Пошук по сайту


Як називаються тіла, що обмежують рух даного тіла в просторі?

Як називаються тіла, що обмежують рух даного тіла в просторі?

Питання первірки знань з дисципліни «Технічна механіка»

Модуль 1

 1. Як називаються тіла, що обмежують рух даного тіла в просторі? Що таке реакції в'язів?

 2. Які є типи в’язів і як направлені їхні реакції?

 3. Що таке система сил і як називається сила, яка еквівалентна деякій системі сил? Чому дорівнює рівнодійна зрівноваженої системи сил?

 4. Яка система сил називається збіжною? Які умови рівноваги збіжної ситеми сил?

 5. Яка система сил називається плоскою? Які умови рівноваги плоскої ситеми сил?

 6. Що таке статично визначені і статично невизначені системи? Наведіть приклади.

 7. Як визначаються координати центру ваги перерізу? Де знаходиться центр ваги перерізу, який має дві осі симетрії?

 8. Які стандартизовані прокатні профілі ви знаєте? Де знаходиться центр ваги перерізу двотаврового прокатного профілю?

 9. Що таке осьовий момент інерції поперчного перерізу? Чому дорівнює осьовий момент інерції квадрату відносно центральної осі?

 10. Як визначається осьовий момент інерції поперчного перерізувідносно довільної осі, якщо відомий осьовий момент інерції відносно центральної осі перерізу?

 11. Що таке полярний момент інерції перерізу? Чому дорівнює полярний момент інерції круга відносно центра?

 12. Що таке осьвий момент опору перерізу і яка його розмірність? Як визначити осьвий момент опору пеперізу прямокутника і круга?

 13. Що таке і полярний моменти опору перерізу і яка його розмірність? Як визначити осьвий момент опору пеперізу круга і кільця?

 14. Що таке міцність технічного об'єкта?

 15. Що таке жорстість технічного об'єкта?

 16. Що таке стійкість технічного об'єкта?

 17. За якими ознаками матеріальне тіло може бути представлене в розрахунках як стержень або оболонка?

 18. Яке позначення і розмірність зосередженої сили, сили, розподіленої по лінії і по поверхні?

 19. Що таке внутрішнє зусилля в перерізі? Як направлені відносно перерізу поздовжє і поперечне внутрішнї зусилля, крутний і згинний внутрішні моменти?

 20. Що таке епюри внутрішніх зусиль? Наведіть прклади епюр внурішніх зусиль.

 21. Що таке нормальні і дотичні напруження, їх розмірність?

 22. Що таке плоский і об’ємний напружені стани і що таке головні напруження?

 23. Як визначається відносна поздовжня і поперчна деформації і коефіцієнт Пуассона?

 24. Яка формула описує закон Гука при розтягу ( зв’язок між нормальними напруженнями і відносними лінійними дефомаціями)? Що таке модуль пружності при розтягу і яка його розмірність?

 25. Яка формула описує закон Гука при зсуві, який вказує на залежність дотичних напружень і кутових дефомацій? Що таке модуль пружності при зсуві і яка його розмірність?

 26. Що таке розрахунковий і допустимий коефіцієнти запасу міцності? Яке співвіднощення між ними забезпечує міцність технічного обєкта?

 27. Що таке допустиме напруження? Яке співвідношення між розрахунковим і допустимим напруженням виражає умову міцності?

 28. Що таке границя текучості і границя міцності матеріалу? Як ці напруження визначаються при випробовувані зразків на розривній машині?

 29. Що таке відносна деформація при розриві зразка і як за цим параметром визначити пластичний матеріал чи крихкий?

 30. У чому зміст теорій міцності для крихкого і пластичного руйнування матеріалів?

 31. Як визначають і позначають на кресленнях твердість матеріалів?

 32. Як визначається напруження в контакті двох циліндрів? Якою є умова контактної міцності?

 33. Як визначаються напруження в поперечних перерізах стержня при розтягу (стиску)? Як записується при цьму умова міцності стержня?

 34. Як визначаються деформації стержня при розтягу?

 35. Як виконується розрахунок стержня на міцність при зрізі? Наведіть приклад розрахунку.

 36. Як визначаються напруження кручення у поперечних перерізах круглого стержня. Якою є умова міцності стержня при крученні?

 37. Як визначаються деформації стержня при крученні?

 38. Які напруження виникають при згині стержня? Як виконується розрахунки стержнів на міцність при згині?

 39. Запишіть диференціальне рівняння зігнутої осі стержня. Як визначити максимальну деформацію консольно защемленого стержня, навнтаженого поперечною силою, прикладеною на кінці стержня?

 40. Як визначити максимальне напруження імаксимальну деформацію двохопорної балки, навнтаженої по середині поперечною силою?

 41. Як визначити еквівалентне розрахункове напруження при односасній дії згину і кручення стержня?

 42. Які стержневі ситеми називаються рамами? Наведіть приклади розрахункових схем рам. Які внутрішні зусилля виникають в рамах і які методи використовують для їх визначення?

 43. Що таке критична сила стиснутого стержня і за якою формулою вона визначається?

 44. Як виконується розрахунок на стійкість стержнів, навнтажених стисуючою сило ю? Що таке гнучкість стержня?

 45. Які напруження називаються повторно-змінними? Що таке цикл напружень і характеристики циклів?

 46. Що таке крива витривалості та границя виривалості матеріалів і які фактори впливають на неї?

 47. За якими формулами виконують розрахунок на витривалість деталей за коефіцієнтами запасу?

 48. Які напруження виникають при навантаженні тонкостінної циліндричної оболонки внутрішнім тиском?

 49. Як виконується розрахунок на міцність циліндричної тонкостінної оболнки, навантаженої внутішнім тиском?

 50. Наведіть приклади сучасних програмних продуктів розрахунку технічних об’єктів на міцність. Які методи лежать в їх основі?


Модуль 2

 1. Що таке ланка,механізм, машина?

 2. Що таке кінематична пара і кінематичний ланцюг? Як rласифікуються кінематичні пари і як вони позначаються на кінематичних схемах?

 3. Як визначити ступінь вільності плоского механізма?

 4. Які є види конструкторських документів?

 5. На які основні категорії поділяються сталі?

 6. Якіє види термічної обробки сталей?

 7. Які є види сплавів кольорових металів?

 8. Якими є основні механічні характеристики конструкційних матеріалів?

 9. Що таке допуск розміру деталі, поле допуску, квалітет?

 10. Що таке посадки деталей, зазор, натяг? Як вони утвоюються?

 11. Що таке шорсткість поверхні деталі і як вона позначається на кресленні?

 12. Як класифікуються з’єднання деталей? Наведіть приклади роз’ємних і нероз’ємних з’єднань.

 13. Які є типи різьб і де вони застосовуються?

 14. Які основні параметри метричної різьби і як вона позначається на кресленнях?

 15. Які основні параметри трубної різьби і як вона позначається на кресленнях?

 16. Яка різниця між болтовим, різьбовим і шпильковим різьбовими з’єднаннями?

 17. Які існують різьбові кріпильні деталі? Як позначаються стандартизовані болт і гайка в технічній документації?

 18. З яких матеріалів виготовляють різьбові деталі? Як позначаєтьс на болтах і гайках клас міцності матеріалу?

 19. Які стопорні деталі використовують в різьбових з’єднаннях?

 20. Як розрахувати болт за умовою міцності на розтяг?

 21. Як розрахувати болтолве з’єднання за умовою відсутності відносного зсуву деталей?

 22. Яке призначення шпонкових з’єднань? Які є типи шпонкових з’єднань? Як розрахувати з’єднання призматичною шпонкою за умовою міцності на зріз і на змяття?

 23. Назвіть переваги і недоліки заклепкових з’єднань.

 24. Які є види зварних з’єднань? Як розраховують на міцність стикові зварні з’єднання?

 25. Які є види напусткових зварних з’єднаннь та як їх розраховують на міцність?

 26. Яке призначення механічних передач обертового руху, їх класифікація та позначення на кінематичних схемах?

 27. Які основні кінематичні і силові співвідношення для механічних передач? Що таке передавальне віднощення і коефіцієнт корисної дії передачі?

 28. За якими ознаками і як класифікуються зубчасті передачі? Які є матеріали і технології їх виготовлення?

 29. Які сновні параметри визначають геометрію евольвентного зубчастого вінця прямозубого зубчастого колеса?

 30. Які є види руйнування і відповідно види розрахунків зубців зубчастих передач?

 31. У яких випадках застосовуються конічні зубчасті пердачі? Які є види конічних зубчастих передач?

 32. Які основні кінематичні і геометричні параметри конічних зубчастих передач?

 33. У яких випадках застосовуються черв’ячні пердачі? Які матеріали використовуються для виготовлення черв’яків і черв’ячних коліс?

 34. Які основні кінематичні і геометричні параметри черв’ячної передачі?

 35. Назвіть області застосування, переваги і недоліки пасових пердач. За якими ознаками вони класифікуються?

 36. За якими критеріями розраховують пасові передачі та як вибирають їхніх параметри?

 37. Назвіть області застосування, переваги і недоліки ланцюгових передач? Як вони класифікуються і які їх основні параметри?

 38. Яке призначення та які конструкції та матеріали осей та валів?

 39. Як виконується розрахунок осей та валів на статичну міцність та витривалість?

 40. Яке призначення та які конструкції та матеріали підшипників ковзання? Назвіть переваги і недоліки підшипників ковзання.

 41. Назвіть області застосування, переваги і недоліки підшипників кочення? Як класифікуються підшипники кочення? Що означають цифри умовних позначень підшипників кочення? Які з них означають внітрішній діаметр підшипника ійого серію?

 42. Як виконується підбір підшипників кочення за статичною та динамічною вантажністю?

 43. Що називається муфтою? Як класифікують муфти?

 44. Яке прзначення та класифікація пружин, з яких матеріалів вони виготовляються?

 45. Які параметри визначають жорсткість циліндричних витих пружин і у чому полягає іх розрахунок?

 46. Які є елементи прводів машин та їх позначення на кінематичних схемах? Які є технічні характеристики приводів машин?

 47. Які типи двигунів використовуються у приводах машин? Які їхпереваги і недоліки?

 48. Що таке редуктор і його призначення? Як класифікуються зубчасті редуктори? Що таке мотор-редуктор?

 49. Якою є констркуція стальних канатів і за якими критеріями їх вибирають? Якими елеменами кріплляться канати?

 50. Що таке поліспасти і як визначити їх кратність? Якими елеменами кріплляться канати? Як вибираються діаметри блоків і барабанів?

Література

1. Павлище В.Т., Харченко Є.В. Барвінський А.Ф., Гаршнєв Ю.Г.. Прикладна механіка. Навч. посібник. – Львів: «Інтелект-Захід». 2004. – 368 с.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Момент сили. Умови рівноваги тіла
Рівновагою тіла називають такий стан, коли будь-яке прискорення тіла дорівнює нулю, тобто всі дії на тіло сил І моментів сил зрівноважені....

Будова І властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла. Рідкі кристали. Полімери
...

Багатогранники. Платонові тіла
Мета: познайомити учнів з правильними багатокутниками, забезпечити засвоєння знань про платонові тіла; поглибити знання про взаємозв’язок...

Контрольні роботи з геометрії для учнів 11 класу екстернатної форми...
При яких значеннях р кут між векторами ā = ( 1; 1; 0) І ē ( 0; 4; р) дорівнює 600 ?

Будова й властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла. Анізотропія...
Кристалічні І аморфні тіла та їх властивості, типи кристалів, механічні властивості твердих тіл, розвивати вміння аналізувати фізичний...

Уроку Тема, зміст уроку
Поняття про об’єм тіла. Основні властивості об’ємів. Об’єм паралелепіпеда. Об’єм призми

Поняття про тіло І поверхню обертання. Циліндр
У ньому пропонується розробку теми «Тіла обертання» за цією технологією з використанням інтерактивних форм І методів навчання

Нетрадиційний урок многогранники І тіла обертання урок брейн-ринг, 11-й клас
У грі беруть участь дві команди: α І β. Капітани по черзі називають членів своїх команд, вибираючи їх з учнів класу

Психологічна характеристика дитини 2 Співпраця зі сім'єю
У дитини п'ятого року життя темп фізичного розвитку залишається сталим. Відбувається зміцнення хребта, інтенсивно розвивається муску­латура...

Закон Гука
Тверде тіло – агрегатний стан речовини, який характеризується стабільністю форми в нормальних умовах І тим, що атоми в ньому здійснюють...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка