Пошук по сайту


Єврокод проектування сталевих конструкцій частина 1 Пластинчасті конструкції при навантаженні поза межами площини

Єврокод проектування сталевих конструкцій частина 1 Пластинчасті конструкції при навантаженні поза межами площини

Сторінка1/25
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
ЄВРОКОД 3. ПРОЕКТУВАННЯ СТАЛЕВИХ

КОНСТРУКЦІЙ

Частина 1-7. Пластинчасті конструкції при навантаженні

поза межами площини

(EN 1993-1-7:2007, IDТ)

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-7:20ХХ

(Проект, остаточна редакція)


Київ

Міністерство регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального господарства України
20ХХ

ПЕРЕДМОВА
1 ВНЕСЕНО: Донбаська національна академія будівництва і архітектури

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Є. Горохов, д.т.н., (науковий керівник), В. Мущанов, д.т.н.
2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України від ____________ № _____
3 Національний стандарт відповідає EN 1993-1-7:2007 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-7: Plated structures subject to out of plane loading. (Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-7. Пластинчасті конструкції при навантаженні поза межами площини)
Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)
Переклад з англійської (en)
Цей стандарт видано з дозволу CEN
4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований

і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Мінрегіон України, 20ХХ


ЗМІСТ

ВСТУП

FOREWORD

VI

Основи програми Єврокоду

Background of the Eurocode programme

1

Статус та галузь застосування Єврокодів

Status and field of application of Eurocodes

3

Національні стандарти, що впроваджують Єврокоди

National Standards implementing Eurocodes

4

Зв’язки між Єврокодами та гармонізованими технічними специфікаціями (ENs та ETAs) для виробів

Links between Eurocodes and harmonised technical specifications (ENs and ETAs) for products

5

Національний додаток до EN 1999-1-4:2007

National annex for EN 1999-1-4:2007

5

1 Загальні положення

1 General

6

1.1 Галузь застосування

1.1 Scope

6

1.2 Нормативні посилання

1.2 Normative references

7

1.3 Терміни та визначення

1.3 Terms and definitions

8

1.4 Позначення

1.4 Symbols

10

2 Основи проектування

2 Basis of design

14

2.1 Вимоги

2.1 Requirements

14

2.2 Принципи розрахунку за граничними станами

2.2 Principles of limit state design

14

2.3 Впливи

2.3 Actions

15

2.4 Розрахунок на підставі випробувань

2.4 Design assisted by testing

15

3 Властивості матеріалів

3 Material properties

16

4 Довговічність

4. Durability

16

5 Статичний розрахунок

5 Structural analysis

17

5.1 Загальні положення

5.1 General

17

5.2 Напружений стан в пластині

5.2 Stress resultants in the plate

17

6 Граничні стани першої групи

6 Ultimate limit states

26

6.1 Загальні положення

6.1 General

26

6.2 Обмеження пластичних деформацій

6.2 Plastic limit

26

6.3 Малоциклова втома

6.3 Cyclic plasticity

28

6.4 Втрата стійкості

6.4 Buckling resistance

29

7 Втома

7 Fatigue

31

8 Граничні стани другої групи

8 Serviceability limit state

32

8.1 Загальні положення

8.1 General

32

8.2 Прогини з площини

8.2 Out of plane deflection

32

8.3 Хиткість (надмірні коливання)

8.3 Excessive vibrations

32

Додаток А

Типи розрахунків пластин

Annex A

Types of analysis for the design of plated structures

33

A.1 Загальні положення

A.1 General

33

A.2 Лінійний пружний розрахунок пластини (LA)

A.2 Linear elastic plate analysis (LA)

33

A.3 Геометрично нелінійний розрахунок (GNA)

A.3 Geometrically nonlinear analysis (GNA)

34

A.4 Розрахунок з урахуванням фізичної

нелінійності (MNA)

A.4 Materially nonlinear analysis (MNA)

34

A.5 Розрахунок з урахуванням геометричної

і фізичної нелінійності (GMNA)

A.5 Geometrically and materially non

linear analysis (GMNA)

34

A.6 Геометрично нелінійний пружний роз-

рахунок з урахуванням початкових

недосконалостей (GNIA)

A.6 Geometrically nonlinear analysis

elastic with imperfections included

(GNIA)

35

A.7 Геометрично і фізично нелінійний розрахунок з

урахуванням початкових недосконалостей

(GMNIA)

A.7 Geometrically and materially non

linear analysis with imperfections

included (GMNIA)

35

Додаток В

Напружений стан вільно підпертих прямокутних пластин за теорією малих переміщень

Annex B

Internal stresses of unstiffened rectangular plates from small deflection theory

36

B.1 Загальні положення

B.1 General

36

B.2 Позначення

B.2 Symbols

36

B.3 Рівномірно розподілене навантаження

B.3 Uniformly distributed loading

37

B.4 Навантаження на центральній ділянці

пластини

B.4 Central patch loading

40

Додаток C

Напружений стан непідкріплених прямокутних пластин за теорією великих прогинів

Annex C

Internal stresses of unstiffened rectangular plates from large deflection theory

43

C.1 Загальні положення

C.1 General

43

C.2 Позначення

C.2 Symbols

43

C.3 Рівномірно розподілене навантаження по всій

поверхні пластини

C.3 Uniformly distributed loading on the total

surface of the plate

44

C.4 Розподілене навантаження на центральній

ділянці пластини

C.4 Central patch loading

51

Додаток НА

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в

EN 1993-1-7:2007

59


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП
Цей стандарт є тотожним перекладом EN 1993-1-7:2007 Eurocode 3 – Design of steel structuresPart 1-7: Plated structures subject to out of plane loading . (Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-7. Пластинчасті конструкції при навантаженні поза межами площини).
EN 1993-1-7:2007 підготовлено Технічним Комітетом CEN/TC250 «Конструкційні Єврокоди», Секретаріат якого утримує Британський інститут стандартів.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ-Н Б EN 1993-1-7:2007 Eurocode 3 − Design of steel structures Part 1-7: Plated structures subject to out of plane loading . (Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій   Частина 1-7. Пластинчасті конструкції при навантаженні поза межами площини), викладена українською мовою.

Відповідно до ДБН А.1.1-1-2009 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення» цей стандарт відноситься до комплексу В.2.6 «Конструкції будинків і споруд».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Науково-технічна організація, відповідальна за цей стандарт – Донбаська національна академія будівництва і архітектури.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

  • слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

  • структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» та «Визначення понять» оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

  • з «Передмови до EN 1993-1-7:2007» у цей «національний вступ» взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

  • національний довідковий додаток наведено як настанову для користувачів.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN 1993-1-7:2007, наведено в додатку НА.

Копії МС, не прийнятих як національні стандарти, на які є посилання в EN 1993-1-7:2007, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».


Вступ

Цей Європейський Стандарт EN 1-7, Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій: Частина 1-7. Пластинчасті конструкції при навантаженні поза межами площини, був підготовлений Технічним Комітетом CEN/TC250 «Конструкційні Єврокоди», Секретаріат якого тримає БІС. CEN/TC250 відповідальний за всі Конструкційні Єврокоди.

Цей Європейський Стандарт повинен отримати статус Держстандарту або публікацію ідентичного тексту, або підтвердженням не пізніше, як у жовтні 2007, і конфліктуючі Держстандарти мають бути скасовані не пізніше березня 2010.р.

Цей Єврокод замінює ENV 1993-1-7.

Згідно до Внутрішніх Правил CEN-CENELEC, Організації Національних Стандартів наступних країн зв'язані для реалізації цього Європейського Стандарту: Австрія, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія і Об'єднане Королівство.

Національний додаток до EN 1993-1-7.

Цей стандарт надає альтернативні процедури, значення і рекомендації з примітками які вказують, де, можливо, потрібна розробка національних альтернатив. Національний стандарт, який реалізує EN 1993-1-7, повинен мати Національний Додаток, що містить всі Національно визначені параметри, які мають використовуватися для проектування сталевих конструкцій, що конструюють в доречній країні. Національний вибір дозволяється в EN 1-7 через: − 6.3.2(4).
Foreword

This European Standard EN 1993-1-7, Eurocode 3: Design of steel structures: Part 1-7 Plated structures subject to out of plane loading, has been prepared by Technical Committee CEN/TC250 « Structural Eurocodes », the Secretariat of which is held by BSI. CEN/TC250 is responsible for all Structural Eurocodes.
This European Standard shall be given the status of a National Standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by October 2007, and conflicting National Standards shall be withdrawn at latest by March 2010.

This Eurocode supersedes ENV 1993-1-7.

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the National Standard Organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.
National annex for EN 1993-1-7

This standard gives alternative procedures, values and recommendations with notes indicating where national choices may have to be made. The National Standard implementing EN 1993-1-7 should have a National Annex containing all Nationally Determined Parameters to be used for the design of steel structures to be constructed in the relevant country.

National choice is allowed in EN 1993-1-7 through: − 6.3.2(4)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Єврокод проектування сталевих конструкцій частина 4 Резервуари
Внесено: Товариство з обмеженою відповідальністю «Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського» (тов «Укрінсталькон...

Єврокод 3: проектування сталевих конструкцій частина 1–6: Міцність та стійкість оболонок
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Державний стандарт України дсту-h б en 1993-3-2: 201Х "Проектування...
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1 сфера застосування
Настанова з проектування конструкцій будинків із застосуванням сталевих тонкостінних профілів

Єврокод дії на конструкції частина 1 Загальні дії. Снігові навантаження
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Єврокод геотехнічне проектування
Внесено: Державне підприємство “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій” Міністерства регіонального розвитку...

Семестр, в якому викладається модуль
Результати навчання (цілі та завдання) модуля: Виконання курсового проекту «Розрахунок І проектування несучих конструкцій багатоповерхового...

Державні будівельні норми україни споруди транспорту автомобільні...
Держдорнді), Державне підприємство Український державний інститут з проектування об'єктів дорожнього господарства (Укрдіпродор),...

Державні будівельні норми україни конструкції будинків І споруд бетонні...
Розроблено: Державним підприємством "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ндібк)

Бетонні та залізобетонні конструкції
Державним підприємством "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ндібк)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка