Пошук по сайту


Зміст історія україни та її складових, північної буковини І бессарабії михайловський С

Зміст історія україни та її складових, північної буковини І бессарабії михайловський С

Сторінка1/57
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МАТЕРІАЛИ

МІЖВУЗІВСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«БУКОВА ВІТЬ»

25 квітня 2013 р.

ЧЕРНІВЦІ 2013

Букова віть: ІІІ Міжвузівська студентська науково-практична конференція, Чернівці, 25 квітня 2013 р. [Упоряд.: С.П. Кармалюк, Г.В. Чайка, А.В. Камбур]. – Чернівці, 2013. – 271 с.
Редакційна колегія: Кармалюк С.П. – кандидат історичних наук, доцент

Чайка Г.В. – кандидат історичних наук

Камбур А.В. – кандидат соціологічних наук, доцент.

Комп’ютерний набір і правка: Петрик Н.А.

Друкується за рішенням кафедри державної служби, історії та політології Буковинського державного фінансово-економічного університету

Протокол №12 від 18 червня 2013 р.

Збірник друкується за матеріали ІІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Букова віть», яка відбулася 25 квітня 2013 р. у Буковинському державному фінансово-економічному університеті на базі кафедри державної служби, історії та політології у співпраці з кафедрою сучасних європейських мов Буковинського державного фінансово-економічного університету, кафедрою соціології філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та кафедрою суспільних дисциплін ВПНЗ «Буковинський університет».
Редакційна колегія не завжди поділяє позицію авторів. Відповідальність за зміст та достовірність викладених у збірнику матеріалів несуть автори статей.

© Буковинський державний фінансово-економічний університет
ЗМІСТ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ЇЇ СКЛАДОВИХ, ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ І БЕССАРАБІЇ
Михайловський С. Окупаційний режим на території північної

Буковини в 1941 – 1944 роках ………………………………………………………………….8

Гісем Н., Дублей В. Греко-католицька церква на Буковині

у 20 – 30 рр. ХХ століття………………………………………………………………………..9

Крижанівська О. Діти трудових емігрантів у сучасному українському

суспільстві – проблеми, переваги ……………………………………………………………...11

Зуник С. Утворення та устрій Запорізької Січі ……………………………………………...13

Тьотюл І. Голод в Україні 1921 – 1923 рр. ………………………………………………...16

Будько І. Волинська трагедія 1943 – 1944 рр.: пошук між

«двома правдами» ……………………………………………………………………………....17

Гулько Т. Роль жінки в українській історії …………………………………………………..19

Пиж В. Військові операції під проводом П. Конашевича-Сагайдачного

у ході Хотинської війни ………………………………………………………………………...22

Забудько Д. Євроінтеграція України в контексті досвіду країн

Вишеградської групи …………………………………………………………………………...24

Вихованко М., Губайдуліна О. Гетьман Петро Дорошенко – борець

за українську державу …………………………………………………………………………..26

Дзюбик І., Кандур Н. Кирило-Мефодіївське товариство

як символ незгасимості українського духу …………………………………………………...28

Ларіна Т., Іванюк О. Іван Степанович Мазепа – меценат ………………………………….30

Рубан М. Російсько-турецька війна 1806 – 1812 рр. та приєднання

Бесарабії до Російської імперії …………………………………………………………………32

Колісник І. Село Клішківці та історія його виникнення …………………………………….34

Григорович Н., Заплітна Т. Державний лад Гетьманщини ………………………………..35

Боднар І. Входження Західної України та Північної Буковини до СРСР …………………38

Яківчік О., Шерендяк Ю. Богдан Хмельницький як великий політичний

та державний діяч ……………………………………………………………………………….40

Побережний С. Сокирянець – у Думі Росії …………………………………………………..42

Панас Г. Крутисимвол національної честі й гідності

українського народу…………………………………………………………………………….44

Терлецька К. Збереження культурної ідентичності в умовах глобалізації………………...46

Шимановська Я., Терлецька А. Петро Канашевич-Сагайдачний –

політичний портрет …………………………………………….………………………………..48

Ряба Х. Суперечлива постать Степана Бандери ……………………………………………...51

Боднарчук Ю. Голод 1932 – 1933 рр. очима очевидців ……………………………………53

Далека В., Моржук В. Іван Мазепа – політичний діяч ………………….………………….54

Семенюк О. Політична та ідеологіча боротьба

ОУН і УПА з радянським режимом…………………………………………………………….57

Кармалюк Ю. Недержавні благодійні організації в налагодженні

транскордонного співробітництва: історичний аспект ……………………………………….59

Лунгул І. Голокост в селі Драчинці……………………………………………………………61

Онуфрак О., Онуфрак Г. «Червоний терор» в роки громадянської війни ……………….63

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЄ ЖИТТЯ НАШОГО КРАЮ ТА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ.

ТРАДИЦІЇ, ЗВИЧАЇ, ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ.

ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ ТА МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
Власюк Т. Нормативно-правове забезпечення етнокультурних потреб

національних меншин у західноукраїнському регіоні ……………………………………….67

Батовська К. Задоволення етнонаціональних потреб на прикладі

Новоселицького району Чернівецької області ………………………………………………..69

Колісник І. Етнополітичні процеси та форми їх вирішення в Україні ………....................70

Кучинська І. Етнополітика в сучасній Україні ………………………………………………73

Юсип Ж. Розвиток художніх промислів на Буковині ……………………………………….74

Гунда Х. Духовна спадщина Чернівців ……………………………………………………….76

Гожда Б. Культурно-освітнє життя на західноукраїнських землях

у 30-х – 40-х роках ХХ століття………………………………………………………………..78

Попівчук Р. Олекса Довбуш – герой чи розбійник? …………………………………..……81

Ватаманюк Х. Промисли Буковини …………………………………………………………..83

Гладій І. Громадсько-просвітницька діяльність Б.М. Ступарика ……………..……………84

Горбань О. Легенда Карпат – Олекса Довбуш …………………………………..…………..87

Угринюк О. Стан освіти на Буковині за час її перебування під владою Румунії………….88

Постевка М. Сім чудес Чернівців ……………………………………………………………..90

Ходан М. Фестиваль «Червона рута» у Чернівцях …………………………………………..92

Загородна О. Культурна спадщина Львова – феномен

взаємодії різних культур………………………………………………………………………...93

Бучка І., Кришун В. Василь Васильович Гандзій –

поет, історик, краєзнавець……………………………………………………………………….96

Опарик Л. Дивосвіт візерунків Георгія Гараса…………………………...............................98

Сабадаш Н.В. Діяльність «Просвіти» в с. Стрілківці………………………….…………….100

Дарабан Н. Деякі аспекти сучасної української трудової еміграції …………..…………...103

Куска О. Освіта на Буковині у XVIII – на початку XX ст. …………………..……………...104

Юзва О. Сучасна українська література – проблеми та перспективи……………………...106

Кишко А. Конфліктогенний потенціал міжетнічних взаємин в Україні

(на прикладі Чернівецької області) …………………………………………………………….108

Мацкуляк А. Етнополітичні процеси та міжнаціональні

відносини на західноукраїнських землях у 20 – 30 рр. ХХ століття ….…………….……..109

Маковійчук Г. Образ священника в повісті Володимира Вознюка «Панотець»….……….111
СОЦІОЛОГІЯ – СОЦІАЛЬНА РОБОТА – РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ В ЦІЛОМУ ТА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ РЕГІОНІ ЗОКРЕМА
Гніт Ю. Середній клас як фактор розвитку сучасного

українського суспільства…………………………………………………………………..……114

Штефура О. Майбутнє планети Земля: проблеми прогнозування

та глобалізаційні процеси……………………………………………………………………….116

Лисаник Х. Проблема сімейного насильства в Україні………………………………..…….119

Семенюк С. Процес адаптації людини в суспільстві ………………………..……………….121

Лисенко Н. Безробіття як соціальна проблема Західної України ………………….………122

Кущак О. Комп’ютерна залежність як проблема

сучасного суспільства………………………………………………………………..…………125

Горюк Д. Спосіб реалізації життєвих планів людини за допомогою індивідної

активності ………………………………………………………………………….…………….126

Куцибала Д. Професійна соціальна робота: стан і перспективи……………………………129

Джулинець Ю. Шлюбна поведінка як предмет соціологічного аналізу …………………..131

Строіч І., Скрипніцький С. Проблеми формування середнього

класу в Україні………………………………………………………………...…………………133

Гавалешко Я. Морально-етична культура соціального працівника ……………..….……135

Грица Н. Етика особистісних стосунків ………………………………………………………136

Дудник О. Професійно-етичний кодекс соціального працівника………………..………….138

Піляк В. Cоціальні мережі: підходи до вивчення

та особливості функціонування…………………………………………………………………140

Воротняк І. Сучасні проблеми етики………………………………………………….………142

Кіслякова Т. Аристотель як основоположник етики………………………….……………..143

Бедрійчук У. Расизм та ксенофобія в українському суспільстві:

прояви та шляхи подолання…………………………………………………………………….145

Горюк Д., Пуюл О. Психологічна реабілітація після участі

в екстремальних ситуаціях………………………………………………………………………147

Падучак Л. Особливості проявів та масштаби політичної

корупції в Україні………………………………………………………………….…………….148

Русу Ю. Співвідношення егоїзму і альтруїзму…………………………………..………….150

Куцибала Д., Беженар М. Соціальна робота в місцевому співтоваристві

як соціологічний феномен……………………………………………………………………….151

Гаврилюк В. Соціологічні маніпуляції в Україні під час виборів

до Верховної Ради 28 жовтня 2012 року………………………………………………………154

Курдидик Є. Типи особистості терориста в сучасному світі………………………………...157

Том’юк Ж. Сприйняття молоддю модернізаційних перетворень

у суспільстві: ціннісний аспект…………………………………………………………………159

Репецька А. Адаптивні процеси у сучасній Україні та їх відображення

у суспільних науках……………………………………………..…………………………....161
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ.

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
Андронік Н. Проблеми та перспективи розвитку господарства

Карпатського регіону……………………………………………………………………………162

Кушнір Я. Економічні чинники розвитку західноукраїнських земель в першій

третині ХХ ст. ………………………………………………………..…………………………..163

Аврам О. Договір купівлі-продажу у цивільно-правових відносинах

Російської імперії у ХVІІІ – на початку ХХ ст. за Зводом законів…………………….…….165

Василинчук А. Вплив «тіньової» економіки на соціально-економічний

розвиток України……………………………………………………………………………..….167

Ковальчук М. Економічна криза в Україні в контексті глобалізації……………………….169

Беженар М. Значення та роль соціальної допомоги у Західній Європі

на початку ХVI – середини ХVII ст. …………………………………………………………...171

Бойчук Н.В. Дем’янець А.А., Конопа М.І. Сутність та особливості

зовнішньоекономічних підрядних операцій з давальницькою сировиною…………………174

Будько І. Спроби обговорення «українського питання» під час парламентських

дебатів першої та другої Державних Дум (1906 – 1907 рр.)………………………………...176

Горбунов Ю. Початок грошового обігу та карбування монет на українських

землях в період античності………………………………………………………………………178

Рудько Д. Розвиток народногосподарського комплексу Карпатського

економічного регіону…………………………………………………………………………….180

Шахраюк-Онофрей Є. Ретроспективний аналіз запровадження

зобов’язального права…………………………………………………………………………...182
СТАНОВЛЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА
Кравець О. Діяльність органів місцевого самоврядування на

західноукріїнських землях в кінці ХІХ – першій третині ХХ ст. ……………………………186

Гага У. Адміністративний устрій Буковини в часи її приєднання до Австрії

(за книгою «Опис Буковини» генерала Г. Сплені)………………………………………….…188

Левко Н. Залучення молоді до державної служби в Україні………………………………...190

Фроляк І. Місцеве самоврядування і політико-правова просвіта в Галичині

у 1920 – 1930-х рр.. ……………………………………………………………………………..192

Гриник Ю. Юридичне закріплення правового статусу законодавчої

влади Карпатської України у 1938 – 1939 рр. ………………………………………………..194

Бальон А. Судовий процес за «Руською Правдою»……………………………………........196

Бральчук О. «Слово про Закон і Благодать» Митрополита Іларіона,

як пам`ятка політичної думки Київської Русі………………………………………………….198

Маковійчук А. Джерела права Галицько-Волинської держави

(1199 – 1349 рр.)…………………………………………………………………………………199

Гага У. Діяльність законодавчого органу влади

Австро-Угорської імперії…………………………………………………………….…………200

Дробот І. Розвиток політології в Україні………………………………………………………202

Колісник І. Зміни в Зводі законів Російської імперії як результат судової

реформи 1864 р. ………………………………………………………………………..………..203

Масний О. Політико-правові погляди Томаса Джефферсона…………………………….…205

Масний О. Судоустрій на Буковині в 70 – 80-х роках XVIII століття ………………….….206

Філіппова Н., Гончар В. Місцеве самоврядування XIX – XX століття

на Галичині, Буковині та Закарпатті……………………………………………………………208

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Котляр А. Психологія інвестування на фінансовому ринку…………………………………211

Моторна Я. Теоретичні основи формування професійної компетентності

студентів економічних спеціальностей…………………………………………………………212

Опаєць М. Психологічні аспекти інвестиційної діяльності на сучасному

етапі розвитку суспільства………………………………………………………………………214

Рудь О. В., Понич О. Ю. Внесок Грушевського у розвиток освіти………………………..216

Панченко Ю., Ступарик Г. Формування професійної компетентності

майбутніх фахівців фінансового напряму у світлі сучасних

трансформаційних процесів………………………..……………………………………………218

Петрушка В. Особливості застосування соціально-психологічних

методів управління підприємством………………………………...........................................220
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Базовий перелік
Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 16. 11. 2000 р. №1717 "Про перехід загальноосвітніх...

Закону України
Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст

Зміст освіти в національній школі
Зміст освіти — система наукових знань, умінь І навичок, оволо­діння якими забезпечує всебічний розвиток розумових І фізичних здібностей...

1. Історія бібліотеки нувгп 1 вересня 1915 року було утворено Київське...
Київське середнє сільськогосподарське гідротехнічне училище. Засновники: група професорів Київського Політехнікуму. З цього ж часу...

Ткацтво є однією з найважливіших складових національної культури...
Про прадавність цього виду господарської діяльності свідчать як архаїчне приладдя ("прядки", "верстати", "кросна" І т.ін.), так І...

Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт...
Підсумкові контрольні роботи у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів проводяться письмово з таких предметів: українська...

Т. О. Панфілова історія мистецтва: методичні рекомендації
...

“Виникнення писемності та історія кодування інформації
Цей рівень, за висловом Ф. Енгельса: „Починається з плавки залізної руди І переходить у цивілізацію в результаті винаходу буквеного...

Як підручник удк 1(075) ббк 87я73 Г93
Губерський, Л. В. Філософія: Історія, суспільство, освіта / Л. В. Губерський, В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. К. Видавничо-поліграфічний...

Затверджено
Зміст організаційно-педагогічної діяльності та розподіл обов’язків між керівниками школиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка