Пошук по сайту


Самовдосконалення особистості є важливою для людини в будь-якому віці. Проте особливо гостро ця проблема постає для підлітків. Підлітковий вік це найважливіший період в психосоціальному розвитку людини. Від того, як сформуєтьс

Самовдосконалення особистості є важливою для людини в будь-якому віці. Проте особливо гостро ця проблема постає для підлітків. Підлітковий вік це найважливіший період в психосоціальному розвитку людини. Від того, як сформуєтьс

Сторінка1/2
  1   2
14. «Сходинки до вершини «Я»» (факультативний курс з психології

для учнів 7-8 класів)

Костецька Ніла Миколаївна,

заступник директора з НВР,

практичний психолог

ЗОШ І-ІІІ ст. №10

м. Фастова Київської області

Пояснювальна записка

Тема самовдосконалення особистості є важливою для людини в будь-якому віці. Проте особливо гостро ця проблема постає для підлітків. Підлітковий вік – це найважливіший період в психосоціальному розвитку людини. Від того, як сформується ставлення підлітка до самого себе, до інших людей і до оточуючого світу в цілому, – буде залежати вся його подальша життєва орієнтація, відношення до життя та, власне, і саме життя. Особливості перехідного віку, а також складні умови, в яких проходить процес дорослішання сучасної молоді: нестабільність сімейного інституту, розмитість моральних цінностей, які вже не є міцною опорою для вибудовування власної особистості, диктують необхідність спеціальних заходів для розвитку і підсилення «Я» підлітка, формування життєздатної особистості, яка має достатні ресурси для успішної адаптації в соціумі. Одним із шляхів формування позитивної «Я-концепції» може слугувати факультативний курс за програмою «Сходинки до вершини «Я».

Метою факультативного курсу є створення передумов для особистісного зростання підлітка та формування його позитивної «Я концепції».

Основні завдання курсу:

  • розширення знань підлітка про індивідуальні психологічні особливості людини;

  • створення умов для формування прагнення до самопізнання, занурення в свій внутрішній світ і орієнтування в ньому;

  • формування навичок спілкування, уміння слухати, висловлювати власну точку зору, приходити до компромісних рішень і розуміння інших людей;

  • сприяння усвідомленню своєї життєвої перспективи, життєвих цілей, шляхів і способів їх досягнення.

Робота за цією програмою допоможе практичному психологу, класному керівнику вказати учневі шлях до самовдосконалення та формування позитивної «Я-концепції».

Факультативний курс «Сходинки до вершини «Я» розрахований на учнів 7-8 класів загальноосвітніх шкіл, а також спеціалізованих шкіл та ліцеїв і включає 35 занять. Основна форма проведення – формат тренінгу. Періодичність занять – 1 раз на тиждень. Заняття можуть проводитися як з цілим класом, так і з окремими групами.

Заняття складаються з теоретичної та практичної частин. Методи, які використовуються: бесіда, міні-лекція, опитування, самодіагностика, ігри. До занять включено ряд вправ, які сприяють розвитку в учнів інтроспекції, пошуковій активності, навичок самоспостереження.

Спосіб побудови змісту програми здійснюється за блочним принципом. Навчальний матеріал поділяється на окремі самостійні теми. Залежно від умов та потреб учнів психолог чи педагог має можливість замінити вивчення одного змістового блоку (розділу або теми) іншим.

Знайомство учнів з навчальним матеріалом проходить в декілька етапів: діагностичний, корекційний, етап оцінки ефективності колекційного впливу.

1 етап – діагностичний: учні знайомляться з основними психічними процесами розвитку людини. За допомогою діагностики та самодіагностики підлітки мають можливість ознайомитися з індивідуальними психологічними особливостями особистості.

2 етап – корекційний: шляхом використання вправ, ігор соціально-психологічного тренінгу проходить безпосередня робота з особистістю в цілому: її «Я-образом», «Я-концепцією», самосвідомістю.

3 етап – етап оцінки ефективності корекційного впливу: учні шляхом самодіагностики мають можливість оцінити свої знання про себе, про свої індивідуальні особливості і відзначити позитивні зміни в своєму характері, звичках, здібностях, що відбулися з ними під впливом різних обставин, інших людей протягом багатьох занять навчального курсу.

З метою вивчення результативності запропонованого факультативного комплексу занять пропонується вхідна та вихідна діагностика (додатки). Ресурсне забезпечення. Для проведення занять потрібно папір, маркери, клей, кольорові олівці, журнали для виготовлення колажів. Для окремих занять знадобиться фонова музика. З метою заощадження часу для подання теоретичного матеріалу доцільно використовувати презентації, схеми та інше.

Очікувані результати.

В результаті вивчення курсу учні повинні оволодіти поняттями:

- психологія;

- індивід, індивідуальність;

- характер, темперамент;

- особистість, «Я-концепція»;

- самооцінка;

- здібності, креативність;

- конфлікт, психологічний захист тощо.

Учні повинні вміти:

  • визначати рівень розвитку психічних процесів;

  • на основі поведінкових реакцій визначати тип темпераменту;

  • пізнавати емоції, регулювати емоційний стан, настрій;

  • використовувати техніки позитивного самопрограмування;

  • застосовувати елементи психологічного захисту.

Програма курсу складається з таких 6 розділів:

І. Вступ

ІІ. Пізнай і зрозумій себе

ІІІ. Розвиток особистості

ІV. Мистецтво бути собою. Сходинки особистісного зростання

V. Яким я був. Яким я став

VІ. Підсумкове заняття. На вершині «Я»

Вступ до курсу передбачає активізацію знань учасників про необхідність розуміння і пізнання людиною самої себе.

ІІ розділ. Пізнай і зрозумій себе містить 4 заняття.

Заняття 2

Знайомство з групою, з правилами взаємодії в групі. Створення атмосфери позитивного спілкування між учасниками. Знайомство з поняттями «людина», «особистість». Вправа «Мій герб» допомагає учневі передати символікою особисті якості, створити символічний герб власного «Я».

Заняття 3

Знайомство учнів з індивідуально-типологічними особливостями особистості, а саме з темпераментом. Для цього учням пропонується міні-лекція про індивідуально-типологічні особливості людини та самодіагностика темпераменту «Паспорт темпераменту».

Заняття 4

Знайомство з поняттям «характер», «риси характеру», зв’язок темпераменту і характеру. Практична робота «Намалюй свій характер».

Заняття 5

Розвиток в учнів навичок самопізнання й саморозвитку. З цією метою учням пропонуються вправи «Занедбаний сад», «Десять «Я», «Мій образ» та релаксаційний комплекс «Подорож на хмаринці» (за К.Фопелєм).

ІІІ розділ. Розвиток особистості складається з 16 занять, на які відводиться 16 годин.

Заняття 6

Розширення поняття про особистість. Учнів знайомлять з такими поняттями як «Образ «Я», «самооцінка» та факторами, які впливають на формування самооцінки. В практичній частині заняття учні виконують тест «Капітан – керманич – пасажир».

Заняття 7

Формування в учнів навичок організованості та дисципліни. Практична частина передбачає діагностику «Наскільки ти організований?».

Заняття 8

Формування в учнів навичок подолання труднощів, розвиток впевненості в собі. З учнями проводиться бесіда «Мужність як якість особистості». В практичній частині заняття проводиться самодіагностика «Як я орієнтуюсь в різних ситуаціях» та пропонується вправа «Поводир і той, кого ведуть».

Заняття 9, 10

Ознайомлення з поняттям «лідерство». Спрямовані на розвиток навичок та вмінь, необхідних для впевненої поведінки і ефективної взаємодії; розвиток почуття соціальної відповідальності. З учасниками проводиться бесіда про те, кого і за які якості та риси характеру називають лідером. Ігри «Повітряна куля», «Безлюдний острів» допомагають у формуванні навичок прийняття конструктивних рішень, розвитку лідерських навичок.

Заняття 11

Знайомство з поняттям «ідеал» та його конструюванням. З цією метою проводиться з учасниками бесіда і практикум по конструюванню власного ідеалу. Гра «Диригент» дає змогу учням усвідомити значущі риси характеру, риси зовнішності, манери поведінки, окреслити коло цінностей, які формують поведінку.

Заняття 12, 13

Розвиток інтелектуальної сфери у формі інтелектуального марафону. Учасників знайомлять з «мозковою аеробікою». Учням пропонується велика кількість вправ та ігор, які психолог може використати на вибір в залежності від підготовки учнів та їхнього розумового потенціалу.

Заняття 14, 15

Заняття присвячені пам’яті. Під час занять в учнів формуються поняття про пам'ять як психічний процес. Практична частина занять спрямована на розвиток умінь продуктивного запам’ятовування на основі ейдотехніки.

Заняття 16, 17

Знайомство з поняттям «увага», види уваги.. З цією метою під час міні-лекції учням наголошується на особливій ролі уваги в навчальній діяльності. Практикуми дозволяють за допомогою спеціальних вправ формувати навички стійкості і концентрації уваги та розвивати уяву.

Заняття 18

Ознайомлення учнів з поняттям «емоції». Керування негативними емоціями. Створення позитивний настрій. Творча робота «Газетна казка».

Заняття 19, 20

Профорієнтація учнів. Знайомство з різноманітним світом професій. Діагностика за опитувальником Є.І. Клімова «Картки самооцінки схильностей».

Заняття 21

Значення гумору в спілкуванні людей. Під час заняття учням пропонується міні-лекція про позитивний вплив добре розвиненого почуття гумору на спілкування, на збереження почуття власної гідності, на забезпечення стану психологічного комфорту людини. В діагностичній частині заняття учні виконують тест «Чи розвинене у вас почуття гумору?» (Горелова И.Н., Житникова В.Ф., Зюзько М.В., Шкотова Л.А.). Цікаві ігри гумористичного характеру підтримують позитивний настрій та сприятливу атмосферу в групі.

ІVрозділ. Мистецтво бути собою. Сходинки особистісного зростання (10 занять).

Заняття 22-23 Особистісна значущість (2 год.) Ствоpення умов для бiльш близького знайомства i встановлення емоцiйних зв'язкiв, напpацювання ноpм pоботи в гpупi, отpимання нової інфоpмацiї пpо себе, пеpеосмислення уявлень пpо власний «Я-обpаз». Учням пропонуються такі види роботи: творча розминка «Вітаю, я радий тебе бачити». Уточнення правил групової роботи. Гра «Представлення». Вправа «Хто Я?». Вправа «Що я люблю і що не люблю в цьому житті». Вправа «Що мені подобається в мені». Вправа «Упевненість в собі». Руханка «Пройди так, як іще ніхто не проходив». Вправа «Прес-конференція». Рефлексія заняття. Домашнє завдання «Напиши собі листа».

Заняття 24, 25 Образ «Я» (2 год.) Усвiдомлення й переживання власного Я; пpобудження потреби в самовдосконаленнi шляхом ствоpення ситуацiй нового бачення себе. Творча розминка «Я не хочу хвалитися…». Вправа «Згадай своє дитинство». Вправа «Хто я?». Вправа-релакс «Мій образ Я». Вправа «Шукаємо секрети». Експрес-діагностика емоційного стану групи.

Заняття 26, 27 Саморозкриття (2 год.) Розвиток усвiдомленого самоpозкpиття як способу гаpмонiзацiї зовнiшнього i внутpiшнього Я; побудову значимих вiдносин з оточуючими. Вправа «Конверт відвертості». Вправа «Інтерв’ю». Вправа «Сильні сторони». Групова робота. Проект «Як використовувати свої сильні сторони в житті». Експрес-діагностика емоційного стану групи.

Заняття 28, 29 Прийняття себе (2 год.) Розвиток позитивного вiдношення учня до самого себе, фоpмування позитивної Я-концепцiї. Експрес-діагностика емоційного стану групи. Творча розминка «Всі хто…, пересядьте». Вправа «Контраргументи». Вправа «Уяви себе дитиною». Вправа «Іноземне ім’я». Вправа «Мені подобається, як мене звуть». Вправа «Прийняття свого імені». Вправа «У мене є тіло». Експрес-діагностика емоційного стану групи.

Заняття 30, 31 «Я» в ситуаціях взаємодії (2 год.) Набуття досвiду ефективної взаємодiї у виpiшеннi гpупових завдань. Експрес-діагностика емоційного стану групи. Творча розминка «Естафетна паличка». Вправа «Потерпілі суднокатастрофи». Обговорення в групах. Вправа «Командна стратегія». Створення колажу «Ціннісне кредо нашої команди». Експрес-діагностика емоційного стану групи.

V розділ. Яким я був. Яким я став (заняття 32, 33, 34)

Поради психологу. Для кращого ефекту бажано заняття провести без тривалої перерви. Заняття спрямовані на розуміння учасниками тих особистісних змін, що відбулися з ними під впливом відвіданих занять, інших учасників, різних обставин. Підсумок проведених занять. Самодіагностика «Оцініть свої знання про себе». Вправа «Одягни ляльку». Гра «У світі мистецтв». Вправа «Валіза». Гра «Лист з майбутнього». Притча «Три мудреця». Криголам «Атоми-молекули».

Розділ VІ. На вершині творчого «Я» (заняття 35) включає підсумкове заняття тривалістю 1 година і спрямоване на усвідомлення учасниками досвіду, здобутого під час занять. Криголам «Гарний Я». Вправа «Коло твого життя». Вправа «Автопортрет» (малюнковий) Я – в минулому, Я – тепер». Вправа «Гарячий стілець». Декларація моєї самості (за Вірджинією Сатир). Криголам «Свічка».

Запропонований факультативний курс апробовано в загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів № 3, № 10 м. Фастова в 2009-2010 навчальному році, з 2010-2011 навчального року в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 і отримано схвальні відгуки від практичних психологів зазначених закладів міста.

Навчально-тематичне планування
пп

Навчально-тематичний план

Зміст програми

Кіль-кість годин
Розділ І. Вступ до курсу

1

1

Заняття 1. Необхідність розуміння і пізнання людиною самої себе


Вступ. Вправа «Я радий з вами познайомитися». Міні-лекція «Людина як феномен природи». Сутність людини в різних світових релігіях. Погляди філософів, письменників на проблему самопізнання. Вправа «Дорога мого життя». Рефлексія заняття.


1

2-5

Розділ ІІ. Пізнай і зрозумій себе

4

2

Заняття 2. Знайомство із собою


Вступ. Ознайомлення з новою формою роботи – тренінгом. Обговорення правил роботи в групі. Криголам «Струм». Міні-лекція «Людина як особистість». Вправа «Мій герб». Презентація особистих гербів та групове обговорення. Декларація самоцінності. Криголам «Сліпа геометрія». Рефлексія заняття.

1

3

Заняття 3. Зрозуміти себе

Вступ. Вправа-розминка «Як я себе почуваю». Міні-лекція «Індивідуально-типологічні особливості особистості» (Поняття про темперамент. Історія розвитку вчення про темперамент. Типи темпераменту. Характеристика якостей темпераменту. Роль темпераменту в трудовій та навчальній діяльності). Практична робота. Самодіагностика «Паспорт темпераменту». Вправа «Розберись з героями» (визначення типу темпераменту казкових героїв, героїв відомих літературних творів). Криголам «Атоми-молекули». Рефлексія заняття.

1

4

Заняття 4. Таємниці характеру


Вступ. Вправа-розминка «Пори року». Міні-лекція «Поняття про характер» (Риси характеру. Зв'язок темпераменту і характеру). Практична робота. Діагностика «Намалюй свій характер». Вправа «Автопортрет». Вправа «Павутиння». Криголам «Добрі слова». Рефлексія заняття.

1

5

Заняття 5. Особливості твого «Я»


Вступ. Вправа-розминка «Знайомство». Вправа «Занедбаний сад». Вправа «Десять «Я». Вправа для самопізнання «Мій образ». Вправа «Добре-погано». Релаксація «Подорож на хмаринці». Рефлексія заняття.

1

6-21

Розділ ІІІ. Розвиток особистості

16

6

Заняття 6. Таке багатогранне «Я»


Вступ. Криголам «Як я себе почуваю?». Вправа «Репортер». Вправа «Моє багатогранне «Я». Практична частина. Діагностика «Капітан – керманич – пасажир». Криголам «Один до одного». Рефлексія заняття.

1

7

Заняття 7. Виховуємо в собі організованість та дисципліну


Вступ. Криголам «Японські машинки». Практична частина. Діагностика «Наскільки ти організований?». Мозковий штурм «Магічний трикутник». Бесіда «Емоційно-вольові якості особистості». Вправа «Так – може бути – ні». Вправа «Сороконіжка». Рефлексія заняття.

1

8

Заняття 8. Долаємо труднощі


Вступ. Криголам «Промінчик сонця». Бесіда «Мужність – ознака особистості?». Практична частина. Діагностика «Як я орієнтуюсь в різних ситуаціях». Робота в групах. Вправа «Поводир і той, кого ведуть». Криголам «Посмішка». Рефлексія заняття.

1

9, 10

Заняття 9, 10. Розвиваємо лідерські здібності


Вступ. Криголам «Струм». Бесіда «Ознаки лідера» (Лідер уміє створити команду, лідер – людина дії і слова). Інформаційне повідомлення «Яка команда є ідеальною?». Гра «Повітряна куля». Бесіда про якості рішучого лідера. Вправа «Умій сказати «Ні». Гра «Безлюдний острів». Криголам «Зв’язуюча ниточка». Рефлексія заняття.

2

11

Заняття 11. Допоможе перевтілення або Мій ідеал

Вступ. Криголам «Посмішка». Бесіда «Ідеал. Конструювання ідеалу. Як стати схожим на ідеал? Перевтілення». Гра «Диригент». Криголам «Я краще всіх». Рефлексія заняття.

1

12

Заняття 12. Інтелектуальний марафон - 1


Вступ. Криголам «Сонечко». Бесіда про «мозкову аеробіку». І блок. Розминка «Розігрів мозку». Вправа «Приведення думок в порядок». ІІ блок. Вправа «Мозковий спринт». ІІІ блок. Вправа «Підсилення креативного мислення». Вправа «Подолання щоденних невдач». Криголам «Сліпа геометрія». Рефлексія заняття.

1

13

Заняття 13. Інтелектуальний марафон - 2


Вступ. Криголам «Абетка гарних слів». Вправи І блоку. Розминка «Розігрів мозку». Вправа «Приведення думок в порядок». ІІ блок. Вправа «Підсилення до максимуму». ІІІ блок. Інтелектуальні вправи. Вправа «Пошук загального». Вправа «Муха». Рефлексія заняття.

1

14

Заняття 14. Хто така Мнемозина?


Вступ. Криголам «Струм». Міні-лекція «Поняття про пам'ять як психічний процес». Закони і механізми запам’ятовування, збереження та забування. Мнемозина – богиня пам’яті. Практична частина. Міні-дослідження «Перевірте свою пам'ять». Криголам «Естафета». Рефлексія заняття.

1

15

Заняття 15. Як покращити пам’ять?


Вступ. Криголам «Промінчик сонця». Практична частина. Робота в групах. Гра «Що було вчора?». Вправа «Візуалізація». Гра «Сценарист». Вправа «Муха». Сім законів пам’яті. Рефлексія заняття.

1

16

Заняття 16. Розвиваємо увагу


Вступ. Криголам «Чотири стихії». Міні-лекція «Поняття про увагу». Практична частина. Вправа «Хор». Вправа «Надзвичайна увага». Десять правил самоорганізації уваги. Рефлексія заняття.

1

17

Заняття 17. Розвиваємо увагу (практикум)


Вступ. Криголам «Коліна». Вправа «Лічимо разом». Вправа «Слухай уважно». Вправа «Пильне око». Криголам «Пропусти число». Корисні поради Школи ейдетики. Рефлексія заняття.

1

18

Заняття 18. Почуття як механізм творчості


Вступ. Криголам «Розмова без слів». Міні-лекція «Емоції та почуття». Як керувати негативними емоціями і створювати позитивний настрій. Самопрограмування. Практична частина. Гра «Відтвори емоцію». Робота в групах. Творча робота. Скласти розповідь про будь-яку емоцію чи почуття, що впливають на наше життя. Захист проектів. Вправа-релакс «Я – це Я». Рефлексія заняття.

1

19

Заняття 19. Шукаємо своє покликання. Великий світ професій


Вступ. Криголам «Назви професію». Вправа «Хто є хто?». Міні-лекція про світ професій. Практична частина. Діагностика по опитувальнику Є.І.Клімова «Картки самооцінки схильностей».Обговорення результатів. Криголам «Японські машинки». Рефлексія заняття.

1

20

Заняття 20. Пошук своєї професії


Вступ. Криголам «Знавці професій». Вправа «Мій портрет в промінчиках сонця». Обговорення в групах «Які позитивні риси можна використати в майбутній твоїй професії?». Вправа «Самооцінка і професія». Вправа «Словник професійних термінів». Вправа «Казкові персонажі та професії». Криголам «Естафета». Рефлексія заняття.

1

21

Заняття 21. Як у вас з почуттям гумору?


Вступ. Криголам «Гарний Я…». Міні-лекція «Почуття гумору. Реагування на жарти». Практична частина. Діагностика «Чи розвинене у вас почуття гумору?». Вправа «Вживання в образ». Криголам «Ф’ю – ф’ю». Рефлексія заняття.

1

22-31

Розділ ІV. Мистецтво бути собою. Сходинки особистісного зростання

10

22, 23

Заняття 22, 23. Особистісна значущість


Вступ. Основні завдання занять. Творча розминка «Вітаю, я радий тебе бачити». Уточнення правил групової роботи. Гра «Представлення». Вправа «Хто Я?». Вправа «Що я люблю і що не люблю в цьому житті». Вправа «Що мені подобається в мені». Вправа «Упевненість в собі». Рухавка «Пройди так, як іще ніхто не проходив». Вправа «Прес-конференція». Рефлексія заняття. Домашнє завдання «Напиши собі листа».

2

24,25

Заняття 24, 25. Образ «Я»

Вступ. Творча розминка «Я не хочу хвалитися…». Рефлексія вражень від виконання домашньої роботи, а саме написання самому собі листа. Вправа «Згадай своє дитинство». Вправа «Хто я?». Вправа-релакс «Мій образ Я» (з використанням фонової музики). Вправа «Шукаємо секрети». Експрес-діагностика емоційного стану групи. Рефлексія своїх почуттів.

2

26,27

Заняття 26, 27. Саморозкриття


Вступ. Творча розминка «Вітаю! Ти уявляєш…». Вправа «Конверт відвертості». Вправа «Інтерв’ю». Вправа «Сильні сторони». Групова робота. Проект «Як використовувати свої сильні сторони в житті». Експрес-діагностика емоційного стану групи. Рефлексія.

2

28,29

Заняття 28, 29. Прийняття себе


Вступ. Експрес-діагностика емоційного стану групи. Творча розминка «Всі хто…, пересядьте». Вправа «Контраргументи». Вправа «Уяви себе дитиною». Вправа «Іноземне ім’я». Вправа «Мені подобається, як мене звуть». Вправа «Прийняття свого імені». Вправа «У мене є тіло». Експрес-діагностика емоційного стану групи. Рефлексія.

2

30,31

Заняття 30, 31. «Я» в ситуаціях взаємодії


Вступ. Експрес-діагностика емоційного стану групи. Творча розминка «Естафетна паличка». Вправа «Потерпілі суднокатастрофи». Обговорення в групах. Вправа «Командна стратегія». Створення колажу «Ціннісне кредо нашої команди». Експрес-діагностика емоційного стану групи. Рефлексія.

2

32,33,34

Розділ V. Яким я був. Яким я став

3

32,33,34

Заняття 32, 33, 34. Мої досягнення

Вступ. Підсумок проведених занять. Практична частина. Самодіагностика «Оцініть свої знання про себе». Обговорення результатів. Вправа «Одягни ляльку». Гра «У світі мистецтв». Вправа «Валіза». Гра «Лист з майбутнього». Притча «Три мудреця». Криголам «Атоми-молекули». Рефлексія.

3

35

Розділ VІ. На вершині творчого «Я»

1
Заняття 35. Підсумкове заняття

Вступ. Криголам «Гарний Я». Вправа «Коло твого життя». Вправа «Автопортрет» (малюнковий) Я – в минулому, Я – тепер». Вправа «Гарячий стілець». Декларація моєї самості (за Вірджинією Сатир). Криголам «Свічка».

1
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Всеукраїнський студентський архів
Недостатньо сказати, що спілкування відіграє важливу роль у житті людини, воно є головним чинником формування та становлення людини...

Уроках математики
Нині дуже часто дискутується проблема здорового суспільства. А воно, безперечно, неможливе без здорової, сильної, неординарної особистості,...

Пояснювальна записка Перехід від дитинства до дорослості має як основний...
«Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» (факультативний курс для учнів 5-х класів)

Перехід до інформаційного суспільства спричинює помітну трансформацію...
У національній доктрині розвитку освіти одним із пріоритетів державної політики визнано формування національних та загальнолюдських...

Розвиток пізнавальної активності учнів завжди був ключовою проблемою...
Перед сучасною школою постають нові проблеми виховання соціально активної людини, яка може вільно орієнтуватися в потоках різноманітної...

Курс для дистанційного навчання Підготувала: вчитель математики
Математичні знання І вміння розглядаються не стільки як самоціль, а як засіб розвитку особистості школяра, забезпечення його математичної...

Курс для дистанційного навчання Підготувала: вчитель математики
Математичні знання І вміння розглядаються не стільки як самоціль, а як засіб розвитку особистості школяра, забезпечення його математичної...

Людина І світ
Роль природно-історичного середовища І спадковості у формуванні та розвитку людини

Лекція 12
Центральною проблемою гносеології є|з'являється,являється| проблема істини, під якою розуміється відповідність знань дійсності. Як...

Пояснювальна записка Невід’ємною частиною культури, одним із визначальних...
Високорозвинені цивілізації ставили І продовжують ставити мистецтво у центрі всієї освіти, розуміючи його унікальні можливості для...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка