Пошук по сайту


Програма адаптована до Програми «Міжпредметний зв'язок математики та інформатики на різних рівнях навчальної діяльності школярів»

Програма адаптована до Програми «Міжпредметний зв'язок математики та інформатики на різних рівнях навчальної діяльності школярів»

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МІСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Методичною радою

Міського методичного кабінету

протокол № _________

від"___"___________2014 р.

Завідувач ММК

_____________ А.І. Соловська

АДАПТОВАНА ПРОГРАМА

ГУРТКА «МІЖПРЕДМЕТНИЙ ЗВ'ЯЗОК МАТЕМАТИКИ
ТА ІНФОРМАТИКИ НА РІЗНИХ РІВНЯХ
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ»

Програма адаптована до Програми «Міжпредметний зв'язок математики та інформатики на різних рівнях навчальної діяльності школярів» (Мамчиць А.С.). Програми для гуртків науково-технічної творчості позашкільних навчальних закладів. Міністерство освіти України. ІЗМН. – Київ, 1996 р.


Укладачі:

Керівники гуртків «Міжпредметний зв'язок математики та інформатики на різних
рівнях навчальної діяльності школярів»

Гоян О.В.

Гунько Н.О.


Чернівці

2014 р.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Інформатика й математика мають міцні термінологічні та історичні зв’язки, причому інформатика є одним із виходів абстрактного математичного апарату в практичне застосування. Такий підхід до інформатики не тільки не позбавляє інформатику принадності в очах гуртківців, а навпаки, допомагає здійснювати прямий зв'язок математики та інформатики з іншими шкільними предметами. У гуртківців виникає бажання «розкусити тверді горішки» класичної математики за допомогою інформатики. Комп’ютери змушують по-новому поглянути і на традиційні теми шкільної програми з математики. Математичне моделювання із застосуванням обчислювальної техніки є елементом алгоритмічної культури гуртківців. Заняття в гуртку дають змогу розкрити суть методу математичного моделювання на простих і виразних прикладах.

Програма гуртка розрахована на учнів 6 – 9 класів загальноосвітніх шкіл. Програмний модуль розрахований на початковий рівень навчання й на 1-ий та 2-ий роки основного рівня навчання.

У гуртку створені умови для поглиблення і удосконалення рівня знань з інформаційних технологій та математики, що сприяє участі вихованців у різноманітних конкурсах, олімпіадах, турнірах.

Користуючись комп’ютером, можна швидко побудувати графіки функцій, заданих порівняно складними виразами, розв’язати рівняння, обчислити площу фігури та об’єм тіла за формулою. Є ряд програм, що дають можливість працювати з параметрами при розв’язуванні лінійних та квадратних рівнянь. Графік дає наочне уявлення про перебіг певного процесу на уроках фізики, дає можливість здійснювати на уроках математики геометричну інтерпретацію при розв’язуванні систем рівнянь, визначенні екстремальних значень функції тощо. У дуже складних функціях, які задаються неявно, графіки можна будувати, використовуючи полярні координати у декартовій системі координат.

Програма гуртка передбачає здійснення підготовки гуртківців до використання комп’ютерів у навчальній діяльності. Програма ознайомлює з можливостями використання комп’ютерів у міжпредметних зв’язках.

Дана програма адаптована до діючої шляхом збільшення практичних занять для більш досконалого оволодіння навчальним матеріалом.

Метою програми є:

– формування у гуртківців знань, умінь і навичок, необхідних для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій у процесі навчально-пізнавальної діяльності, при розв’язуванні задач практичного спрямування, для роботи з програмами, які демонструють можливості використання ПК у різних сферах життя людини;

– проведення профорієнтаційної роботи через вироблення у вихованців практичних навичок підготовки даних та їх введення в комп’ютер, роботи із зовнішніми пристроями , що є основними виробничими навичками оператора комп’ютерного набору.

Досягти поставлену мету можна через ознайомлення з конкретною операційною системою та вбудованими прикладними програмами.

Основні завдання програми:

  • ознайомлення з безпечними методами роботи на комп’ютері;

  • вироблення вмінь правильно працювати на комп’ютері, формування навичок користування вбудованими прикладними програмами;

  • вироблення практичних навичок з налагодження роботи інформаційної системи, інсталяції програмних засобів;

  • формування вмінь самостійно здобувати і застосовувати знання для розв’язування навчальних задач;

  • розвивати у дітей творчі здібності, пізнавальний інтерес до опанування новими знаннями, формувати свідомі мотиви навчання.

Гуртківці мають знати:

  • назву та призначення основних пристроїв комп’ютера;

  • технічні характеристики комп’ютера та його складових;

  • правила техніки безпеки при роботі з персональним комп’ютером;

  • правила вмикання, вимикання та перезапуску комп’ютера, правила завершення роботи з операційною системою;

  • призначення та можливості використання основних видів програмного забезпечення (текстових та графічних редакторів, довідкових систем прикладних програм).

Гуртківці мають вміти:

  • користуватися клавіатурою та іншими зовнішніми пристроями комп’ютера;

  • опрацьовувати дані на комп’ютері за допомогою відповідних прикладних програм;

  • будувати зображення в середовищі графічного редактора;

  • створювати графічні об’єкти, їх кольорове виведення на екран у текстовому режимі;

  • самостійно виконувати завдання за допомогою відповідних програмних засобів;

  • свідомо вести догляд за файлами і папками;

  • здійснювати профілактику вірусних інфекцій на комп’ютері;

  • правильно здійснювати інсталювання та вилучення програм;

  • виконувати найпростіші операції стосовно конфігурації та налагоджен

ня інформаційної системи.
Початковий рівень навчання
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п

Розділ, тема

Кількість годин

Усього

Теоретичні

Практичні

1

Вступне заняття


2

1

1

2

Початок роботи в операційній системі мови BASIC та запуск програм


38

18

20

3

Створення програм моделювання цифрових задач

18

8

10

4

Створення програм моделювання графічних зображень

18

8

10

5

Створення програм моделювання графічних зображень. Середовище програмування QBASIC


24

10

14

6

Догляд за файлами та дисками


32

10

22

7

Екскурсії, конкурси, змагання,свята

10

10

-

8

Підсумкове заняття

2

2

-

Разом

144

67

77


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступне заняття (2 год.)

Персональні комп’ютери. Основні пристрої комп’ютера. Техніка безпеки при роботі на персональному комп’ютері. Вступ до архітектури ІВМ-сумісних ПК. Основні технічні характеристики та можливості ПК.
2. Початок роботи в операційній системі мови BASIC

та запуск програм (38 год.)

Основи роботи текстового редактора. Основні елементи мови BASIC, константи та змінні слова. Прості типи даних, поняття алгоритму. Арифметичні операції мови BASIC, операції порівняння, логічні операції, операції над рядками. Керуючі конструкції мови BASIC. Оператори, що реалізують основні керуючі конструкції у BASIC.

Практична робота (20 год.) Робота з програмами, які демонструють можливості використання ПК у різних сферах життя та праці людини. Розв’язання контрольних завдань з основних елементів мови BASIC. Створення програм малювання графічних зображень з використанням різновидів циклу та умовних операцій.
3. Створення програм моделювання цифрових задач( 18 год. )

Приклади програм на мові BASIC. Програма для знаходження суми двох цілих чисел. Програма знаходження мінімального значення з послідовності цілих чисел. Програма визначенні парності чи непарності чисел. Програма знаходження суми цифр числа. Програма обчислення значення виразу. Визначення простого числа з послідовності чисел.

Практична робота ( 10 год. ) Розв’язування задач на знаходження суми двох цілих чисел; знаходження мінімального значення з послідовності цілих чисел; визначення парності чи непарності чисел; знаходження суми цифр числа; обчислення значення виразу; визначення простого числа з послідовності чисел.
4. Створення програм моделювання графічних зображень( 18 год. )

Приклади програм на мові BASIC. Програми для побудови графіків функцій: лінійної функції; прямої пропорційності. Програма побудови графіка параболи. Програма руху кола. Програма зображення еліпса. Програма зображення системи координат. Програма обчислення коефіцієнтів параболи за координатами трьох точок параболи.

Практична робота ( 10 год.) Розв’язування задач на побудову графіків функцій. Побудова зображення системи координат; зображення еліпса; руху кола. Побудова графіка параболи та обчислення коефіцієнтів параболи за координатами трьох її точок.
5. Середовище програмування QBASIC (24 год.)

Середовище програмування QBASIC, система меню. Методи редагування, запуску та налагодження програм в середовищі QBASIC. Загальні відомості про процедури та функції як основні елементи процедурного програмування. Приклади стандартних функцій QBASIC. Формальні та фактичні параметри. Значення, що обертають функції.

Практична робота (14 год.). Перенесення раніше написаних програм у середовищі QBASIC. Переробка програм з урахуванням нових циклічних операторів QBASIC. Використання прикладів з довідкової системи середовища. Розробка процедур створення графічних об’єктів, кольорового виведення на екран у текстовому режимі. Створення функцій роботи з меню.
6. Догляд за файлами і дисками (32 год.)

Поняття про файл. Режим роботи з файлом. Файли послідовного та прямого доступу. Оператори QBASIC, що реалізують можливості роботи з файлом.

Практична робота (22 год.). Створення резервних копій файлів і відновлення файлів за резервними копіями. Профілактика вірусних інфекцій (комп’ютерні віруси й антивірусні програми). Читання з файлу та запис у файл. Перевірка структури дисків.
7. Екскурсії, конкурси, змагання, свята (10 год.)
Екскурсії до Чернівецького національного університету. Відвідування виставок науково-технічної творчості. Участь у різноманітних конкурсах та змаганнях. Організація та проведення різноманітних масових заходів. Участь у предметних олімпіадах.

8. Підсумкове заняття ( 2 год.)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців гуртка. Завдання на літо.
Основний рівень, перший рік навчання

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п

Розділ, тема

Кількість годин

Усього

Теоретичні

Практичні

1

Вступне заняття


2

1

1

2

Технології опрацювання текстів


34

16

18

3

Створення програм моделювання задач із розв’язування рівнянь

28

16

12

4

Створення програм моделювання задач на знаходження площ фігур та об’ємів тіл

26

10

16

5

Створення програм моделювання задач геометричного змісту

12

4

8

6

Інсталювання та вилучення програм

28

10

18

7

Екскурсії, конкурси, свята, змагання

12

12

-

8

Підсумкове заняття

2

2

-

Разом

144

71

73


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступне заняття (2 год.)

Технічні характеристики персональних комп’ютерів. Техніка безпеки під час роботи на персональному комп’ютері. Взаємодія технічних характеристик і задач, що розв’язуються на персональному комп’ютері.

2. Технології опрацювання текстів (34 год.)

Поняття тексту та його опрацювання за допомогою комп’ютера. Опрацювання текстів. Можливості та застосування текстового редактора Microsoft Word. Опрацювання документів.

Практична робота (18 год.). Завантаження текстового редактора. Вихід з текстового редактора. Вікно редактора та вікно документа. Введення тексту у вікні документа. Збереження, закриття, початок нового, відкриття існуючого документа. Пошук документа.

Вставлення таблиць у документ.

Використання вбудованого редактора математичних формул.

Використання вбудованого графічного редактора. Вставлення графіків, діаграм, написів у текст документа.

Кодування тексту.

Перегляд і друкування документа.
3. Створення програм моделювання задач із розв’язування рівнянь

( 28 год.)

Приклади програм на мові BASIC. Програми для знаходження коренів лінійного рівняння; коренів квадратного рівняння. Програми для розв’язування лінійних рівнянь з параметрами; розв’язування лінійних рівнянь з параметрами у знаменнику. Програми розв’язування квадратних рівнянь з параметрами. Програма обчислення середнього арифметичного та середнього квадратичного кількох чисел.

Практична робота (12 год.) Розв’язування задач на знаходження коренів лінійного рівняння та коренів квадратного рівняння. Розв’язування лінійних рівнянь з параметрами; розв’язування лінійних рівнянь з параметрами у знаменнику та розв’язування рівнянь з параметрами, які зводяться до лінійних. Розв’язування квадратних рівнянь з параметрами, співвідношення між коренями квадратного тричлена. Обчислення середнього арифметичного та середнього квадратичного кількох чисел.
4.Створення програм моделювання задач на знаходження площ фігур та об’ємів тіл( 26 год.)

Приклади програм на мові BASIC. Програми для знаходження площі квадрата, прямокутника, трикутника, круга. Програма знаходження об’єму кулі.

Програма обчислення об’єму піраміди, зрізаної піраміди за формулою. Програма обчислення об’єму конуса.

Практична робота (16 год.) Розв’язування задач на знаходження площі квадрата, прямокутника, трикутника, круга. Розв’язування задач на знаходження об’єму кулі. Задачі на обчислення об’єму піраміди, зрізаної піраміди за формулою. Розв’язування задач на обчислення об’єму конуса.

5.Створення програм моделювання задач геометричного змісту

( 12 год.)

Приклади програм на мові BASIC. Програма побудови бісектриси кута. Програма побудови медіани, висоти трикутників. Побудова серединного перпендикуляра.

Практична робота (8 год.)

Розв’язування задач на побудову бісектриси кута. Розв’язування задач на побудову медіани та висоти трикутників. Розв’язування задач на побудову серединного перпендикуляра.

6. Інсталювання та вилучення програм ( 28 год.)

Правова охорона програм і даних. Компонування та налагодження програми. Масиви – призначення та методи обробки. Сортування масивів.

Практична робота (18 год.). Встановлення (інсталяція) нових програм. Вилучення непотрібних програм. Поновлення програмного забезпечення. Створення та використання нових типів даних. Встановлення та вилучення шрифтів.

7. Екскурсії, конкурси, змагання, свята (10 год.)
Екскурсії до Чернівецького національного університету. Відвідування виставок науково-технічної творчості. Участь у різноманітних конкурсах та змаганнях. Організація та проведення різноманітних масових заходів. Участь у предметних олімпіадах.

8. Підсумкове заняття ( 2 год.)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців гуртка. Завдання на літо.


Основний рівень, другий рік навчання

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п

Розділ, тема

Кількість годин

Усього

Теоретичні

Практичні

1

Вступне заняття


2

1

1

2

Інформація та інформаційні процеси


18

18

-

3

Створення презентацій MS Power Point

38

18

20

4

Обробка звуків у музичних редакторах та створення відеороликів у Movie Maker


26

10

16

5

Створення електронних таблиць в MS Excel

38

16

22

6

Розробка власних проектів

12

12

-

7

Захист проектів

8

-

8

8

Підсумкове заняття

2

2

-

Разом

144

77

67  1. Вступне заняття ( 2 год.)

Мета, завдання та зміст роботи гуртка. Організаційні питання. Техніка безпеки при роботі з комп’ютером.


  1. Інформація та інформаційні процеси ( 18 год.)

Відомості про інформацію, інформаційні технології. Види та властивості інформації. Сучасні засоби зберігання та опрацювання інформації.

Історія розвитку та перспективи розвитку комп’ютерної техніки. Основні компоненти інформаційної системи та їх функціональне призначення. Галузі застосування комп’ютерів. Комп’ютерні мережі.

Структура інформаційної системи. Апаратна та програмна складові інформаційної системи, їх функції та взаємодія.

Пристрої для організації міжкомп’ютерного зв’язку. Види модемів та їх функції.

  1. Створення презентацій MS Power Point (38 год.)

Ознайомлення з програмою створення презентацій. Інтерфейс MS Power Point. Панель структури, слайдів, приміток, презентацій.
Створення презентацій з клавіатури, за допомогою вбудованого Майстра автозмісту, вбудованих шаблонів.

Використання панелі структури презентацій. Перегляд та редагування заголовка слайдів. Зміна тексту слайдів, додаток слайдів, вилучення слайдів. Збереження презентацій. Збереження файлів з новим ім’ям. Упакування та друкування презентацій. Додавання кольору та малюнків в презентації. Зміна кольору на слайдах, кольору фона. Вибір фонового узору, шаблонів. Створення малюнків у презентації. Вилучення малюнка. Елементи руху і анімації, плавні переходи, особливі ефекти, анімація тексту.

Демонстрація слайдів, презентації. Друкування презентації.

Практична робота(20 год.) Створення презентації з клавіатури, за допомогою Майстра авто змісту, вбудованих шаблонів. Автоматична зміна зовнішнього вигляду презентацій.

Створення слайдів, малюнків в презентації. Створення, збереження та друкування презентацій з малюнками. Створення та демонстрація презентацій на задану тему.  1. Обробка звуків у музичних редакторах та створення відеороликів у Movie Maker ( 26 год.)

Типи відео- та звукових файлів. Види відео та музичних редакторів. Найпростіші операції над відео та звуками. Запис звуків.

Практична робота( 16 год.) Запис звуку з допомогою програми звукозапису, копіювання фрагментів звуку, вставка додаткових звуків. Додавання в звук ефекту луни. Конвертування звуку із одного формату в інший. Розробка відеоролика у Movie Maker. Ефекти зміни кадрів, додавання звуку, показу кадрів.


  1. Створення електронних таблиць в MS Excel ( 38 год.)


Основи роботи в Excel. Поняття електронної таблиці. Інтерфейс програми Excel. Настроювання інтерфейсу. Робота з довідкою Excel. Поняття робочої книги, листа та клітинки. Робота з книгами: створення та збереження. Настроювання параметрів сторінки. Друкування робочих листів. Абсолютні та відносні адреси клітинок. Операції роботи з клітинками: копіювання, вставка та видалення. Робота з листами: перейменування, додавання, копіювання та інше. Форматування клітинок. Формати даних, що вводяться у клітинки. Найпростіші формули обчислення: оператори, арифметичні операції. Робота з масивом клітинок.

Майстер діаграм Excel. Види діаграм. Представлення даних для різних типів діаграм. Форматування діаграм.
Зведені таблиці в Excel. Майстер зведених таблиць. Макет зведеної таблиці. Формат зведеної таблиці. Формули для зведених таблиць.

Практична робота (22 год.) Створення найпростішої електронної таблиці з використанням арифметичних операцій. Збереження робочої книги. Копіювання фрагментів таблиці. Введення простих формул.

Рішення задач на обробку даних з використанням різноманітних функцій.

Побудова діаграм для наочного відображення даних при розв’язуванні різних задач. Упорядкування великого числа даних за допомогою сортування, фільтрів та формул, зведених таблиць.  1. Розробка власних проектів ( 12 год.)


Завдання запропоновано гуртківцям з тем : «Геометрія в спорті», «Математика навколо нас», «Симетрія у природі», «Лист Мебіуса». Розробка власних проектів робіт. Створення презентацій.

7. Захист проектів ( 8 год.)

Практична робота. Захист проектів та визначення кращих робіт.

8. Підсумкове заняття (2 год.)

Підведення підсумків роботи гуртка. Відзначення кращих вихованців. Робота на літо.

БІБЛІОГРАФІЯ
1. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. – К.: Академія, 2002.

2. Бондарев В.М., Рублинецкий В.И., Качко Е.Г. Основы программирования. – Харьков: Фолио, 1997.

3. Грузман М.З. Евристика вв информатике. – Винница: Арбат, 1998.

4. Кнут Д.З. Искусство программирования. – М.: Вильямс, 2000.

5. Фигурнов В.З. ІВМ РС для для пользователя. – М.: Инфра-М, 1995.

6. Черняхівський В.В. Збірник задач з основ алгоритмізації. Навчальний посібник для загальноосвітніх шкіл. – Львів: ВНТЛ, 1997.

7. Міжпредметні зв’язки: історія, фізика, біологія, хімія, математика. інформатика. Газета Інформатика: № 43-44, 2002.

8. Зеленяк О.П. Реалізація міжпредметних зв’язків інформатики та математики в процесі навчання інформатики в школі. – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – К., 2004.

9. Потьомкіна В.Є. Міжпредметні зв’язки як складова формування компетентісно-орінтованої освіти. – Київ: Мегатом, 2009.

10. Горошко Ю.В., Покришень Д.А. Міжпредметні зв’язки інформатики з математикою та фізикою. – Київ: Академія, 2008.

11. Карпов Б. Microsoft Excel 2002: довідник/Б. Карпов. – СПб.:Київ, 2002.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Виконання навчальної програми з математики у
Календарний план складений відповідно до програми «Математика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-12 класи», затвердженої...

Навчальний процес спричинює великий тиск на організм І психічну сферу...
У ньому розкрито сутність І завдання педагогічної ергономіки, зміст ергономічних вимог до створення сприятливого навчального середовища,...

Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів з
Відповідно до ступеня оволодіння зазначеними знаннями І способами діяльності виокремлюються такі рівні навчальних досягнень школярів...

„З казкою подружиш здоровим будеш!” вміщує інтегровані заняття для...
З казкою подружиш – здоровим будеш!” вміщує інтегровані заняття для дітей 5-6 років життя з різних розділів програми фізичного виховання,...

Уроках математики
Урок як форма навчальної роботи існує з 18 ст., тобто він є основною ланкою процесу навчання. Народження уроку починається з плану...

Пономарьова К.І., Вашуленко М. С., Дубовик С. Г
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...

Програма електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник»
Програма електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник» Посібник для методистів з бібліотечних фондів та бібліотекарів...

Конспект лекцій з навчальної дисципліни ”Комп’ютерні технології в...
Програми для комп’ютерної підтримки зазначеного курсу розраховані на сучасне технічне та програмне забезпечення, яке в наш час використовується...

Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх...
Повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь І навичок, умінь І навичок здорового способу життя. За роки навчання у початковій...

Програма математика 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів
Порівняльна таблиця змін, запропонованих робочою групою по розвантаженню навчальної програми математика 5-9 класи загальноосвітніх...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка