Пошук по сайту


Урок: лекційно-практичне система навчання

Урок: лекційно-практичне система навчання

Сучасний урок: лекційно-практичне система навчання

Актуальність та практичне значення досвіду

Основним підходом до організації навчання в сучасній школі залишається класно - урочна система, за якою провідною формою навчальної роботи є урок

В умовах класно-урочної системи організації процесу навчальної роботи:

 • основною одиницею занять є урок;

 • учні об'єднані в класи за віком та рівнем підготовки;

 • існує постійний склад класу на весь період шкільного навчання;

 • заняття обов'язкові для всіх;

 • існує розклад занять, перерв, єдиний навчальний рік і канікули;

 • робота всіх учнів у класі відбувається одночасно з однієї теми за єдиним для всіх планом;

 • навчальним процесом керує вчитель.

У дидактиці під уроком розуміють основну одиницю освітнього процесу, чітко обмежену головними рамками (45 хвилин), планом роботи та складом учнів (класом.).

Стосовно процесу навчання урок відіграє інтегруючу роль, оскільки відображає та поєднує такі компоненти, як мета, зміст, методи, засоби навчання, взаємодія вчителя та учня.

Суспільство XXI століття ставить нові вимоги до уроку, вчителя.

Особливістю сучасного уроку є комунікативна спрямованість, діяльнісний та техноцентричний підходи.

Сучасний урок - урок, на якому : багато часу займає не пасивне сприйняття

навчальної інформації в умовах «словесно-сидячої педагогіки», а активна, самостійна, в тому числі науково-пошукова діяльність учнів.

Засвоюємо 10% того, що читаємо,

20% того, що чуємо,

30% того, що бачимо і чуємо,

70% того, що говоримо,

90% того, що говоримо і робимо.

(Верна Мегресон, американський педагог).

Як не намагайся логічно і артистично розкривати нову тему, в пам'яті учня залишається тільки 20% від почутого. Тому і виходить, що найефективніші методичні прийоми уроку ті, які спонукають учнів до діяльності.

Якщо вчитель все це усвідомлює (це свідчить про рівень його ерудиції, професіоналізм), то думатиме, шукатиме такі методи, форми, засоби проведення уроку, щоб він був цікавим і максимально ефективним.
Посилання на наукові чи практичні дослідження

Сучасний учитель - це активна, творча, вільна, інтелігентна особистість, яка глибоко знає свій предмет і має високу педагогічну і методичну підготовку.

Сучасним учителем ще у 1965 році був Олександр Олексійович Хмура - основоположник лекційно-практичної системи навчання.

Він наголошував, що «сучасний урок є дієвим і на ньому потрібно розвивати індивідуальність учня, навчати самостійно набувати і використовувати знання, виховувати в учнів якості, які необхідні їм для наступного самостійного поповнення, розширення і вдосконалення знань».

Якщо доторкнутися до педагогічної теорії, то перше, що дійсно треба поважати по-справжньому, так це поняття «структури уроку», тобто послідовності: опитування, вивчення нового, закріплення, узагальнення, домашнє завдання.

І саме у лекційно-практичній системі навчання спостерігається чітка послідовність основних етапів навчально-виховного процесу, реалізація яких здійснюється на уроках відповідного типу, логічно пов'язаних між собою: підготовчий урок, урок засвоєння нових знань, практикум із застосуванням знань, урок-семінар, контрольно-заліковий урок.

Кожний тип уроку органічно пов'язаний із системою уроків, бо включення учнів у процес формування, узагальнення знань можливе лише при взаємодії і зв'язку змісту навчального процесу, системи методів та організаційних форм роботи.

Чи ефективна сьогодні система навчання, якій майже півстоліття? Безумовно,

ефективна, якщо вчитель, який використовує її, працює творчо, і володіє ораторськими здібностями, відмінно знає програмовий матеріал, добре обізнаний з сучасною методикою викладання математики.

Керуючись таким принципом, впроваджуючи дидактично обґрунтовану лекційно-практичну систему навчання, застосовуємо сучасні інтерактивні технології.

Інтерактивне навчання - це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну передбачувану мету - створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, постійно й активно взаємодіє з іншими. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем. Головне - розвиває комунікативні вміння і навички, сприяє вдосконаленню емоційних контактів між учасниками процесу, вчить прислухатися до думки кожного.
Розкриття технологій реалізації передової педагогічної ідеї, її складових

Розглянемо кожен тип уроку в контексті лекційно-практичної системи з використанням інтерактивних технологій.

Методична література з математики щодо даної системи навчання в старших класах містить досить значну інформацію. Натомість досвід щодо застосування її у середніх класах мало описаний. Вважаємо, що для повноцінної роботи учнів у старших класах за лекційно-практичною системою навчання її елементи необхідно впроваджувати вже з сьомого класу.
Підготовчий урок

Підготовчі уроки з актуалізацією опорних знань, умінь і навичок проводяться для відновлення у пам'яті учнів раніше вивченого матеріалу, його осмислення з метою успішного вивчення наступної теми. Ознайомивши учнів з планом опрацювання даної теми, колом питань, які вивчатимуться, акцентуємо увагу на головному. Повідомляємо завдання, форми і терміни контролю засвоєння пройденого матеріалу.
Приклад. Геометрія, 8 клас.

Тема. Розв'язування прямокутних трикутників

План вивчення теми (14 годин)

 1. Підготовчий урок (1 год)

 2. Урок-лекція (2 год)

 3. Урок-практикум (6 год)

 4. Урок-консультація (1 год)

 5. Урок-семінар (1 год)

 6. Контрольно-заліковий урок (2 год)

 7. Підсумковий урок (1 год)Урок засвоєння нових знань (урок-лекція)

Урок-лекція - найскладніший тип уроку навіть для досвідченого вчителя. З одного боку, вчитель повинен бути чудовим лектором, який пробуджує у дітей прагнення мислити, володіти майстерністю актора, а з другого - тримати в полі зору кожного учня і вміло керувати його діяльністю.

Сучасні дослідження в галузі освіти доводять, що традиційне навчання найпоширенішими запитальними методами не підходить більшості учнів. Вони по-різному сприймають, обробляють, відтворюють, Класифікують та застосовують знання. Одні відчувають глибоко, а інші осмислюють.

Чутливі отримують інформацію через органи чуття, а ті, хто осмислюють, підходять до всього логічним шляхом.

Тому навчання має бути пристосованим до індивідуальних потреб різних учнів. Це вимагає від учителя різних підходів до навчання. Від уроків, де в центрі уваги вчитель, до уроків, де учні самі доходять висновків з допомогою вчителя.

Сучасне навчання вимагає більшої та активнішої участі учнів у навчальному процесі.

Так, після об'єднання учнів у групи (головуючий, секретар, посередник, доповідач) вчитель пропонує виконати завдання та представити результати роботи. Групова роботи - це спосіб спільного розв'язання проблем.

Приклад. Геометрія, 8 клас.

Тема. Теорема Піфагора

Учитель пропонує учням довести теорему Піфагора за планом.

План

 1. Накресліть прямокутний трикутник так, щоб гіпотенуза була основою. Позначте катети трикутника АС, ВС, а гіпотенузу АВ.

 2. Проведіть висоту СD.

 3. 3 трикутника АСD знайдіть соsА, а з трикутника АСВ - соsА. Складіть рівняння - пропорцію. До неї застосуйте основну властивість пропорції.
  Одержимо: АС2 =.

 4. 3 трикутника ВСD знайдіть соsВ, а з трикутника АВС - соsВ. Складіть рівняння - пропорцію. До неї застосуйте основну властивість пропорції.
  Одержимо: ВСг =..

 5. Знайдіть суму АС2+ВС2.

 6. Винесіть спільний множник за дужки.

 7. Подивіться на вираз у дужках, запишіть його множником, користуючись малюнком. Одержимо: АС2+ВС2=АВ2.

Доповідач групи доводить теорему на дошці, узагальнює її, учні записують у зошити.

АС=b, ВС=а, АВ=с, тоді с22+b2 - квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів.

Цей метод спонукає учнів до позитивних взаємовідносин, індивідуальної відповідальності кожного, спілкування і вміння слухати інших, допомагати, розуміти і розпитувати.

Приклад. Алгебра, 7 клас.

Тема. Формули скороченого множення

Учитель пропонує учням алгоритм доведення формул скороченого множення.

Алгоритм

 1. Записати (а+b)2 у вигляді множників (а+b) (а+b).

 2. Перемножити многочлен на многочлен і записати у стандартному вигляді.

 3. Зробити висновок.


Традиційно вважають, що новий матеріал краще запам'ятовується, коли він занотований. Але сучасні дослідження вчених доводять, що звичайне нотування - слово за словом, речення за реченням, тобто інформація, яка розташована лінійно

або стовпчиком, не зберігається у мозку. Мозок запам'ятовує інформацію тоді, коли вона має вигляд певних моделей, асоціативних схем.
Приклад. Геометрія, 8 клас.

Тема. Чотирикутники (асоціативна схема)

У центрі аркуша будуємо паралелограм, від якого розгалужуються прямокутник, ромб, квадрат. Записуємо лише одне слово, яке слід запам'ятати.


ЧотирикутникПрямокутник

Квадрат

Дана схема допомагає формулювати означення паралелограма, прямокутника, ромба, квадрата. Дає можливість краще засвоїти їх властивості.
Невід'ємною частиною такого уроку є практичні вправи.

Спочатку розв'язування задач і вправ на застосування вивченого матеріалу показує вчитель сам на дошці, дає повний аналіз, вказує раціональні способи. Учні уважно слухають. Далі учитель дає відповіді на поставлені учнями питання.

Залежно від математичної підготовки учнів, ступеня складності застосування теорії на практиці, вчитель проводить колективне розв'язування ще однієї-двох задач. У процесі цієї роботи здійснюється перевірка знань учнів - самостійна робота, яка має навчальний характер, а не контролюючий.

На такому етапі уроку доречний вид діяльності «Вчи інших!». Він надає учневі можливість взяти активну участь у навчанні та передачі знань іншим.

Так навчаючи інших, учень запам'ятовує 95% інформації.

45 хвилин напруженої праці! Це втомлює учнів. їм хочеться потягнутися, розім'ятися, щось термінове сказати приятелеві. Як бути в цій ситуації вчителеві?

Подаруйте їм 2 хвилини вільного часу, який вони можуть використати як завгодно: походити, поговорити. Але тільки дві хвилини. Володар часу, якого ви обрали, слідкує за годинником, подає сигнал, що треба повернутися на місце і приготуватися до продовження уроку.

Так на уроці вчитель, використовуючи піктограму, робить 2-хвилинну

паузу. Діти звикли до неї і з задоволенням користуються нею.

Урок практики і застосування знань

Систематичне повторення теоретичного матеріалу на практичних заняттях

дає змогу учням глибоко його усвідомити, краще запам'ятати. Перевірити засвоєння теоретичного матеріалу треба дуже відповідально, краще - в ігровій формі.

Усі діти люблять грати - і в п'ятому, і в дев'ятому класах. Для них це гра, а для нас - серйозний методичний прийом.

Цікаво і захоплююче проходить «Лицарський турнір» між учителем і учнем. Учень ставить учителеві наперед підготовлені питання, на які він хотів би отримати відповідь.

У свою чергу, вчитель ставить питання учневі. Вся дія триває не більше 10 хвилин. Проведення турніру оголошується заздалегідь. Питання мають бути стислі, відповіді - короткі і по суті. Рефері (учень) може зняти некоректне питання. Учні проставляють бали на аркушах, отримують відповіді.

Цей прийом дає змогу в ігровій формі повторити теоретичний матеріал, активізувати роботу учнів, спонукає до логічного мислення.

Прийом «Бліц-опитування ланцюжком» дає змогу за короткий час кожному відповісти на поставлене питання. Вибравши рефері, який контролює правильність відповідей і час, за який учні впораються із завданням, можна влаштувати змагання між рядами. Перемагає та група, яка, не перериваючи ланцюжок, правильно і швидше за інших відповість на питання.
Приклад. Геометрія, 9 клас.

Тема. Розв'язування трикутників

На дошці заздалегідь написані формули.У завданнях 1-2 назвати правильні варіанти відповідей.

1. Яку з записаних формул можна використати для обчислення площі

 • прямокутного трикутника;

 • рівностороннього трикутника;

 • довільного трикутника.

2. Яку з записаних формул можна використати для обчислення площі:

 • чотирикутника;

 • паралелограма;

 • прямокутника;

 • ромба;

 • квадрата;

 • трапеції.

Особливу увагу на таких уроках необхідно приділяти розв'язуванню опорних, ключових та типових задач, на яких базується вивчення теорії, допомогти учням усвідомити, що багато задач просто дублюють одна одну і відрізняються лише числовими значеннями, математичним змістом.

Приклад. Геометрія, 9 клас.

Тема. Декартова система координат

Опорні задачі:

 • Рівняння прямої, що проходить через точки (х1;у1) і (х2;у2) має вигляд . Довести

 • Прямі а1х+b1x і а2х+b2x перпендикулярні тоді і тільки тоді, коли а1а2+b1b2=0. Довести.


На основі вивченого теоретичного матеріалу, використовуючи опорні задачі, вчитель пропонує розв'язати задачі, йдучи від простого до складного, методом «Вчи інших!». На цьому етапі використовується можливість оцінювати знання учнів на підставі спостережень і перевірок протягом двох-трьох уроків. Це спонукає учнів до систематичної роботи.
Контрольно-залікові уроки

На цих уроках здійснюється перевірка знань, умінь і навичок учнів одержаних протягом вивчення даної теми, а. також зв'язаних з нею попередніх тем.

Учитель має результати тематичної перевірки знань кожного учня і

контрольно-залікові уроки стають офіційним підтвердженням підсумків роботи.

На початку вивчення теми учитель повідомляє про можливі форми залікового уроку: усний залік без попередньої підготовки відповіді, залік з письмовою відповіддю на запитання і завдання, залік з використанням ТЗН, письмова контрольна робота трьох рівнів: середній, достатній, поглиблений.

Учитель завчасно готує дидактичний матеріал для контролю знань і картки з задачами диференційованого характеру.
Урок-семінар

Семінарське заняття є формою організації навчання, що поглиблює знання. Вимоги до нього - активна участь кожного учня. На семінарах передбачається більш високий ступінь конкретизації навчального матеріалу, ніж на лекціях.

Вони вимагають від учнів серйозної самостійної роботи з додатковою літературою, читання нового джерела.

Особлива увага приділяється семінарам-практикумам, на яких учні колективно обговорюють завдання.
Приклад. Алгебра, 9 клас.

Тема. Елементи прикладної математики

План

 1. Створення математичної моделі задач.

 2. Банківські відсотки.

 3. Формула простих відсотків.

 4. Формула складних відсотків.

 5. Складні задачі на обчислення ймовірностей.

 6. Обробка статистичних даних з різних галузей науки й техніки.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методична сторінка Цілісна система навчання педагогічних працівників у навчальному закладі
Пріоритетним напрямком навчально-методичної діяльності є здійснення системної роботи над методичною проблемою “Активізація творчої...

Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних...
Використання інтерактивних технологій навчання для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики та інформатики

Урок з геометрії
Мета: Повторити, узагальнити та систематизувати набуті в попередніх класах під час вивчення теми: «Прямокутна система координат»...

Програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції
Нова освітня система в Україні вимагає суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту та методів навчання іноземних мов...

Вправи та ігри для розвитку творчих здібностей молодших школярів
Система творчих завдань впливає на мислення, мову, уяву, активність дитини. Творчі завдання дозволяють широко спиратись на суб'єктивний...

Залежність опору провідника від температури
Мета: З’ясувати залежність опору металів від температури. Розглянути практичне застосування цієї залежності для обґрунтування висновків...

Тема: Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною
Мета: Розширити знання учнів про практичне застосування рівнянь, зокрема до розв’язання задач. Вдосконалити навики встановлення залежностей...

Нетрадиційний урок многогранники І тіла обертання урок брейн-ринг, 11-й клас
У грі беруть участь дві команди: α І β. Капітани по черзі називають членів своїх команд, вибираючи їх з учнів класу

Професійно-технічному навчальному закладі
Ш 30 Шевчук С. С. Урок теоретичного навчання у професійно-технічному навчальному закладі: Методичні рекомендації. – Донецьк, 2004р....

Уроках математики
Урок як форма навчальної роботи існує з 18 ст., тобто він є основною ланкою процесу навчання. Народження уроку починається з плану...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка