ

Міністерство освіти І науки україни наказМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

21.08. 2013 № 1222
Про затвердження орієнтовних

вимог оцінювання навчальних

досягнень учнів із базових дисциплін

у системі загальної середньої освіти
З метою організованого переходу на нові Державні стандарти та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану, що додаються.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.Заступник міністра Б.М. Жебровський


Додаток 2
до наказу МОН України
від 21.08.2013 №1222


Вступ

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи розроблені відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та наказу МОНмолодьспорту від 13.04. 2011 року № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованого у Міністерстві юстиції від 11.05. 2011 року № 566/19304.

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи набувають чинності поетапно:

 • у 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2013/14 навчального року;

 • у 6 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2014/15 навчального року;

 • у 7 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2015/16 навчального року;

 • у 8 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2016/17 навчального року;

 • у 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2017/18 навчального року.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12­бальною шкалою.

Змістом вимог до оцінювання є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних досягнень учнів, які структуровані у навчальних програмах, за предметами.

Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

І – початковий рівень, коли у результаті вивчення навчального матеріалу учень:

 • називає об’єкт вивчення (правило, вираз, формули, геометричну фігуру, символ тощо), але тільки в тому випадку, коли цей об’єкт (його зображення, опис, характеристика) запропонована йому безпосередньо;

 • за допомогою вчителя виконує елементарні завдання.

ІІ – середній рівень, коли учень повторює інформацію, операції, дії, засвоєні ним у процесі навчання, здатний розв’язувати завдання за зразком.

ІІІ – достатній рівень, коли учень самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, вміє виконувати певні операції, загальна методика і послідовність (алгоритм) яких йому знайомі, але зміст та умови виконання змінені.

IV – високий рівень, коли учень здатний самостійно орієнтуватися в нових для нього ситуаціях, складати план дій і виконувати його, пропонувати нові, невідомі йому раніше розв’язання, тобто його діяльність має дослідницький характер.

Кожен наступний рівень вимог включає вимоги до попереднього, а також додає нові.

Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної ( індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та інші).

Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевим органом управління освітою. При цьому оцінки за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до цих критеріїв.

З метою підвищення мотивації учнів до навчання, формування ключових компетентностей, підвищення об'єктивності оцінювання впродовж всього періоду навчання, градації значущості балів за виконання різних видів робіт можна застосовувати рейтингову систему оцінювання.

Математика

Орієнтовні вимоги оцінювання визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів з математики та встановлюють відповідність між вимогами до знань, умінь і навичок учнів та показником оцінки в балах відповідно до рівнів навчальних досягнень з математики.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів враховуються:

 • характеристики відповіді учня: правильність, повнота, логічність, обґрунтованість, цілісність;

 • якість знань: осмисленість, глибина, узагальненість, системність, гнучкість, дієвість, міцність;

 • ступінь сформованості загальнонавчальних і предметних умінь і навичок;

 • рівень володіння розумовими операціями: уміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;

 • досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, формулювати гіпотези);

 • самостійність оцінних суджень.

Також слід враховувати, що оцінювання якості математичної підготовки учнів здійснюється в двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями, який можна виявити в процесі усного опитування, та якість практичних умінь і навичок, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час розв’язування задач і вправ.

Вимоги навчальних досягнень учнів з математики

Рівні навчальних досягнень

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Початковий

1

Учень:

• розпізнає один із кількох запропонованих математичних об’єктів (символів, виразів, геометричних фігур тощо), виділивши його серед інших;

• читає і записує числа, переписує даний математичний вираз, формулу;

• зображає найпростіші геометричні фігури (малює ескіз)

2

Учень:

• виконує однокрокові дії з числами, найпростішими математичними виразами;

• впізнає окремі математичні об’єкти і пояснює свій вибір;

3

Учень:

• співставляє дані або словесно описані математичні об’єкти за їх суттєвими властивостями;

• за допомогою вчителя розв’язує елементарні вправи

Середній

4

Учень:

• відтворює означення математичних понять і формулювання тверджень;

• називає елементи математичних об’єктів;

• формулює деякі властивості математичних об’єктів;

• виконує за зразком завдання обов'язкового рівня

5

Учень:

• ілюструє означення математичних понять, формулювань теорем і правил виконання математичних дій прикладами із пояснень вчителя або підручника;

• розв’язує завдання обов'язкового рівня за відомими алгоритмами з частковим поясненням

6

Учень:

• ілюструє означення математичних понять, формулювань теорем і правил виконання математичних дій власними прикладами;

• самостійно розв’язує завдання обов'язкового рівня з достатнім поясненням;

• записує математичний вираз, формулу за словесним формулюванням і навпаки

Достатній

7

Учень:

• застосовує означення математичних понять та їх властивостей для розв’язання завдань в знайомих ситуаціях;

• знає залежності між елементами математичних об’єктів;

• самостійно виправляє вказані йому помилки;

• розв’язує завдання, передбачені програмою, без достатніх пояснень

8

Учень:

• володіє визначеним програмою навчальним матеріалом;

• розв’язує завдання, передбачені програмою, з частковим поясненням;

• частково аргументує математичні міркування й розв’язування завдань

9

Учень:

• вільно володіє визначеним програмою навчальним матеріалом;

• самостійно виконує завдання в знайомих ситуаціях з достатнім поясненням;

• виправляє допущені помилки;

• повністю аргументує обґрунтування математичних тверджень;

• розв’язує завдання з достатнім поясненням;

Високий

10

Знання, вміння й навички учня повністю відповідають вимогам програми, зокрема учень:

• усвідомлює нові для нього математичні факти, ідеї, вміє доводити передбачені програмою математичні твердження з достатнім обґрунтуванням;

• під керівництвом учителя знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх;

• розв’язує завдання з повним поясненням і обґрунтуванням

11

Учень:

• вільно і правильно висловлює відповідні математичні міркування, переконливо аргументує їх;

• самостійно знаходить джерела інформації та працює з ними;

• використовує набуті знання і вміння в незнайомих для нього ситуаціях;

• знає, передбачені програмою, основні методи розв’язання завдання і вміє їх застосовувати з необхідним обґрунтуванням

12

Учень:

• виявляє варіативність мислення і раціональність у виборі способу розв’язання математичної проблеми;

• вміє узагальнювати й систематизувати набуті знання;

• здатний до розв’язування нестандартних задач і вправ

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...

Україна Міністерство освіти І науки України
На виконання Плану дій щодо поліпшення якості художньо-естетичної освіти на 2009 – 2012 роки, затвердженого рішенням колегії Міністерства...

Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...

Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...

Наказ
України від 28 жовтня 2010 року №1021 "Про надання навчальним програмам для 11-річної школи грифа "Затверджено Міністерством освіти...

Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет...
України, доцент, завідуючий кафедрою міжнародного права Одеської національної юридичної академії

Наказ
«Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти», від 10. 10. 2013 №1412 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Завдання для поповнення банку типових завдань Всеукраїнської олімпіади з математики

Додатковий перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Міністерство освіти І науки україни
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 216-24-42, факс (044) 236-10-49База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка