Пошук по сайту


Програма вступних фахових випробувань для абітурієнтів, які вступають на напрям підготовки 050101 «Комп’ютерні науки»

Програма вступних фахових випробувань для абітурієнтів, які вступають на напрям підготовки 050101 «Комп’ютерні науки»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Луцький національний технічний університет

Затверджую:

Голова приймальної комісії Луцького НТУ

_______________ В. Божидарнік

«___» _________ 2014 р.


ПРОГРАМА

вступних фахових випробувань

для абітурієнтів, які вступають

на напрям підготовки

6.050101 «Комп’ютерні науки»

(галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка») для здобуття ОКР бакалавра

на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста

Луцьк 2014
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма фахових випробувань для напряму «Комп’ютерні науки» (далі – Програма) є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою КТПН на основі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста, галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» напряму підготовки 5.050101 «Комп’ютерні науки».

Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами навчального плану підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – комп’ютерна графіка, об’єктно-орієнтоване програмування, веб-технології та веб-дизайн, системи керування базами даних, комп’ютерні мережі, операційні системи, архітектура комп’ютерів та теорія алгоритмів.

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання за ОКР бакалавр на напрям 6.050101 «Комп’ютерні науки»

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і відбору серед абітурієнтів з метою навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 6.050101 «Комп’ютерні науки».


ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що

абітурієнт повинен:

знати:

основи алгоритмізації і програмування, апаратну будову комп’ютера, його програмне забезпечення, основи функціонування комп’ютерних мереж.

вміти:

правильно складати алгоритми та реалізовувати їх у програмному

середовищі, розуміти призначення основних складових комп’ютера та визначати необхідну конфігурацію, створювати локальну комп’ютерну мережу,

налаштовувати параметри операційної системи.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«КОМПЮТЕРНА ГРАФІКА»


 1. Основи теорії аксонометрії. Теорема Польке. Види аксонометричних проекцій.

 2. Основна формула аксонометрії. Коефіцієнти спотворення розмірів та кути між аксонометричними осями.

 3. Стандартні аксонометричні проекції та їх властивості.

 4. Які зображення називаються видами, розрізами та перерізами?

 5. Які види називаються додатковими і місцевими?

 6. Яка послідовність виконання технічного малюнка?

 7. Які елементи світлотіні використовуються при виконанні технічного малюнка?

 8. Яка послідовність розробки конструкторської документації?

 9. Де на кресленні записують технічні вимоги?

 10. Основні вимоги щодо оформлення пояснювальної записки.

 11. Назвіть вимоги до оформлення специфікації.

 12. Які вимоги ставлять до робочого креслення деталі? До ескізу?

 13. Що таке конструкторські, вимірювальні та технологічні бази деталі?

 14. Які умовні знаки встановлені стандартом для позначення шорсткості поверхонь на кресленні?

 15. Як позначаються метрична, трубна, трапецеїдальна та упорна різьби?

 16. Які креслення називають складальними?

 17. Які розміри проставляють на складальному кресленні?

 18. Які умовні спрощення рекомендується застосовувати на складальному кресленні?

 19. Основна формула аксонометрії. Коефіцієнти спотворення розмірів та кути між аксонометричними осями.

 20. Як наближеними способами побудувати кути нахилу аксонометричних осей?

 21. Які види називаються додатковими і місцевими?

 22. Які елементи світлотіні використовуються при виконанні технічного малюнка?

 23. Основні вимоги щодо оформлення пояснювальної записки.

 24. Назвіть вимоги до оформлення специфікації.

 25. Що таке конструкторські, вимірювальні та технологічні бази деталі?

 26. Які умовні знаки встановлені стандартом для позначення шорсткості поверхонь на кресленні?

 27. Нанесення лінійних і кутових розмірів. Встановлення їх параметрів.

 28. Нанесення діаметральних і радіальних розмірів. Встановлення їх параметрів.

 29. Побудова симетричного зображення.

 30. Копіювання об’єктів.

Рекомендована література


 1. Креслення. Під заг. редакцією Д.М. Борисова, 1987р.

 2. Креслення. Хаскін А.М., 1975р.

 3. Технічне креслення. Під заг. Редакцією В.Є. Міхайленко, 1980р.

 4. Інженерна графіка. В.Є. Міхайленко, А.М. Пономарев, 1990р.

 5. Локтев О.В. Краткий курс начертательной геометрии. - М.: Высшая школа, 1985. - 136 с.

 6. Михайленко В.Є., Євстіфєєв М.Ф., Ковальов С.М., Кащенко О.В. Нарисна геометрія. - К.: НМК ВО, 1991. 348 с.

 7. Сборник задач по начертательной геомет-рии с элементами программирования. / Под ред. Михайленко В.Е. - К.: Высшая шко-ла, 1980. - 207 с.

 8. Тевлин А.М., Иванов Г.С., Нартова Л.Г. Курс начертательной геометрии на базе ЭВМ. - М.: Высшая школа, 1983. - 175 с.

 9. Фролов С.А. Начертательная геометрия. - М.: Машиностроение, 1983. - 240 с.

 10. Четвертухин Н.Ф. Начертательная геомет-рия. - М.: Высшая школа, 1963. - 420 с.

 11. Довідник з інженерної графіки. Потишко А.В. 1975р.

 12. Креслення. Боголюбов А.М. 1988рОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ»


 1. Поняття програми та мови програмування. Класифікація мов грамування.

 2. Поняття про транслятори, систему та середовище програмування.

 3. Базові структури алгоритмів.

 4. Форми подання та властивості алгоритму.

 5. Лінійні алгоритми та арифметичні операції.

 6. Алфавіт мови програмування Pascal.

 7. Типи даних в Pascal.

 8. Модуль CRT. Управління виводу тексту на екран з використанням модуля CRT.

 9. Лінійні табличні величини та їх опис мовою програмування.

 10. Опис типів змінних. Стандартні типи змінних.

 11. Оператори введення-виведення даних.

 12. Оператори розгалуження.

 13. Цикли та циклічні процеси.

 14. Підпрограми - процедури та функції.

 15. Множини. Опис типу.

 16. Робота з масивами.

 17. Записи в мові Pascal.

 18. Рядкові величини. Процедури та функції опрацювання рядкових величин.

 19. Створення та використання модулів.

 20. Обробка текстових даних.

 21. Модуль GRAPH.

 22. Робота з файлами на мові програмування. Стандартні процедури для роботи з файлами.Рекомендована література

1. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений / [Гради Буч, Роберт Максимчук, Майкл Энгл и др.] пер. с англ. – М. : ООО "ИД Вильямс", 2008. – 720 с.

2. Об’єктно-орієнтоване програмування : конспект лекцій для студентів напряму підготовки "Комп’ютерні науки" всіх форм навчання / [Парфьонов Ю. Е., Федорченко В. М., Лосєв М. Ю. та ін.]. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. – 312 с.

3. База знань Microsoft Developer Network (MSDN) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://msdn.microsoft.com/ru-ru.

4. Фридл Дж. Регулярные выражения / Джон Фридл ; пер. с англ. –СПб. : Питер, 2003 – 464 с.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВЕБ-ДИЗАЙН»


 1. Ідеологія HTML.

 2. Основи мови опису і розмітки WEB-сторінок HTML

 3. Структура та теги HTML-документа.

 4. Форматування web-сторінки засобами HTML

 5. Дескриптори заголовку HTML-документа.

 6. Тіло документа в HTML.

 7. Логічне та фізичне форматування тексту в HTML-документах.

 8. Управління кольором в документах HTML.

 9. Формування мовою розмітки HTML навігаційних карт.

 10. Формування мовою розмітки HTML таблиць.

 11. Роздільники в HTML.

 12. Формування мовою розмітки HTML форм.

 13. Впорядковані списки в HTML.

 14. Невпорядковані списки та списки визначень в HTML.

 15. Формування мовою розмітки HTML гіперпосилань.

 16. Використання фреймів в HTML-документах.

 17. Формати графічних файлів в HTML-документах

 18. Вставка зображень в HTML документ.

 19. Команди роботи з кадрами в HTML.

 20. Спеціальні ефекти мови HTML.

 21. Команди META.

 22. Оформлення кнопок в HTML.Рекомендована література

 1. Александров А.В., Сергеев Г.Г., Костин С.П. Создание Web-страниц и Web-сайтов. – М.: «Триумф», 2008. – 288 с.

 2. Кірсанов Д. Веб-дизайн. – БХВ-Петербург, 2006. – 376 с.
 3. Комолова Н.В. HTML. Самоучитель. – СПб.: Питер, 2008. – 268с.


 4. Крис Джамса, Конрад Кинг, Энди Андерсон. Эффективный самоучитель по креативному web-дизайну. HTML, XHTML, CSS, JavaScript, PHP, ASP, ActiveX. Текст, графика, звук и анимация. / Пер с англ. – М.: «ДиаСофтЮП», 2005. – 672 с.

 5. Матросов А.В., Сергеев А.О., Чаунин М.П. HTML 4.0. СПб.: БВХ-Петербург, 2007. – 672с

 6. М. Кэмпбел. Строим Web-сайты. Дизайн. HTML. CSS. GARAGE: пер. с англ. – М.: «Триумф», 2006. – 480 с.
 7. Усатенко Т. М. Основи інтернет: Навч. посіб. / Сумський держ. ун-т. – Суми : Видавництво СумДУ, 2006. – 168с.
ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ»

1.Поняття бази даних, систем управління базами даних, банків даних

2.БД реального часу та їх характеристика

3.Мінливі БД

4.Статичні БД

5.Класифікація БД по характеру організації даних

6.Класифікація БД по типу збереженої інформації

7.Класифікація БД за характером організації зберігання даних і звертання до них

8.Принципи побудови баз даних

9.Час відгуку, час доступу, операція оновлення

10.Незалежність даних в БД

11.Безпека, цілісність та захист даних

12.Підходи до проектування БД

13.Етапи проектування БД

14.Етапи розвитку СУБД

15.Транзакція та її характеристика

16.Розподілені бази даних

17.Реляційні бази даних

18.Функції СУБД

19.Допоміжні служби СУБД та їх види

20.Класифікація СУБД

21.Нормалізація БД

22.1 нормальна форма нормалізації БД

23.2 нормальна форма нормалізації БД

24.3 нормальна форма нормалізації БД

25.Індекси в БД SQL Server

26.Об’єкти БД SQL Server

27.Компоненти СУБД

28.Тригери БД SQL Server

29.Агрегативна функція SQL Server

30.Банки даних та їх характеристика
Рекомендована література

1.Боуман Д. Практическое руководство по SQL / Д. Боуман. - М.: Вильямс, 2001. - 352с.

2.Марков А.С. Базы данных. Введение в теорию и методологію / А.С.Марков, К.Ю.Лисовский. – М.: Финансы и статистика, 2006

3.Організація баз даних та знань: Конспект лекцій / Укладач А.В. Неня.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 199 с.

4.Павич Н.Я. Організація баз даних та знань: Конспект лекцій для студентів Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій / Н.Я.Павич. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2007. – 98с.

5.Пасічник В.В. Організація баз даних та знань: підручник для ВНЗ / В.В.Пасічник, В.А.Резніченко. - К.: Видавнича група BHV,2006.-384с.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ »


 1. Технологія Ethernet

 2. Способи кодування даних

 3. Модеми

 4. Глобальні комп’ютерні мережі

 5. Комутатори Ethernet

 6. Фізичне середовище локальних мереж

 7. Мережева операційна система Net Ware

 8. Технологія FDDi

 9. Мережева операційна система Windows (технологія NT)

 10. Фізичний рівень передачі даних

 11. Топологія комп’ютерних мереж

 12. Метод доступу і структура кадрів

 13. Протоколи канального рівня. Рівень MAC та LLC.

 14. Протоколи комп’ютерних мереж.

 15. Технологія Gigabit Ethernet

 16. Глобальні мережі з комутацією пакетів.

 17. Адресація вузлів мережі.

 18. Технологія Fast Ethernet.

 19. Технологія Token Ring.

 20. Міжмережеві протоколи.

 21. Протоколи та стандарти локальних мереж.

 22. Методи доступу до середовища.

 23. Особливості протоколів канального рівня.

 24. Фізична та логічна мережева технологія.

 25. Віртуальні канали.

 26. Комутація каналів, повідомлень, пакетів.

 27. Протоколи мережі Internet.

 28. Рівні передачі даних.

 29. Глобальні мережі з комутацією каналів.

 30. Мережеві адаптери.

 31. Рівні між мережевих протоколів.

 32. Мережеві операційні системи.

 33. Топологія локальних мереж.

 34. Модель OSI.Рекомендована література


 1. Глинський Я. Інтернет. Сервіси, HTML, web-дизайн : [навч. посібник] / Я. Глинський, В. Ряжська. – Львів : Деол, СПД Глинський, 2003.

 2. Болілий В.О. Комп'ютерні мережі / Болілий В.О., Котяк В.В.. Навчальний посібник. - Кіровоград: ЦОП Авангард, 2008.- 146с

 3. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. За редакцією О.І.Пушка­ря. –К: Видавничий центр “Академія”, 2001. –696 с

 4. Кулаков Ю. Комп’ютерні мережі : [підручник] / Ю. Кулаков, Г. Луцький ; ред. Ковтанюка. – К.: Юніор, 2005. – 397 с.

 5. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : [ученик] / А. Пятибратов, Л. Гудыно, А. Кириченко ; под ред. А.П. Пятибратова. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 512 с.

 6. Буров Є. Комп’ютерні мережі/ Буров Є – Львів : Бак, 2003.

 7. Норенков И. Телекоммуникационные технологии и сети / И. Норенков, В. Трудоношин. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1998. – 232 с.

 8. Олифер В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : [учебник для вузов] / В. Олифер, Н.Олифер. – СПб.: Питер, 2005. – 864 с.ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ»

 1. Класифікація операційних систем.

 2. Поняття про операційні системи

 3. Склад операційної системи. Сценарій завантаження.

 4. Етапи розвитку ОС. Характеристики ОС.

 5. Основні функції операційних систем

 6. Ядро операційних систем

 7. Системне програмне забезпечення ОС

 8. Вимоги до сучасних операційних систем

 9. Керування процесами в операційних системах

 10. Керування потоками в операційних системах

 11. Керування оперативною пам'яттю в операційних системах

 12. Поняття віртуальної пам'яті в операційних системах.

 13. Сторінкове, сегментне, та сторінково-сегментне розподілення в операційних системах

 14. Кеш-пам'ять в операційних системах

 15. Свопінг в операційних системах

 16. Управління пам'яттю в операційних системах

 17. Пристрої і програмне забезпечення вводу-виводу

 18. Управління вводом-виводом в операційних системах. Драйвери пристроїв.

 19. Файлова система. Загальна модель файлової системи

 20. Фізична організація файлів.

 21. Структура FAT, NTFS, EXT3

 22. Реєстр Windows

 23. Операційна система Linux. Основні команди операційної системи.

 24. Операційна система Linux. Безпека. Права доступу до файлів.

 25. Операційна система Linux. Безпека. Користувачі і групи.


Рекомендована література

 1. Шеховцов В.А. Операційні системи. Підручник. – К.: Видавнича група BHV, 2005. – 576с.: іл.

 2. Сетевые операционные системы. Учебное пособие/ В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. − СПб.: Питер, 2005. − 539 с.: ил.

 3. Книттель Б., Коварт Р. Использование Microsoft Windows XP Professional. Специальное издание: Пер. с англ. − М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004. − 752 с.: ил.

 4. Лепаж И., Яррера П. Unix. Библия пользователя, 2-е издание: Пер. с англ. − М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. − 640 с.: ил.

 5. Немет Э., Снайдер Г., Хейн Т. Руководство администратора Linux: Пер. с англ. − М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004. − 880 с.: ил.ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРІВ»

 1. Історія розвитку обчислювальної техніки. Загальні вимоги, що пред'являються до сучасних комп'ютерів.

 2. Класифікація комп’ютерів. Методи класифікації комп'ютерів.

 3. Класична архітектура ЕОМ фон Неймана. Базові концепції мікропроцесорної системи.

 4. Поняття про машинну інформацію. Основні поняття і терміни машинного представлення інформації.

 5. Принципи роботи елементів цифрової логіки ЕОМ

 6. Будова процесора. АЛП та ПУ.

 7. Організація вводу-виводу. Системний чіпсет. Системні пристрої ЕОМ

 8. Системний таймер і годинник реального часу.

 9. Система апаратних переривань.

 10. Режим прямого доступу до пам’яті. DMA.

 11. Будова відеоадаптера та його функціонування. Технологія DirectX.

 12. Класифікація пам’яті в ЕОМ.

 13. Організація основної пам'яті. Ієрархія пам’яті.

 14. Кеш-пам’яті. Організація елементів статичної пам’яті

 15. Організація елементів динамічної пам’яті

 16. Будова флеш-памяті. NOR та NAND комірка.

 17. Логічний розподіл оперативної пам’яті: Conrentional Memory, EMS, UMA, HMA, XMS.

 18. Архітектура системи команд Архітектура повного набору команд. Архітектура скороченого набору команд. Набір команд, що реалізовує горизонтальний мікрокод

 19. Класифікація Фліна. Організація систем за потоком команд та потоком даних.

 20. Командний цикл процесора. Конвеєризація команд. Супер та гіперконвейєр. Суперскаляризація.

 21. Технології сучасних процесорів. MMX, SSE, 3DNow технології.

 22. Мікропроцесор і8086. Еволюція МП від і8086 до Р4.

 23. Особливості архітектури в процесорах Pentium 4.

 24. Особливості архітектури в процесорах Core i7.

 25. Особливості архітектури в процесорах Athlon 64.

 26. Технологія MultiTreading в процесорах фірми Intel.

 27. Архітектура процесорів POWER PC.

 28. Архітектура процесорів EPIC (на прикладі Itanium).

 29. Архітектура ARM процесорів

 30. Організація та принципи функціонування багатопроцесорних систем


Рекомендована література

1. Танненбаум Э. Архитектура компьютера. – СПб.: Изд. "Питер", 2005. – 700 с.

2. Мюлер С. Модернизация и ремонт ПК, 12-е изд.: Пер. с англ.: Уч.пос. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 1184 с.

3. Бойдо В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации – СПб.: Изд. "Питер", 2002. – 688 с.

4. Орлов С. А., Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем. Фундаментальный курс по архитектуре и структуре современных компьютерных средств: Учебник для вузов. 2 – е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 668 с.

5. Жмакин А. Архитектура ЭВМ. 2 – е изд. – СПб.: БХВ – Петербург, 2010.–312 с.

6. Гуров В. В., Чуканов В. О. Основы теории и организации ЭВМ. - М.: Бином, 2006. – 272 с.

7. Бабіч М. П., Жуков І. А. Комп’ютерна схемотехніка. Навчальний посібник. – Київ: МК – Прес, 2004. – 412 с.
ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ»

1. Основні властивості алгоритмів.

2. З яких елементів складається блок_схема алгоритму?

3. Основні конструкції алгоритмічних мов високого рівня.

4. Які форми має умовний оператор?

5. Які форми має оператор циклу?

6. Алгоритм Евкліда находження найбільшого спільного дільника двох чисел.

7. Довести правильність алгоритму Евкліда.

8. Алгоритм “помнож на три і додай одиницю”.

9. Алгоритм пошуку виходу з лабіринту. Що є ниткою Аріадни в цьому алгоритмі?

11. Основні етапи побудови алгоритму.

14. Що означає перевірка правильності алгоритму?

15. Що означає доведення правильності алгоритму?

16. Що означає тестування алгоритму?

17. Що передбачає аналіз алгоритму на складність?

20. Основні операції, які можна виконувати зі списками.

22. Які структури даних використовуються для зображення множин?

23. Як зображувати бінарні дерева і як їх обходити?

24. Які структури даних використовуються для зображення графів?

27. Порівняйте рекурсивні та ітераційні алгоритми?

28. Що означає принцип “поділяй і пануй” при побудові алгоритмів?

30. Алгоритм динамічного програмування.

31. Що означає алгоритм спрямованого перебору?

32. Що таке метод гілок і границь?

33. Що таке евристичний алгоритм?

34. Основні алгоритми сортування даних.

35. Що називається польським записом алгебраїчного виразу і які існують види цих записів? Наведіть приклади.

36. Алгоритм обчислення алгебраїчного виразу в польському запису.

37. Основні алгоритми на графах.

38. На прикладі алгоритму побудови кістякового дерева мінімальної вартості покажіть етапи розробки алгоритму.

39. Як визначити зв’язність графа?

40. Як розв’язати задачу пошуку найкоротших маршрутів у графі?

41. Ітераційний алгоритм пошуку кореня рівняння.

42. Що називається ймовірнісним алгоритмом? Наведіть приклади.

43. Що називається методом Монте_Карло розв’язання математичних задач?

44. Генератори випадкових чисел. Наведіть приклади.

45. Що називається машиною з довільним доступом до пам’яті?

46. Що називається машиною Тьюрінга?

47. Що називається алгоритмом Маркова?

48. Що називається рекурсивною функцією?

49. Що затверджується в тезису Черча і чи можна довести цей тезис?

50. Що називається алгоритмічною проблемою, яку не можна розв’язати.

51. Що називається рекурсивною і рекурсивно переліченою множиною чисел?

52. Наведіть приклади рекурсивно перелічених, але не рекурсивних множин.

53. Що називається тавтологією?

54. Система аксіом обчислення висловлювань.

55. Що називається правилом виведення modus ponens?

56. Що називається формальним доведенням у математичній логіці?

57. Теорема про повноту обчислення висловлювань.

58. Що називається формулою для обчислення предикатів першого порядку?

59. Теорема про повноту обчислення предикатів.

60. Теорема Геделя про неповноту арифметики
Рекомендована література


 1. Арсенюк І. Р., Колодний В. В., Яровий А. А. Теорія алгоритмів. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 150 с.

 2. Алгоритмы: построение и анализ / Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест и др. – М. : ИД «Вильямс», 2011. – 1296 с. : ил.

 3. Алферов З. В. Теория алгоритмов / З. В. Алферов. – М. : Статистика, 1973. - 164с.

 4. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных / Н. Вирт ; пер с англ.. – М.: Мир, 1989. – 360 с.

 5. Макконелл Дж. Основы современных алгоритмов. 2-е изд./ Пер. с англ. – М.: Техносфера, 2004 – 368 с.


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та інформаційних стендах приймальної комісії.

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами прийому до Луцького НТУ.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує варіант завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 варіантів відповідей.

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин).

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових знань за наступними критеріями.

Вірне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. Кожен рівень складності оцінюється наступним чином:

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання).

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 20 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 2 бала.

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 12 балів.

Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання).

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 30 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 3 бали.

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 18 балів.

Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання).

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 50 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 5 балів.

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 30 балів.
Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії.


Декан факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій

___________

Р. Кузнєцов


Завідувач кафедри


___________


О. Герасимчук

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект лекцій з навчальної дисципліни ”Комп’ютерні технології в...
Програми для комп’ютерної підтримки зазначеного курсу розраховані на сучасне технічне та програмне забезпечення, яке в наш час використовується...

300 питань для випробувань педагогічної майстерності вчителів Суми
Схвалено науково-методичною радою Інформаційно-методичного центру управління освіти І науки Сумської міської ради

Календарно-тематичне планування за підручником «Інформатика-9»
Поняття про комп’ютерні мережі. Програмна складова інформаційної системи. Поняття операційної системи

Програма для 4-10 класів спеціальних загальноосвітніх
Професійно–трудове навчання в спеціальній школі для розумово відсталих дітей спрямоване на забезпечення підготовки учнів до самостійного...

Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрям...
В., Верхман О. А., Вихренко Т. О., Дежкунова Л. О., Денисюк Д. В., Дзезинський О.І., Домашенко В. С., Драчинський А. Г., Іванов Ю....

Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрям...
Т. О., Гайдай Л. М., Голубнича Л.І., Драчинський А. Г., Євтушенко Н. І., Єфіменко А. В., Качур В. В., Козачок О. В., Корнієнко В....

Урок 8 Тема уроку : Як правильно вимкнути комп’ютер
Навчити вимикати комп’ютер. Закріпити вміння здійснювати вибір об‘єктів на екрані монітора за допомогою миші. Повторити правила поведінки...

Програма з математики для вступу на I курс
Навчання математики в основній школі передбачає формування предметної математичної компетентності, сутність якої є вимоги до загальноосвітньої...

Організація навчально-виховного процесу з математики
Фахівці з методики викладання математики, які складають навчальні програми для шкіл різного профілю,часто ставлять запитання про...

Програма до співбесіди з математики для вступу на I курс
Навчання математики в основній школі передбачає формування предметної математичної компетентності, сутність якої є вимоги до загальноосвітньої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка