Пошук по сайту


Тема 2. Конституційні основи України - Державний стандарт професійно-технічної освіти

Державний стандарт професійно-технічної освіти

Сторінка3/27
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Тема 2. Конституційні основи України


Визначення державного (конституційного) права. Поняття Конституції як Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України. Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Державні символи України.

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність. Права осіб, які належать до національних меншин, – невід’ємна частина загальновизнаних прав людини. Гарантування громадянам України права на національно-культурні надбання та мову.

Основні особисті, соціально-економічні, культурні та політичні права і свободи громадян України.
Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житлакожного; таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо. Соціально-економічні та культурні права і свободи громадян: право приватної власності; право на підприємницьку діяльність; право користуватися об’єктами права державної та комунальної власності; право на освіту; право на працю; право на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, та ін. Політичні права і свободи громадян: право брати участь в управлінні державними справами; право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації тощо. Єдність прав і обов’язків громадян. Вільність і рівність усіх людей у своїй гідності та правах. Невідчужуваність і невід’ємність прав і свобод людини.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Основні засади виборів народних депутатів України. Поняття про референдум, його види. Проголошення та призначення Всеукраїнського референдуму.

Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Народний депутат України – повноважний представник народу України у Верховній Раді України та відповідальний перед ним.

Президент України. Президент України – глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади. Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади. Відносини між виконавчою владою – Кабінетом Міністрів України і Президентом та Верховною Радою України. Місцеві державні адміністрації – складові системи органів державної виконавчої влади.

Прокуратура.

Правосуддя. Конституційний Суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні. Основні засади судочинства. Статус суддів, їх незалежність та недоторканість. Вища рада юстиції. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Склад Конституційного Суду України. Порядок призначення та строк повноважень його суддів. Повноваження Конституційного Суду України.

Територіальний устрій України. Автономна Республіка Крим.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.
ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

Основи галузевої економіки та підприємництва”
з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на

лабораторно практичні

роботи

1.

Економіка та її роль у суспільному житті

1
2.

Економічна система та її моделі

1
3.

Форми суспільного господарювання

2
4.

Структура та механізм функціонування ринкової економіки

2
5.

Економічні відносини власності

2
всього:

8

Тема 1. Економіка та її роль у суспільному житті

Предмет економічної науки. Методи економічного дослідження та економічне моделювання.

Еволюція поглядів на предмет. Сучасна економічна наука та її роль у розвитку ринкової економіки.

Основні етапи становлення та розвитку економічної науки.

Економічні вчення рабовласництва, феодалізму, періоду первісного нагромадження капіталу. Меркантилізм, фізіократія. Класична політична економія. Розвиток економічної думки в Україні.

Предмет економічної теорії.

Економічна теорія та її значення у пізнанні соціально-економічних процесів. Предмет економічної теорії: її сфера, об’єкти, суб’єкти, предмет дослідження. Система економічних відносин. Методологічні засади і функції економічної теорії. Складові економічної теорії.

Виробництво та його фактори. Структура виробництва. Економічний зміст виробництва. Структурні елементи виробництва.

Продуктивні сили та виробничі відносини. Фактори виробництва: земля, праця, капітал, здатність до підприємницької діяльності.

Обмеженість виробничих ресурсів і проблема вибору. Закономірності економічної поведінки виробника.

Зміст потреб та їх класифікація. Причини безмежності потреб. Структура споживчих благ.

Виробництво і споживання.

Чинники виробництва, їх види і функції. Види і форми капіталу. Зміст обмеженості виробничих ресурсів. Відтворювальні та невідтворювальні ресурси. Економічна потреба та інтереси суспільства. Закономірності економічної по

ведінки споживача. Споживацькі оцінки корисності. Закон спадної граничної корисності. Закон спадної дохідності.
Тема 2. Економічна система та її моделі

Структура кредитної системи царської Росії та порівняння її з фінансово-кредитною системою економіки радянського типу. Основні риси банківської системи командної економіки. Інфляції: прихована та придушена. Конкурентна економіка.

Економічна система. Командно-адміністративна економіка, її основні риси та протиріччя. Шлях від вільної ринкової економіки до економіки змішаного типу.

Виникнення соціальної ринкової економіки.
Тема 3. Форми суспільного господарювання

Товарне виробництво як першооснова ринкової економіки. Товар і його властивості, вартість товару. Умови виникнення товарного виробництва. Його основні характеристики. Товар як основна ланка товарного виробництва.

Гроші. Виникнення і сутність грошей. Їх функції. Розвиток грошової системи в Україні.

Інфляція та її сутність, види, причини та наслідки.

Економічні закони товарного господарства.

Закон вартості - основний закон і регулятор товарного виробництва. Закони попиту і пропозицій у системі законів ринкової економіки.
Тема 4. Структура та механізм функціонування ринкової економіки

Ринок як форма існування товарного господарювання. Сутність ринку і його роль, основні види ринку. Об'єкти і суб'єкти ринку. Умови і принципи функціонування ринку.

Конкуренція - рушійна сила економічного прогресу.

Конкуренція та її види.

Попит, пропозиція, ринкова ціна. Визначення попиту, пропозиції ціни. Чинники попиту та пропозиції. Економічна роль держави в умовах ринку. Механізм господарювання в умовах ринкової економіки, її внутрішня структура та основні елементи. Ринкова інфраструктура та її функції. Визначення ринкової інфраструктури. Соціальні наслідки конкуренції. Конкуренція і монополія. Антимонопольні дії держави. Взаємозв’язок між конкуренцією і монополією.

Контроль над попитом на державне будівництво.

Біржі: товарна, фондова, валютна. Основні напрямки біржової політики.
Тема 5. Економічні відносини власності

Типи, форми і види власності. Суб’єкти власності і господарювання. Тенденції розвитку відносин власності в Україні. Поняття відносин власності.

Роздержавлення та приватизація. Власність та її економічний зміст.
ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “Інформаційні технології
Тема за програмою

Кількість годин за програмою

Всього

Теоретичне навчання

Практичні роботи

1

Інформація та інформаційні технології.

1

1
2

Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

8

4

4

3

Мережні системи та сервіси

7


4

4

Всього

16

9

8
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Схожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Коваленко Віктор Михайлович, директор Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної...

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Опенько В. В. – викладач професійно-теоретичної підготовки «Спеціальна технологія»; Хацко Н. І. – викладач професійно-теоретичної...

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Розроблено: Медведь В. В. – директор Севастопольського центру пто, «Заслужений працівник освіти України»

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Кваліфікація: слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка) 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Літіченко О. С. – заступник директора Дніпропетровського вищого професійного училища будівництва

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Турчин В. П., директор художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Розроблено: Дьомінов Василь Данилович директор Запорізького професійного ліцею автотранспорту

Державний стандарт професійно-технічної освіти
У птнз першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 2-й розряд складає 837 годин, на 3-й розряд – 927 годин, на...

Витяг
Державний стандарт базової І повної середньої освіти (далі — Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів І випускників...

Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом...
Згідно із Законом України "Про загальну середню освіту" Державний стандарт загальної середньої освіти складається з державних стандартів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка