Пошук по сайту


Затверджено

Затверджено

Сторінка1/29
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
ХАРКІВСЬКА ПРИВАТНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНІВ «ЛЄСТВІЦА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні ради школи

протокол від 29.08.2014 № 4

Голова ради школи

_________ Л.М. Горовенко

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

протокол від 29.08.2014 № 6 Голова педагогічної ради

__________ Ф.Ф. Миколаєнко


ПЛАН

РОБОТИ ХАРКІВСЬКОЇ ПРИВАТНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ «ЛЄСТВІЦА»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА 2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

5

ЗМІСТ

Вступ ……………….3

і. АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ ЗА 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК І Пріоритетні цілі та завдання ШКОЛИ НА 2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 4

1.1. Інформаційна довідка 4

1.2. Аналіз виконання навчальних програм 5

1.3. Аналіз навчально-виховної роботи 8

1.4. Аналіз науково-методичної роботи 40

1.5. Аналіз управлінської діяльності адміністрації 61

1.6. Аналіз роботи з охорони праці, пожежної безпеки, попередження дитячого травматизму….. …………………… ………. … …………71

1.7. Аналіз роботи з питань соціального захисту дітей пільгового контингенту...........79

1.8.Аналіз стану профілактичної роботи щодо попередження правопорушень і злочинів серед неповнолітніх..............................................................................................85

1.9. Аналіз стану виконання мовного законодавства ……...............................................87

1.10. Аналіз матеріально-технічного забезпечення та фінансово-господарської

діяльності 92

1.11. Аналіз медичного обслуговування учнів та обстеження працівників...………… 92

1.12. Аналіз організації харчування учнів………………………………………………100

1.13. Аналіз виконання річного плану 102

1.14. Пріоритетні цілі та завдання на 2014/2015 навчальний рік 106

іі. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 107
ІІІ. ВНУТРІШКІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ЗАКЛАДОМ 118
ІV. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ШКОЛИ.

Робота з БАТЬКАМИ 122
V. РОБОТА З ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО, НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО, ПРОФЕСІЙНОГО ТА ФАХОВОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ .. ..130

VI. ВИКОНАННЯ МОВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ……………….…………………140VІІ. Охорона здоров’я та ЖИТТЯ УЧНІВ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІХ ВИДІВ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ…………………………………………………………..142


VІІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ УЧНІВ ТА ОБСТЕЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ 147
ІХ. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ Школи
Х. Організація харчування учнів…………………………………………….150
ХІ. Соціальний захист учнів та працівників школи 153
ХІІ. ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ

І ЗЛОЧИНІВ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ ......................................................................155
ХіІІ. кОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАЦІЇ ШКОЛИ 157
ХІV.МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛи ..……….178

ДОДАТКИ 181

1. Циклограма наказів по школі на 2014/2015 навчальний рік 181

2. Циклограма проведення комплексу бесід з попередження дитячого травматизму 185

3. Циклограма методичної роботи 186
ВСТУП


Харківська приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Лєствіца» Харківської області здійснює свою діяльність на підставі ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДсанПіН 5.5.2.008-01), Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленої Указом Президента України від 25.06.2013 № 344/2013, «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, та власного Статуту, розробленого на підставі Примірного Статуту загальноосвітнього навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 №284), ліцензії (серія АА № 214701, яка видана Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, наказ № 548 від 16.10.2009) та інших.
І. АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ ЗА 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА
ПРІОРИТЕТНІ ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ НА 2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


1.1. Інформаційна довідка

Загальні показники роботи навчального закладуПоказники

Стан

1

Мова навчання

Російська

2

Кількість робочих навчальних днів

175

3

Кількість класів

8

4

Загальна кількість учнів школи:

у тому числі: - хлопчиків

- дівчаток


106

85

5

Кількість учнів 1-го класу

29

6

Кількість учнів 2-го класу

27

7

Кількість учнів 3-го класу

28

8

Кількість учнів 4-го класу

30

9

Кількість учнів 5-го класу

23

10

Кількість учнів 6-го класу

21

11

Кількість учнів 7-го класу

13

12

Кількість учнів 8-го класу

20

13

Кількість груп продовженого дня

8

14

Кількість учнів, що відвідують ГПД

191

15

Забезпечення учнів гарячим харчуванням

100%

16

Кількість їдалень

1

17

Кількість посадових місць у їдальні

191

18

Загальна кількість працівників

43

19

У тому числі: - педагогічних

- обслуговуючих

32

11

20

Загальна площа всіх приміщень

575,3 м2

21

Забезпеченість навчальними кабінетами

100%

22

Забезпеченість підручниками учнів

100%

23

Забезпеченість учителів - навчальними програмами

- науково-методичною літературою

100%

80%

Школа працює дев’ятий рік в режимі навчального закладу, що знаходиться на організаційному етапі свого розвитку. Контингент учнів проживає в різних районах міста та області (рис. 1).Рис. 1. Контингент учнів за місцем проживання

В даному закладі освіти навчаються учні, які відносяться до різних категорій дітей пільгового контингенту (рис. 2).Рис2. Діти пільгового контингенту

1.2. Аналіз виконання навчальних програм

Адміністрація школи приділяла значну увагу виконанню державних навчальних програм у закладі освіти. З метою виконання чинних програм відповідно до переліку програм, підручників та навчальних посібників, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році, учителями школи відвідані районні засідання методичних об’єднань учителів, які викладають предмети інваріантної складової навчальних планів. Учителі отримали інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання базових дисциплін у 2013/2014 навчальному році, заповнення сторінок журналу в умовах семестрової системи, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів та організації навчально-виховного процесу відповідно до Типових навчальних планів, виконання навчальних програм. Протягом навчального року школа була повністю укомплектована педагогічними кадрами.

З метою визначення повноти та рівня виконання навчальних планів і навчальних програм протягом 2013/2014 навчального року проведені співбесіди з учителями, перевірені класні журнали, проведено перевірку виконання програмових вимог з усіх базових дисциплін.

Вивчення документації з навчальних предметів показало, що календарно-тематичне та поурочне планування відповідає діючим навчальним планам, підручникам і посібникам, цілям і задачам навчального матеріалу та складено з урахуванням забезпечення базового рівня освіти і вікових особливостей учнів. Всі уроки проведено згідно з календарними планами та вимогами навчальних програм щодо відповідності принципам послідовності та системності при викладанні навчального матеріалу. Дотримано норми та строки проведення всіх основних видів контролю рівня засвоєння програмового матеріалу, рівня сформованості знань, умінь та навичок з усіх основних дисциплін.

Заняття з предметів варіативної складової робочого навчального плану проводили згідно з розкладом, планами, погодженими із заступником директора, та програмами, рекомендованими МОН України. Протягом навчального року усі уроки, пропущені вчителями з поважних причин, було замінено уроками відповідного профілю.

З метою перевірки засвоєння учнями 5-го класу навчальної програми з української мови, російської мови, англійської мови, математики та предмету «Я і Україна» за 4-й клас адміністрацією було проведено перевірочні контрольні роботи, розроблені МОН України. Аналіз результатів контрольних робіт підтвердив наявність у учнів знань із навчальних дисциплін відповідно до стандартів, передбачених програмою для учнів 5-го класу загальноосвітніх середніх шкіл. Було проаналізовано типові помилки, які припустили учні під час перевірки. Результати робіт було проаналізовано на засіданні МО учителів.

В кінці 2013/2014 навчального року було проведено контроль рівня засвоєння програмового матеріалу, рівня сформованості знань, умінь та навичок з усіх основних дисциплін. В 1-му класі було проведено контроль сформованості вміння читати - перевірка способів читання та техніки читання всіх учнів, контрольне списування та аудіювання з російської мови. В 2-му класі була проведена фронтальна перевірка програмових вимог до читання (техніка читання вголос), російської мови (аудіювання, діалог, усний переказ, тести), української мови (аудіювання, усний переказ, списування), математики (річна к/р). В 3-му класі була проведена фронтальна перевірка програмових вимог до читання (техніка читання вголос та мовчки), російської мови (аудіювання, діалог, усний переказ, усний твір та письмовий переказ), української мови (аудіювання, усний переказ та усний твір, диктанти), математики (річна к/р), Я і Україна (к/р) з дотриманням режиму їх проведення. Було проведено підсумкові контрольні роботи (ДПА) з 3-х предметів (українська мова, українське читання та математика) учнів 4-го класу в період з 12.05.2014 по 22.05.2014 року відповідно до графіку, затвердженого начальником управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради Куценко Т.В. Були вжиті всі необхідні заходи з питань організованого проведення підсумкових контрольних робіт (ДПА) з дотриманням чинних нормативних документів. Були вжиті заходи з недопущення фактів відсутності без поважних причин учнів 4-го класу під час проведення ДПА. Результати проведення ДПА було узагальнено у вигляді таблиці:Навчальний предмет

Кількість учнів

4 класу

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий 1-3 бала

середній 4-6 балів

достатній 7-9 балів

високий 10-12 балів

1

Українська мова

30

0

6

15

9

2

Українська мова (читання)


30

0

0

12

18

3

Математика

30

0

2

12

16


Результати проведення ДПА показали, що:

  1. - українську мову склали 30% учнів на високому рівні, 50% - на достатньому рівні;

  2. - українську мову (читання) склали 60% учнів на високому рівні, 40% - на достатньому рівні;

  3. - математику склали 53,3% учнів на високому рівні, 40% - на достатньому рівні.

З жодного предмету немає учнів, які б склали ДПА на початковому рівні.

Питання про виконання навчальних планів і програм, заміну пропущених уроків, стан ведення шкільної документації розглядалися на нарадах за участю директора.

Навчальні плани та програми з усіх предметів у 1-8-х класах було виконано в повному обсязі та з необхідною ритмічністю виконання програм з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено

Затверджено

Погоджено Затверджено Голова пк н. М. Маглей Директор школи Г. І. Шило

Затверджено
Управлінням організації нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці Ук­раїни

Затверджено
Зміст організаційно-педагогічної діяльності та розподіл обов’язків між керівниками школи

Затверджено
Технічне переоснащення одиниць та вузлів технологічного устаткування, систем управління та автоматизації, які морально

Затверджено
Полька Надія Степанівна, (м. Київ, вул. Грушевського, 7) Єременко Галина Миколаївна, Інститут гігієни та медичної

Внесено та підготовлено до затвердження: затверджено
Державного департаменту пожежної безпеки мнс україни (І. Я. Кріса, О. О.Євсеенко, О. П. Мартинов, С. В. Мусійчук)

Затверджено
Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного...

Затверджено
Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка