Пошук по сайту


Звіт про методичну роботу в Березнегуватському професійному ліцеї

Звіт про методичну роботу в Березнегуватському професійному ліцеї

Сторінка1/3
  1   2   3Звіт про методичну роботу в Березнегуватському професійному ліцеї


за 2013-2014 навчальний рік


Педагог — ключова постать у сучасному освітньому процесі, духовний на­ставник учнів ПТНЗ. Від його підготовки залежить якість професійної освіти, рівень духов­ної культури робітничої молоді.

Основний шлях істотного по­ліпшення професійної майстер­ності педагога, його компетент­ності та ерудиції — побудована на науковій основі система особистісно – зорієнтованої методичної робо­ти в ліцеї, яка спрямована на розвиток та удосконалення професійних компетенцій педагогів, творчого потенціалу, ви­роблення інноваційного стилю діяльності, підготовки педагога до праці в нових умовах, залучення до пошуково-дослідницької робо­ти з метою впровадження іннова­ційних технологій у навчально-виробничий процес.

Головним у мето­дичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги майстрам вироб­ничого навчання, викладачам у процесі розвитку їхньої майстер­ності як сплаву професійних знань, навичок і вмінь.

Методична робота визначаєть­ся такими принципами, як нау­ковість, мобільність, прогностичність. Найважливішим вва­жаємо принцип системності. Всі ланки методичної роботи, всі за­ходи з'єднані в цілісну систему діяльності колективу ліцею. У центрі цієї системи — єдина методична проблема, згідно з якою ліцей планує всі свої завдання.

Робота педагогічного колективу Березнегуватського професійного ліцею зосереджена навколо єдиної науково-методичної проблеми : «Система роботи педагогічних працівників з удосконалення якості підготовки кваліфікованих робітників». Роботу зплановано у 5 етапів ( 2012 – 2017 роки).

Педагогічною метою роботи над єдиною методичною проблемою є: створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень і формування активності та загальної культури учнів; формування позитивної мотивації навчання; розвиток творчого мислення особистості, навичок самостійного здобування знань та реалізації їх у своїй діяльності; необхідність розвитку педагогічної майстерності викладача, майстра виробничого навчання як умови підвищення навчальних досягнень учнів.
2012-2013 навчальний рік І етап. Діагностика.

Теоретичне обґрунтування науково- методичної проблеми. Ознайомлення з аспектами роботи щодо її реалізації.
Завдання:Аналіз результатів педагогічного процесу з метою виявлення загальних та окремих проблем науково-методичної роботи в ліцеї; дослідження реального рівня якості знань учнів; дослідження причин низького рівня якості знань учнів; поглиблення методологічно - теоретичної підготовки педагогічних працівників ліцею з обраної професії; ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, існуючим передовим педагогічним досвідом з даної проблемної теми; глибоке вивчення науково-педагогічної літератури з проблем засвоєння існуючого досвіду; визначення провідних напрямків діяльності методичних комісій, шкіл, творчих груп з питань реалізації проблемної теми; розроблення моделей, схем рекомендацій, порад по впровадженню у практику досягнень науки; оформлення довідково - інформаційних матеріалів з визначеної теми.

Виходячи з даної мети, роботу педагогічного колективу ліцею над єдиною науково - методичною проблемою було спрямовано на виконання наступних завдань: аналіз діагностичного дослідження професійної діяльності педагогічних працівників, визначення єдиної науково - методичної проблеми; спрямування роботи методичних служб ліцею на реалізацію єдиної методичної проблеми; складання переліку рекомендованої літератури з проблеми; діагностику вивчення особистості учня: ставлення учнів до навчальних предметів; рівня самоосвітньої компетентності учнів; створення належних умов для самоосвіти педагогічних працівників; організацію роботи творчої групи з єдиної проблеми.
2013- 2014 навчальний рік. ІІ етап. Практичне дослідження проблеми.
Завдання: Спрямування всіх напрямів внутріліцейної методичної роботи на розвиток творчого потенціалу педагога у контексті реалізації проблемного питання; вдосконалення навчально - методичної бази ліцею з метою реалізації проблеми в практику роботи педагогічного колективу; розробка методичною радою ліцею рекомендацій щодо розвитку мотиваційної сфери учнів; організація взаємовідвідувань уроків, та виховних заходів; створення банку інформації щодо впровадження проблемної теми у навчально-виховний процес; організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми.
2013- 2014 навчальний рік. ІІІ етап. Практичне дослідження проблеми.
Завдання: розвиток ініціативи і творчості кожного педагога на впровадження результатів наукових досліджень в практику своєї роботи; апробація існуючого досвіду роботи з підвищення навчальних досягнень учнів; організація взаємовідвідувань уроків, та виховних заходів; поповнення банку інформації щодо впровадження проблемної теми у навчально-виховний процес; розробка алгоритмів, пам’яток, рекомендацій для учнів щодо удосконалення навчальної діяльності на уроці; розробка алгоритмів, пам’яток, рекомендацій для педагогічних працівників щодо впровадження проблемної теми у навчально - виховний процес. Трансформування інноваційних технологій, передового педагогічного досвіду в практичну діяльність щодо впровадження проблемної теми у навчально - виховний процес.
2014- 2015 навчальний рік. ІV етап. Дослідження результативності.
Завдання: спрямування роботи всіх методичних структур над єдиною науково-методичною проблемою; удосконалення роботи педагогів у контексті роботи над проблемною темою; аналіз напрацьованого практичного досвіду; система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів, вихованців, тестування учнів і батьків; аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів.
2015 - 2016 навчальний рік. V етап. Узагальнюючий, підсумковий.
Завдання: систематизація матеріалу, напрацьованого педагогічним колективом з даної проблеми; узагальнення та аналіз роботи над єдиною науково-методичною проблемою, вироблення практичних рекомендацій; визначення форм стимулювання і популяризації кращого досвіду.

Протягом 2013 - 2014 н. р. ліцей працював над третім етапом, коли відбувається практичне дослідження єдиної методичної теми.

Пріоритетними напрямками роботи були:

  • Спрямування всіх напрямків внутріліцейної методичної роботи на розвиток творчого потенціалу педагога у контексті реалізації проблемного питання;

  • Вдосконалення навчально - методичної бази ліцею з метою реалізації проблеми в практику роботи педагогічного колективу;

Якісний зріст професійних компетенцій педагогів;

Допомога педагогами у реалізації актуальних завдань розвитку,

вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки;

Активізація творчого потенціалу педагога;

  • Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми.

Методична робота в ліцеї будується на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб і труднощів, які виника­ють під час роботи. Проблема діагностики педагогічної майстер­ності актуальна і значуща для підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання та викла­дачів, удосконалення навчання професії та викладання предметів. Моніторинг складає основу для виявлення педагогічних проблем, сприяє пошуку оптимальних шляхів їх подолання. Водночас він допомагає визначити сильні сторони вчителя, накреслити шляхи їх зміцнення і розвитку. Діагностування спрямовується на оволодіння кожним педагогом навичками самоаналізу, що дає змогу перевести роботу в режим активного саморегулювання та самокоригування. На основі даних анкетування заповнюється діагно­стична карта, в якій відстежується динаміка професійного зрос­тання педагога, а також стає мож­ливим порівняння самооцінки майстра, викладача з оцінкою його діяльності з боку адмініст­рації ліцею. Організація мето­дичної роботи на діагностичній основі дає змогу виявити, розви­вати перспективний педагогічний досвід, ефективно його застосову­вати, забезпечувати високу ре­зультативність навчання.

Методична робота складає цілісну систему взаємопов'язаних дій і заходів, спрямованих на все­бічне підвищення професійного рівня загалом, на розвиток ініціа­тиви і творчості кожного педагога зокрема, і, зрештою, на підви­щення ефективності навчально - виробничого процесу.

Роботі за єдиною методичною темою підпорядкована мережа різноманітних форм методичної роботи: педагогічна рада, інструк­тивно-методична нарада, мето­дичні , предметні тижні, семінари-практикуми, психолого-педагогічний семінар, школа педагога-початківця «Шлях до майстерності», мето­дичні виставки, індивідуальні й групові консультації, наставницт­во, розробка методичних рекомендацій.

Педагогічна рада в системі мето­дичної роботи займає провідне місце, організовує роботу в ліцеї як єдиний цільовий процес.

На ефективність роботи педаго­гічної ради протягом навчального року істотно впливають різно­манітність організаційних форм, врахування індивідуальних особ­ливостей і можливостей членів ради. Традиційною для ліцею стала педрада-семінар, коли кожен педагог може обрати форму участі в семінарі: підготувати виступ щодо обміну досвідом чи висуну­ти пропозицію щодо вирішення проблеми семінару. Все це сприяє глибині й змістовності думки, викликає пожвавлення і зацікав­леність під час обговорення пев­ної проблеми, виключається на­явність пасивних слухачів, всі ста­ють активними учасниками.

Тема останньої педради-семінару — «Педагогічна техніка — не­від'ємна складова педагогічної майстерності викладача». Педагоги ліцею, працюючи в групах та індивідуально, вивчали досвід ро­боти з питань впровадження су­часних освітніх технологій, озна­йомилися з інноваційним досві­дом колег щодо застосування різноманітних форм взаємодії «викладач — учень» на уроці, про­аналізували та «програли» кроки розв'язання методичних проблем тощо.

Результатом роботи став ще один крок до саморозвитку, само­вдосконалення на шляху профе­сійного зростання педагогів.

Важливою часткою системи науково – методичної роботи ліцею є робота з молодими та малодосвідченими викладачами й майстрами в/н. З метою підвищення рівня їх психолого – педагогічної, загальнокультурної, фахової й методичної підготовки впроваджено систему наставництва над молодими колегами.

У серпні уточнюються списки молодих спеціалістів, розробляється план роботи з ними, а для кожного молодого викладача, майстра в/н готуються індивідуальні завдання з урахуванням його теоретичної та методичної підготовки, яка визначається при співбесіді ( анкетування, діагностика). Треба зазначити, що план роботи з молодими педагогами щороку коригується відповідно до кількісного і якісного складу молодих спеціалістів, їх підготовки, фаху, стажу роботи, результатів анкетування та діагностики, а також результатів роботи в попередньому навчальному році.

Взагалі, робота з молодими викладачами та майстрами в/н спрямована на розвиток їх професіоналізму та творчого потенціалу. В цьому напрямку були заплановані та проведені такі методичні заходи:

- стажувальний майданчик „ Методика і техніка сучасного уроку через самостійний пошук ” ( 28.11.2013р.)

- семінарське заняття „Шлях до професійної майстерності” (11.02.2014р.)

На виконання наказу Березнегуватського професійного ліцею « Про
проведення внутріліцейного конкурсу «Творчий педагог – обдарований учень» від 08.01.14 р. № cеред молодих викладачів та майстрів в/н професійного ліцею у 2013 – 2014 р. був проведений внутріліцейний конкурс «Творчий педагог – обдарований учень». Брали участь у Конкурсі педагогічні працівники , які мають педагогічний стаж від 1 до 5 років.

Конкурс проходив у два етапи:

І етап.  «Увага! Конфлікт» проходив в інтерактивній формі. Учасники отримали завдання щодо розв’язання педагогічної ситуації, яку вирішували експромтом, оцінювалась толерантність та оригінальність вирішення конфліктної ситуації.

II етап. Проведення конкурсного нетрадиційного уроку - став справжнім майданчиком педагогічної майстерності й творчості. Конкурсанти працювали як самобутні, неординарні особистості та справою доводили, що оновлення освіти можливе за наявності Педагога, сповненого новаторських ідей та нових підходів до навчально-виховного процесу. Члени  журі мали можливість побувати на уроках, у творчих лабораторіях молодих педагогів, які презентували свою педагогічну майстерність, а саме:

- загальну високу культуру та ерудицію;

- глибокі знання предмета;

- знання педагогіки, психології та вміння використовувати їх на практиці.

За підсумками 2-х етапів конкурсу переможцем стала викладач світової літератури Попович Т.М.

Методична служба ліцею здійснює методичний супровід підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ. Педагогічним працівникам надається методична допомога з широкого кола питань, зокрема, з організації навчально-виховного процесу в ПТНЗ, планування й організації роботи методичного кабінету та закладу в цілому, організації роботи методичних комісій, розробки навчальних планів та програм, оснащення навчальних кабінетів і майстерень відповідно до державних стандартів професійно-технічної освіти, підвищення кваліфікації, стажування та атестації педагогічних працівників тощо.

Значна робота ведеться з удосконалення комплексно-методичного забезпечення. Створюється фільмотека навчальних фільмів та відеороликів професійного спрямування. Розпочалася робота в ліцеї зі створення електронної бази методичних напрацювань педагогічних працівників (навчально-методичних комплексів із професій).
Навчально-методична робота творчої групи на рівні начального закладу.


Кількість працівників у творчій групі

Назва проблеми

Результати роботи

Протягом визначеного періоду

Протягом року

6

«Формування креативної особис тості шляхом використання інноваційних форм і методів організації навчально-виховного процесу»

Методична розробка: «Формування креативної особис тості шляхом використання інноваційних форм і методів організації навчально-виховного процесу»

Методичні рекомендації викладачам по проведенню нестандартних уроків
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт про результати дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток»
«Про продовження дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» на період до 2014 року» проводилася...

Вибір професії це друге народження людини. Від того, наскільки влучно...
Вивчаємо довідники, намагаємось все врахувати, дізнатися якомога більше про майбутню професію…Хтось хоче знайти роботу,яка дала б...

Значення міжнародних конгресів математиків для становлення математики як науки
Гільберта. І дійсно, міжнародне співтовариство математиків потратило протягом цього сторіччя великі зусилля в пошуках розв’язків...

Звіт надати у вигляді
Зміст завдань відповідає діючій програмі для загальноосвітніх навчальних закладів

Звіт надати у вигляді
Кожен варіант складається з трьох частин, які відрізняються за складністю та формою тестових завдань

Звіт з геометрії
Пропонуються 20 варіантів. Кожен варіант складається з трьох частин, які відрізняються за складністю та формою тестових завдань

Звіт з геометрії
Пропонуються 20 варіантів. Кожен варіант складається з трьох частин, які відрізняються за складністю та формою тестових завдань

Звіт з математики
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...

Звіт з математики
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...

Звіт з математики
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка