Пошук по сайту


2.3.3. Збірні таблиці та користування ними - Всеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів

Сторінка2/21
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

2.3.3. Збірні таблиці та користування ними

Збірні таблиці — дрібномасштабні карти великих територій, поділені меридіанами і паралелями на клітинки - аркуші карти масштабу 1:1 000 000.

У межах мільйонних клітин нанесене розграфлення та номенклатури карт інших масштабів. Збірні таблиці, як і карти, доводять до військових частин.

Для підбору топографічних карт на заданий район, а також для швидкого визначення їхніх номенклатур на збірну таблицю наносять межі району або смугу військової операції і за розграфленням, вказаним у збірній таблиці, виписують номенклатури, які належать до зазначеного району.

Збірні таблиці видаються по масштабах та доводяться до штабів військо­вих частин.

Для отримання з картографічного складу підібраних номенклатур карт скла­дається замовлення у вигляді "наряду-заявки" встановленої форми (табл. 2.7).

Таблиця 2.7 Заявка на отримання топографічних карт

Пів-

Масштаб,

Гриф

Рік

Потрібно (підлягає

Видано

куля

номенклатура

таємності

видання

видаванню)

(прийнято)

Пвн.

1:100 000
М-35-73;

дек
2

2
-74,

«
2

2
-75,

«
2

2
-87,

«
2

2
-88

«
2

2

Пвн.

1:50 000
М-35-73-А,

т
2

2
-Б,

т
2

, 2
-74 -А;

т
2

2
-Б,

т
2

2
-г,

т
2

2
-75-В;

т
2

2
-87-А;

т
2

2
-Б;

т
2

2
-88-А

т
2

2

Карти вказують у замовленні залежно від масштабу, починаючи з дрібного масштабу, поступово переходячи до великого. Номенклатури в замовленні наводять в порядку читання збірної таблиці (зліва направо, згори донизу), також вказується кількість аркушів карт.

Якщо перші букви і цифри наступної номенклатури повторюються, то в наряд-заявку на отримання карт вписують тільки нові літери чи числа, які

змінюються (табл. 2.7). Номенклатуру суміжних аркушів карт можна визначити за підписом номенклатури на рамці карти з відповідної сторони.

Карти видаються на підставі замовлень і реєструються в Книзі видавання топографічних карт.

Приклад. Підрозділ здійснює марш за маршрутом Львів-Тернопіль. Підібрати аркуші топографічних карт масштабу 1:100 000, 1:50 000 на маршрут пересування підрозділу.

Відповідь: 1:100 000 (М-35-73; -74, -75, -87, -88) - (5 аркушів).

1:50000 (М-35-73-А,-Б; -74-А,-Б,-Г;-75-В; -87-А,-Б; -88-А) -(9 аркушів).

Приклад'. Визначити номенклатуру аркуша карти масштабу 1:1 000 000 на м. Львів.

Для того необхідно на збірній таблиці масштабу 1:1 000 000 відшукати м. Львів. Місто розташоване на стику двох зон - 34 та 35. Тому на м. Львів необхідно замовити дві номенклатури масштабу 1:1 000 0000 (М-34; -35).

2.3.4. Визначення номенклатур суміжних аркушів топографічних карт

Послідовність визначення номенклатури суміжних аркушів карт для заданого аркуша:

  1. Визначити масштаб заданого аркуша.

  2. Визначити його місце в розграфленні і номенклатурі аркуша масштабу 1:1000000 (чи буде змінюватись ряд і колона).

  3. Відшукати місце заданого аркуша на Збірній таблиці.

  4. Починаючи зліва від заданого аркуша, записати номенклатуру першо­го суміжного аркуша - спочатку ряд (пояс), потім колону і безпосереднє позначення на визначеному мільйонному аркуші (залежно від масштабу). Після цього позначити решту суміжних аркушів.

Прийнято суміжними вважати 8 карт навколо заданого аркуша. Приклад: Визначити масштаб і номенклатуру 8 суміжних аркушів карти, якщо номенклатура заданого аркуша М-37-А (масштаб 1 : 500 000).

N-36-Г

N-37-B

N-37-Г

М-36-Б

М-37-А

М-37-Б

М-36-Г

М-37-В

М-37-Г

Машинні носії інформації та машиночитані документи потрібно збері­гати у спеціально відведених приміщеннях. Цифрова картографічна інформа­ція, що зберігається на вбудованих МНІ, повинна бути захищена від несанк­ціонованого доступу.

2.5. Спеціальні карти

Спеціальні карти - це загальногеографічні (топографічні) карти, що містять, залежно від призначення, додаткові відомості та дані про місцевість, необхідні командирам та штабам.

Під час розв'язання бойових задач необхідно не тільки володіти інформацією про деякі елементи й об'єкти місцевості, але й мати докладні спеціальні дані для застосування зброї, техніки, розташування елементів бойового порядку військ. Все це істотно може впливати на хід бою. Проте топографічні карти надають інформацію про місцевість на час видання. Тому в доповнення до топографічних карт інформацією про окремі елементи місце­вості на час користування додатковими даними, складають, видають та доводять до військ спеціальні карти.

Для створення спеціальних карт як основу можна використовувати топо­графічні карти різних масштабів. На них наносять встановленими топогра­фічними і тактичними умовними знаками дані, необхідні для організації бойової діяльності ракетних військ, артилерії, авіації, протиповітряної оборони, інженерних розрахунків, переміщення військ тощо. Дані тактичної обстановки та спеціальна інформація, необхідні для бойового застосування зброї та техніки, становлять зміст спеціальних карт.

Спеціальні карти створюються топографічною службою завчасно, під час підготовки та в ході бойових дій.

2.5.1. Призначення спеціальних карт

Оглядово-географічні карти {\.000, 1:1 000 000, 1:2 500 000, 1:5 000 000, 1:10 000 000). Це спеціальні карти дрібних масштабів, які відтворюють основні елементи місцевості із значним ступенем узагальнення. Призначені для вивчення загального характеру місцевості в межах стратегічних континентальних районів (театрів військових дій) та операційних направлень.

Аеронавігаційні карти (1:2 000 000-1:4 000 000). Призначені для під­готовки і навігаційного забезпечення польотів авіації. На них детальніше

зображають об'єкти та елементи місцевості, які є перешкодами, або вико­ристовуються авіаторами як орієнтири.

Рельєфні карти (1:500 000-1:1000 000) та ін. Це спеціальні карти з об'ємним зображенням рельєфу місцевості. Призначені для оцінювання загального характеру рельєфу під час організації бойових дій військ, підготовки польотів авіації на малих висотах та виконання інших задач. Для наочнішого вивчення місцевості на рельєфних картах вертикальний масштаб завжди більший від горизонтального.

Карти шляхів сполучень (1:500 000-1:1 000 000). Призначені для плану­вання пересування військ і організації військових перевезень. На них детально зображено мережу автомобільних та залізничних доріг, показані їхні характе­ристики (клас, ширина, покриття тощо), а також данні про тунелі, мости, інші дорожні споруди, вказані відстані між населеними пунктами.

Карти гравіметричних даних (1:200 000-1:1 000 000). Використовують­ся під час підготовки пусків балістичних ракет, польотів літаків, для визна­чення аномалій прискорення сили тяжіння, які використовуються в РВ і А. Містять дані про складові величини відхилень противісних ліній та поправок у разі переходу від астрономічних азимутів до геодезичних.

Карти геодезичних даних С1:50 000-1:200 000). Являють собою топогра­фічну карту, в яку вдруковані координати геодезичних пунктів, надійно опізна-них на місцевості чітких контурних точок та місцевих предметів. Призначені для топогеодезичної прив'язки бойових порядків військ, для швидкого і точного визначення координат вогневих і стартових позицій в РВіА.

Карти змін місцевості (1:100 000-1:200 000). Спеціальні карти, в які вдруковані відомості та дані про зміни на місцевості, які сталися внаслідок бойових дій, стихійного лиха або природних явищ у цьому районі. Викорис­товують в штабах під час вивчення та оцінювання місцевості у разі прийняття рішень та управління військами.

Карта ділянки ріки (1:25 000-1:50 000). Спеціальна карта великого масштабу призначена для детального вивчення водяних перешкод і прилеглої до них місцевості, прийняття рішення на організацію форсування ріки військами. На ній відображено: характеристики русла ріки (швидкість течії, глибину, характер дна) та стрімкість берегів; умови наведення переправ (мостів, поромів, бродів); довідку про межі затоплення низин та їх подолання; форсування ріки танками по дну та інші дані.

Карта водянихрубеж:ів СІ: 100 000 - 1:200 000). Спеціальна карта, яка складається в штабах за результатами всіх видів розвідки та використовується під час прийняття рішень на виконання операцій та організації взаємодії військ. На ній зображають характеристики великих рік, які протікають у смузі наступу (оборони) з'єднання, їх берегів, оборонних рубежів супротивника на ріках

тощо. На картах водяних рубежів можуть міститися дані про великі мости, греблі та інші споруди на ріках.

Карта зон затоплення (1:50 000, 1:200 000). Спеціальна карта, яка призначена для оцінювання місцевості під час прийняття рішень на виконання наступальних (оборонних) операцій. Складається в органах управління інже­нерними військами з використанням результатів повітряного (космічного) знімання, інженерної та інших видів розвідки, а також результатів прогно­зування наслідків руйнування гребель на великих водосховищах.

Карта дмсерел водопостачання (1:100 000-1:200 000). Спеціальна карта, яка використовується штабами під час організації водопостачання військ в операціях. На карті зображаються ріки, озера, колодязі та інші джерела води в пустельно-степовій місцевості з вказанням дебіту та якості води.

Карта гірських проходів і перевалів (1:50 000-1:100 000). Призначена для детального вивчення гірської місцевості та прийняття рішень у штабах. На ній відтворено параметри та фактичний стан, ємність та пропускну здатність проходів і перевалів та інші відомості. Складається спеціалістами штабів за результатами всіх видів розвідки.

Карта умов орієнтування (карта орієнтирів) (1:100 000-1:200 000). Спе­ціальна карта призначена для орієнтування військ на місцевості, бідної на орієн­тири. На ній зображаються штучні орієнтири, що встановлюються на місцевості, і визначаються їх координати. Дані про орієнтири вдруковують у карти.

Плани міст (1:10 000-1:25 000). Призначені для детального вивчення та оцінювання внутрішньої структури (забудови) міста і підходів до нього, орієнтування та управління військами, ціпевказівках та топогеодезичної прив'язки елементів бойових порядків військ. Відмінність плану міста від топографічної карти полягає у виділенні на ній важливих орієнтирів (телеграфу, електростанції, радіо- та телецентру тощо), підписаних назв вулиць та важливих об'єктів, наданої довідки про місто.

2.6. Правила використання, обліку та збереження карт і фотодокументів

Правила роботи з топографічними картами та їх облік визначені в наказах МО України щодо службових документів.

Топографічні карти, як таємні документи, підлягають поаркушевому обліку.

Ступінь таємності графічного документа, який відпрацьовується на топогра­фічній карті, встановлюється відповідно до вимог "Інструкції з визначення та забезпечення таємності топогеодезичних, картографічних, аерофотознімальних матеріалів".

Топографічні карти, які перебувають на постачанні Збройних сил України, поділяють на:

  • "таємні" - масштабуї: 10 000, 1: 25 000, 1: 50 000 і більше;

  • "для службового користування" (ДСК) - масштабу 1:200 000,1:100 000;

  • без грифа секретності - масштабу 1: 1 000 000, 1: 500 000. Топографічні карти, отримані виконавцями для нанесення на них опфативної

і тактичної обстановки, а також таємних, ціпком таємних та особливої важливості даних, повинні мати гриф, який визначається змістом цих даних. Таємні, цілком таємні і особливої важливості карти (документи) реєструють у журналі обліку документів таємного вщащу та зберігаються з дотриманням усіх вимог, які визначені наказами щодо збереження таємних документів. Таємні документи можна знищувати тільки в таємному відділі частини (закладу). Відповідають за своєчасну реєстрацію топографічних карт у таємному відділі виконавці.

Для проведення групових (практичних) занять, а також занять на військових кафедрах та у військових навчальних закладах топографічні карти видають керівнику занять. Видає топографічні карти курсанту на час занять його керівник. Отримавши карту, кожний курсант розписується за неї в картці видачі або реєстрі.

Військовослужбовці (військовозобов'язані) повинні зберігати одержані карти як важливі документи, не залишати їх без нагляду. Військовослужбовець (військовозобов'язаний) особисто відповідає за збереження карти і після закінчення заняття повинен здати її керівнику заняття.

Піц час проведення польових занять карти зберігаються в польовій сумці (планшеті), їхню наявність перевіряють наприкінці робочого дня. Заборо­няється передавати карти іншій особі, навіть тимчасово, без дозволу керівника занять і відповідного запису в картці видачі (реєстрі).

Порядок роботи з таємними фотодокументами та цифровими фотозобра-женнями такий самий, як і під час роботи з таємними картами.

Для проведення навчальних занять, тренувань у роботі з картами, вивчення змісту використовують навчальні карти. Вони відрізняються від інших карт номенклатурою, яка має літеру "У", а замість грифа - надпис "Учбова карта".
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Всеукраїнський студентський архів
Експериментальна перевірка закону Кулона. Теоретичне обгрунтування досліду Кавендиша

Всеукраїнський студентський архів
В задачах електромеханіки досить часто виникає необхідність обчислення означених інтегралів

Всеукраїнський студентський архів
Ця задача покладена на службу безпеки організації, яка є структурним підрозділом служби захисту інформації

Всеукраїнський студентський архів
...

Всеукраїнський студентський архів
Недостатньо сказати, що спілкування відіграє важливу роль у житті людини, воно є головним чинником формування та становлення людини...

Всеукраїнський студентський архів
Крім цього, існує система післявузівської підготовки у формі аспірантури та докторантури. З часом процес уніфікації вищої освіти...

Всеукраїнський студентський архів
Україна багата на корисні копалини, зокрема вугілля та залізну руду, що залягають на південному сході. Природа тут узагалі благодатна....

Всеукраїнський студентський архів
В порівнянні з традиційними Windows-додатками в компас-3d lt| накладені обмеження на одночасну роботу з|із| декількома документами....

Всеукраїнський студентський архів
Для українців вона завжди буде національною святинею, не меншою, ніж Падуя чи Болонья для італійців, Оксфорд для англійців, Сорбона...

Всеукраїнський студентський архів
Відокремлення соціології в самостійну науку відбулося в другій половині 19 сторіччя. У 1839 р в третьому томі «Курсу позитивної філософії»...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка