Пошук по сайту


Т. О. Панфілова історія мистецтва: методичні рекомендації - Сторінка 7

Т. О. Панфілова історія мистецтва: методичні рекомендації

Сторінка7/7
1   2   3   4   5   6   7

Тема 10. Сучасні стильові мистецькі напрями. Особливості сучасних форм мистецтва. Кіномистецтво. Голлівудська кінопродукція як особливий вид мистецтва. Новітній міф у сучасному мистецтві. Сучасний живопис і скульптура. Основні тенденції мистецтва ХХІ століття. Постмодернізм.

Мистецтво ХХ століття представлене безліччю течій та напрямів, свідомо багатоваріантне, єдине лише в одному – у типі ставлення до людської свідомості, якість якої намагається змінити. Мистецтво ХХ ст. характерне висловом ідей і почуттів. Особливості мистецтва ХХст.:

зв’язок творчості з глобальними проблемами,

виникнення кінематографу;

поява масової культури і свідомості;

відсутність панівного стилю в мистецтві, відповідно поява безлічі течій особливо в живопису та музиці;

залучення нових виражальних засобів художньої мови.

Авангард, примітивізм, конструктивізм, фовізм, кубізм, футуризм, експресіонізм, сюрреалізм, абстракціонізм, постмодернізм, кінетизм, соц-арт, гіперреалізм, концептуалізм, психоделічне мистецтво…
ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ


 1. Основні характеристики та особливості первісного мистецтва.

 2. Мистецтво Стародавнього Єгипту.

 3. Внесок мистецтва перших семітів у Єгипті.

 4. Мистецтво Месопотамії.

 5. Мистецтво Шумеру.

 6. Мистецтво Аккаду.

 7. Мистецтво Асірії.

 8. Мистецтво Вавілону.

 9. Мистецтво Персії.

 10. Мистецтво стародавньої Греції.

 11. Характерні особливості мистецтва стародавнього Риму.

 12. Романський стиль та його характерні ознаки.

 13. Характерні риси мистецтва Сходу.

 14. Мистецтво стародавньої Індії.

 15. Мистецтво давнього Китаю.

 16. Мистецтво Японії.

 17. Оригінальність арабського мистецтва.

 18. Мистецький вплив Маврів на культуру і побут Європи.

 19. Характерні риси давньоруського мистецтва.

 20. Візантійська ікона.

 21. Творчість Рубльова.

 22. Романський стиль у мистецтві.

 23. Готичний стиль, його поява та особливості.

 24. Вітраж.

 25. Характерні національні риси готичної архітектури.

 26. Готика в книгодрукуванні.

 27. Мистецтво середньовічної Європи.

 28. Особливості стилю Відродження в Європі.

 29. Українське Відродження.

 30. Ренесанс у країнах Центральної Європи.

 31. Українське Барокко.

 32. „Жовківська школа” українського Барокко.

 33. Козацьке Барокко. Архітектура, скульптура, живопис, шрифт, театр.

 34. Львівське Барокко.

 35. Книгодрукування в Україні.

 36. Європейська гравюра ХVІІ – ХVІІІ ст.

 37. Особливості романтизму та класицизму.

 38. Архітектура класицизму в Росії й Україні.

 39. Мистецтво ХІХ ст. у Європі та Україні.

 40. Скульптура кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.

 41. Реалізм у мистецьких школах Європи.

 42. Стиль модерн у мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ ст.

 43. Українська сецесія.

 44. Львівська сецесія.

 45. Імпресіонізм, авангардизм, кубізм, експресіонізм.

 46. Особливості сучасного мистецтва. Кіномистецтво.

 47. Новаторство у кіно й театрі (О.Довженко, Лесь Курбас).

 48. Українська музика і малярство ХХ ст.

 49. Особливості мистецьких стилів ХХІ ст. Постмодерн.

 50. Пост-постмодерн.

Комплект індивідуальних навчально-практичних завдань та методичні рекомендації до їх виконання
Індивідуальне навчально-практичне завдання (далі ІНПЗ) полягає у підготовці творчої роботи (есе) на одну із запропонованих у переліку тем.

При написанні есе, студентам бажано дотримуватись наступного порядку:

- повторити отриманий на лекціях матеріал, засвоїти зміст основної теми, поняття і терміни до неї; далі, поглиблюючи знання, скласти план-конспект обраної теми, опрацьовуючи літературу та інші науково-методичні джерела;

- після систематизації отриманих самостійно знань, можна перейти до написання творчої роботи (есе), необхідною умовою є уміння узагальнювати та формувати висновки, висловлювати власне розуміння та думку, теоретично їх обгрунтовуючи у тексті.

Обсяг творчої роботи (есе) орієнтовно 15-20 сторінок.
Структура та зміст завдання
Структура творчої роботи (есе) складається із вступу, основної частини тексту , яка поділяється на розділи, висновків та списку використаних джерел та літератури за таким зразком:

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1, 2, 3…

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
У вступі студент обгрунтовує актуальність теми, визначає мету і завдання творчої роботи. Відповідно до окресленої мети і завдань будується структура роботи за розділами.

У кінці кожного розділу студент повинен зробити узагальнення-висновок, підсумовуючи матеріал. Наприкінці роботи подаються самостійно обгрунтовані висновки, які узагальнюють всю викладену вище інформацію, відповідно до завдань, визначених у вступі. Між висновками і завданнями роботи повинен прослідковуватися логічний взаємозв’язок. Від того, наскільки грамотно студент розкрив тему, завдання, окреслив висновки та досяг поставленої мети, залежатиме оцінка роботи.
Орієнтовна тематика


 1. Мистецтво Стародавнього Єгипту.

 2. Мистецтво Індії.

 3. Мистецтво Китаю.

 4. Мистецтво Японії.

 5. Мистецтво Месопотамії.

 6. Мистецтво стародавнії Греції.

 7. Мистецтво стародавнього Риму.

 8. Характерні риси мистецтва Сходу.

 9. Оригінальність арабського мистецтва.

 10. Специфіка візантійського мистецтва.

 11. Характерні риси давньоруського мистецтва.

 12. Особливості творчості Андрія Рубльова.

 13. Давньорурська архітектура.

 14. Романське мистецтво.

 15. Готичний стиль. Готична архітектура. Особливості готичних храмів.

 16. Мистецтво середньовічної Європи.

 17. Проторенесанс.

 18. Живопис періоду Відродження.

 19. Скульптура епохи Відродження.

 20. Італійські художники епохи Відродження.

 21. Мистецтво Відродження в Нідерландах.

 22. Особливості мистецтва Відродження Німеччини.

 23. Мистецтво епохи Відродження у Франції.

 24. Духовна криза пізнього Відродження.

 25. Особливості українського ренесансу.

 26. Українська ренесансна архітектура.

 27. Італійське барокко.

 28. Особливості барокко Голландії.

 29. Особливості барокко Іспанії.

 30. Особливості барокко Франції.

 31. Архітектура барокко.

 32. Живопис барокко.

 33. Бароккова скульптура.

 34. Європейська гравюра ХVІІ-ХVІІІ ст.

 35. Українське барокко.

 36. Особливості романтизму.

 37. Особливості класицизму.

 38. Архітектура класицизму в Україні.

 39. Українська сецесія.

 40. Мистецтво ХІХ ст. у Єввропі.

 41. Мистецтво ХІХ ст в Україні.

 42. Скульптура кінця ХVІІІ – поч. ХІХ ст.

 43. Модернізм у мистецтві кінця ХІХ – поч. ХХ ст.

 44. Імпресіонізм.

 45. Авангардизм.

 46. Кубізм.

 47. Карикатура в мистецтві.

 48. Експресіонізм.

 49. Декаданс.

 50. Срібний Вік.

 51. Особливості сучасного мистецтва.

 52. Основні тенденції мистецтва ХХІ ст.

 53. Сучасний живопис.

 54. Сучасна скульптура.

 55. Постмодернізм і постпостмодернізм.

 56. Український модернізм.

 57. Львівська сецесія.

 58. Модернізм в українському мистецтві.

 59. Український пост модерн та пост-постмодерн.

 60. Новаторство у кіно (Олександр Довженко)

 61. Новаторство у театрі Лесь Курбас).

 62. Новаторство та стильові особливості літератури початку ХХ століття.

 63. Українська музика і малярство ХХ століття.

 64. Архітектурні стилі пост-постмодерну.

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

(Для студентів заочної форми навчання)
1. Наскальний живопис первісного мистецтва.

2. Мистецтво Стародавнього Єгипту.

3. Мистецтво Індії, Китаю, Японії.

4. Мистецтво Месопотамії.

5. Мистецтво стародавньої Греції.

6. Мистецтво стародавнього Риму.

7. Еліністичне мистецтво.

8. Характерні риси мистецтва Сходу.

9. Оригінальність арабського мистецтва.

10. Специфіка візантійського мистецтва.

11. Характерні риси давньоруського мистецтва.

12. Особливості творчості Андрія Рубльова.

13. Давньорурська архітектура.

14. Філософська платформа романського стилю.

15. Романське мистецтво.

16. Готичний стиль. Готична архітектура. Особливості готичних храмів.

17. Мистецтво середньовічної Європи.

18. Проторенесанс.

19. Гуманістичний ідеал в епоху Відродження. Поезія, музика, театр.

20. Живопис періоду Відродження.

21. Скульптура епохи Відродження.

22. Італійські художники епохи Відродження.

23. Особливості мистецтва Відродження в Нідерландах.

24. Відродження в Німеччині.

25. Особливості Відродження у Франції.

26. Духовна криза пізнього Відродження. Маньєризм у мистецтві.

27. Особливості українського ренесансу. Українська ренесансна архітектура.

28. Італійське барокко.

29. Особливості барокко Голландії.

30. Барокко Іспанії.

31. Особливості барокко Франції.

32. Особливості козацького барокко. Жовківська школа.

33. Архітектура барокко.

34. Живопис барокко.

35. Барочна скульптура.

36. Європейська гравюра ХVІІ – ХVІІІ ст.

37. Українське барокко.

38. Особливості романтизму.

39. Класицизм та його риси.

40. Архітектура класицизму в Росії й Україні.

41. Українська сецесія.

42. Мистецтво ХІХ ст. у Європі.

43. Мистецтво ХІХ ст в Україні.

44. Скульптура кінця ХVІІІ – поч. ХІХ ст.

45. Реалізм в літературі.

46. Реалізм у кіномистецтві.

47. Модернізм у мистецтві кінця ХІХ – поч. ХХ ст.

48. Імпресіонізм.

49. Авангардизм.

50. Кубізм.

51. Експресіонізм.

52. Російське декаденство у мистецтві.

53. Особливості сучасного мистецтва.

54. Сучасне кіномистецтво.

55. Класовий підхід у радянському мистецтві.

56. Український живопис і скульптура радянської доби.

57. Голлівудська кінопродукція як особливий вид мистецтва.

58. Новітній міф у сучасному мистецтві.

59. Основні тенденції мистецтва ХХІ ст.

60. Сучасний живопис.

61. Сучасна скульптура.

62. Постмодернізм і постпостмодернізм.

63. Український модерн. Сецесія в Галичині.

64. Модернізм в українському мистецтві.

65. Новаторство у кіно й театрі (О.Довженко, Лесь Курбас).

66. Українська музика і малярство ХХ ст.

67. Мистецькі напрямки ХХІ століття.
Вимоги до змісту і структури творчих робіт
Тема роботи має бути максимально наближена до однієї із тем, запропонованих у списку.

У роботі має бути використаний матеріал (історичні факти та за потреби з доведенням їх викладу до сьогоднішнього дня).

У структуру роботи входить:

Вступ (чому Ви обрали дану тему і що хочете довести).

Зміст (перелік питань, які розглядаються).

Основна частина: .

Розкриття змісту теми та питань у ній (суть, передумови або причини виникнення, сучасний стан).

Вибір і обґрунтування найбільш цікавого у темі

Висновки.

Перелік використаних джерел (згідно з бібліографічними вимогами).
* Примітка:

Не допускається написання 2-х і більше робіт на ту ж саму тему. Істотне відхилення від теми має бути погоджене з викладачем.
Вимоги щодо обсягу і оформлення робіт

Загальний обсяг роботи – 12-15, максимум – до 20 сторінок друкованого тексту:

14 кеглем

інтервалом 1,5

шрифтом Times New Roman

усі поля по 2 см.
ВАРІАНТИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
Варіант 1

1. Мистецтво – це ...

2. Охарактеризуйте риси живопису стародавнього Єгипту.

3. Давньохристиянське мистецтво.

4.Особливості Ренесансу в Україні.

5. Характеристика стилю Барокко.
Варіант 2

1. Поняття мистецтва.

2. Мистецтво стародавнього Вавілону

3. Характеристика візантійської ікони.

4. Архітектура – це ....

5. Барокко в скульптурі:
Варіант 3

1. Характеристика первісного мистецтва.

2. Мистецтво Шумеру:

3. Мистецькі напрямки Візантії.

4. Проторенессанс – це ....

5. Барокко в архітектурі.
Варіант 4

1. Мистецтво як суспільно-культурний феномен.

2. Мистецтво – це …

3. Особливості будівництва Візантії.

4. Мистецтво середньовічної Європи.

5. Мистецькі школи Барокко в Україні.
Варіант 5

1. Поняття мистецтва.

2. Характеристика мистецтва стародавнього Китаю.

3. Культова архітектура – це ....

4. Особливості Романського стилю.

5. Риси скульптури Відродження.
Варіант 6

1. Функції мистецтва.

2. Характеристика мистецтва стародавньої Індії.

3. Особливості іконопису Візантії.

4. Риси готичної архітектури.

5. Маньєризм – це…
Варіант 7

1. Характеристика давньоєгипетської архітектури.

2. Особливості давньоруського живопису.

3. Характерні риси живопису епохи Відродження у Нідерландах.

4. Об’єкт дослідження мистецтва.

5. Основні тенденції мистецтва ХХІ ст.
Варіант 8

1. Характерні риси сучасного мистецтва.

2. Ескіз – це...

3. Типологія цивілізацій.

4. Зв’язок мистецтва з іншими науками.

5. Характеристика єгипетського мистецтва.
Варіант 9

1. Риси давньоруського мистецтва.

2. Модерн.

3. Колорит – це....

4. Мистецтво дохристиянської епохи.

5. Особливості традиційного мистецтва українців.
Варіант 10

1.Стиль давньоєгипетського мистецтва.

2. Характеристика українського Барокко.

3. Модернізм та його характерні риси.

4. Особливості архітектури Романського стилю.

5. Синтетичні види мистецтва.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна


 1. Верман К. История искусств всех времен и народов. – В 3-х томах / ІІ том – Християнство до ХV ст.; ІІІ том – искусство ХV-ХІХ ст. – М., 2001.

 2. Богомазов О. Живопис та його елементи / Упрядники Т. та С. Попови. – К, 1996.

 3. Всеобщая история искусств в 5-ти томах. – М.,1964.

 4. Гнедич П.П. История искусств. – М., 2004.

 5. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – В 3-х томах. – М., 1986-1991.

 6. Дюбі Ж. Доба соборів. Мистецтво та суспільство. 980-1420рр. – Київ, 2003.

 7. Історія світової культури. Навч. посібник / Керівн. автор. кол. Л.Т. Левчук. – К.,1994.

 8. Ильно Т.В. Западноевропейское искусcтво. – М.,1983.

 9. История мирового искусства. – М., 2004.

 10. Искусство. Большой энциклопедический словарь. – М., 2001.

 11. Енциклопедія історії України. – Київ,1999.

 12. Еллинистический мир. – М.,1989.

 13. Кертман Л.Е. История культуры стран Европы и Америки. – М.,1987.

 14. Культура древнего Єгипта. – М.,1976.

 15. Культура древней Индии. – М.,1995.

 16. Культура епохи Відродження. – М.,1986.

 17. Куманецкий К. История культуры древней Греции и Рима. – М.,1990.

 18. Лекції з історії світової і вітчизняної культури. – Львів,1994.

 19. Овсійчук В.А. Майстри українського барокко. – К.,1996.

 20. Панфілова Т.О. Історія мистецтва: навчально-методичні рекомендації. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – 24 с.

 21. Полевой В.М. Малая история Искусств ХХ в. – М.,1981.

 22. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. – Харків,1995.

 23. Попович М.В. Історія Української культури. – К.,1998.

 24. Удальцова З. Византийская культура. – М.,1988.

 25. Украина и Молдавия. Памятники искусства Советского Союза. – М., 1982.


Додаткова

 1. Бажан М. Петрарка у східнослов’янському світі. – №8. – М.: Всесвіт, 1981

 2. Буало Нікола. Мистецтво поетичне. – К., 1967.

 3. Григорьева Т.П. Дао и Лаос (встреча культур). – М., 1992.

 4. Добиаш-Рождественская О.А. Культура западноевропейского средневековья. – М.,1987.

 5. Довженко О. Україна в вогні. Щоденник. – К., 1990.

 6. Западное искусство ХХ века. Классическое наследие и современность. – М., 1992.

 7. З української старовини : Альбом / Упор. Ю.О. Іванченко. – К., 1991.

 8. Ильин И. Постмодернизм. От истоков до конца столетия. – М., 1998.

 9. Козловский П. Культура постмодерна. – М.,1997.

 10. Курбас Лесь. Березіль // З творчої спадщини. – К., 1988.

 11. Легенький Ю., Шевченко Н., Ткаченко Л. ХХ век: проблемы художественной культуры. – К., 1998.

 12. Логвин Г.Н. По Україні. Стародавні мистецькі пам’ятки. – К., 1968.

 13. На ріках вавілонських: з найдавніших літератур Шумер, Вавілону, Палестини. – К.,1991.

 14. Овсійчук В.А. Майстри українського барокко. Жовківський художній осередок. – К.: Наукова думка, 1991.

 15. Основи художньої культури. – В 2-х ч. / За ред. В.О. Лозовського. – Х.: Основи, 1997.

 16. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К.,1997.

 17. Ревалд Дж. Постимпрессионизм от Ван Гога до Гогена. – М.,1964.

 18. Семчишин М. Тисяча років української культури. – К.,1993.

 19. Степовик Д. Скарби України. – К., 1990.

 20. Франко І. Візантійська література // Зібр. творів у 50 томах. – Том 29. – К.,1989.

 21. Хейзинга Иоханн. Осень средневековья. – М.,1988.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...

Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...

Методичні рекомендації щодо здійснення та оформлення психодіагностичної...
Методичні рекомендації щодо проведення та оформлення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи практичним психологом

Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт...
Підсумкові контрольні роботи у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів проводяться письмово з таких предметів: українська...

Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва
Зародження образотворчого мистецтва: графіки, живопису, скульптури, а також декоративно-ужиткового мистецтва І архітектури. Прагнення...

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу...
«Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012...

Уроку з образотворчого мистецтва в 5 класі ІІ семестр Тема 2
Тема Взаємодія образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва (архітектурою, літературою, музикою, театром, цирком кіно)

Розробка уроку Засоби виразності декоративного мистецтва
Мета уроку: Ознайомити з творами декоративно-ужиткового мистецтва, витинанкою, з історією її виникнення, видами;розвивати фантазію,...

Наказ
Затвердити Iнструкцію про призначення та проведення судових експертиз (далі — Iнструкція) та Науково-методичні рекомендації з питань...

До відома керівників та педагогічних працівників дошкільних навчальних...
До відома керівників та педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів пропонуємо методичні рекомендації Міністерства освіти...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка