Пошук по сайту


ДСПТО 7132.1. F0.45.40 - 2007 - Державний стандарт професійно-технічної освіти

Державний стандарт професійно-технічної освіти

Сторінка2/27
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

ДСПТО 7132.1. F0.45.40 - 2007


(позначення стандарту)
Професія : Лицювальник-плиточник


Код: 7132.1
Кваліфікація: 2,3,4,5,6,7 розряди

Видання офіційне

Кіїв

2007

Аркуш погодження

Державного стандарту професійно – технічної освіти
Професія: Лицювальник-плиточник


Міністерство освіти

і науки України
Погоджено

Директор департаменту професійно-

технічної освіти Міністерства освіти

і науки України
_________________ Т. Десятов

"_____" ____________ 2007 р.Міністерство праці та соціальної

політики України
Погоджено

Начальник Управління політики

зайнятості та трудової міграції

_________________ Т. Петрова

"_____" ____________ 2007 р.


Погоджено

Директор інституту інноваційних

технологій і змісту освіти

Міністерства освіти і науки України
_________________ А. Кудін

"_____" ____________ 2007 р.Погоджено

Начальник відділу професійного

розвитку трудового потенціалу та

альтернативної служби
_________________ Н. Синенко

"_____" ____________ 2007 р.


Погоджено

Заступник директора інституту

інноваційних технологій і змісту

освіти Міністерства освіти і науки

України, начальник відділення змісту

професійно-технічної освіти
_________________ В. Головінова

"_____" ____________ 2007 р.Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7132.1.F0.45.40 - 2007


(позначення стандарту)
Професія : Лицювальник-плиточник

Код: 7132.1


Кваліфікація: 2 розряд
Видання офіційне

Кіїв

2007

Загальні положення
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії „Лицювальник - плиточник” 2-7 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст.32 Закону України “Про професійно-технічну освіту” (103/98-ВР) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання, передбачених типовим навчальним планом;

критерії кваліфікаційної атестації випускників;

перелік основних обов’язкових засобів навчання;

список рекомендованої літератури.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість первинної професійної підготовки на 2 розряд складає 361 годину, на 3 розряд –460 годин, на 4 розряд – 480 годин, на 5 розряд – 509 годин, на 6 розряд - 330 годин, на 7 розряд – 260 годин.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці (“Техніка пошуку роботи”, “Ділова етика і культура спілкування” та ін.).

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів наприкінці вивчення предмета “Технологія лицювальних та плиткових робіт” проводиться атестація за рахунок часу, відведеного на його вивчення. Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП, випуск 64, зміни до розділів 2, 3, 4 „Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи, Робітники”, Краматорськ 2006 р.), досягнень науки і техніки, впровадження сучас

них технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, “Загальні положення”, п.7, вип.1, розд.2, Краматорськ,2005р.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно з діючою нормативною базою.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Після завершення навчання кожний учень /слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні /слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів /слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” відповідного розряду можливе за умови отримання учнем /слухачем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації,

що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія 7132.1 – “Лицювальник-плиточник”
2. Кваліфікація – 2 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги

ПОВИНЕН ЗНАТИ: види основних матеріалів, що застосовуються для облицьовування плиткою; правила приготування розчину вручну.

Повинен Уміти: виконувати найпростіші роботи під час лицювання керамічними, скляними, азбестоцементними та іншими плитками.
4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) де допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Повна загальна середня освіта (по закінченню навчання). Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника:

Виконання будівельних і монтажних робіт під час нового будівництва, розширення, реконструкції, переобладнанні, реставрації та ремонту будівель і споруд.

7. Специфічні вимоги:

7.1 Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років

7.2 Стать: жіноча, чоловіча

7.3 Медичні обмеження.
ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки кваліфікованих робітників
Професія – “Лицювальник-плиточник”

Кваліфікація – 2 розряд

Загальний фонд навчального часу – 381годин


з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Загальнопрофесійна підготовка

50

8

1.1

Основи правових знань

8
1.2

Основи галузевої економіки і підприємництва

8
1.3

Інформаційні технології

16

8

1.4

Правила дорожнього руху

8
1.5

Резерв часу

10
2

Професійно-теоретична підготовка

86

12

2.1

Технологія лицювальних та плиткових робіт

24

2

2.2

Охорона праці

30
2.3

Матеріалознавство

16

4

2.4

Будівельне креслення

8

4

2.5

Основи електротехніки

8

2

3

Професійно-практична підготовка

218
3.1

Виробниче навчання в майстернях

48
3.2

Виробниче навчання на виробництві

72
3.3

Виробнича практика

98
4

Консультації

20
5

Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

7
6

Загальний обсяг навчального часу (без п. 4)

361

20

Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки

кваліфікованих робітників за професією "Лицювальник-плиточник"

 1. Кабінети:

 • Основ правових знань

 • Основ галузевої економіки і підприємництва

 • Інформаційних технологій

 • Правил дорожнього руху

 • Основ електротехніки

 • Технології лицювальних та плиткових робіт

 • Охорони праці

 • Будівельного креслення

 • Матеріалознавства

2. Майстерня:

 • лицювальників-плиточників

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників навчальний процес може здійснюватись при наявності обладнаного навчального робочого місця

- предмет „Інформаційні технології” для індивідуального навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників вивчається за погодженням підприємств – замовників кадрів.
ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета

Основи правових знань
з/п
Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

2
2.

Конституційні основи України

6
всього:

8Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна з засад державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, чинника зміцнення правопорядку і законності.

Загальна характеристика держави. Держава і громадянське суспільство. Засади правової держави: повне народовладдя; верховенство права; політичний, економічний та ідеологічний плюралізм; розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу і судову; забезпечення прав людини. Значення правосвідомості та правової культури у побудові правової держави.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Схожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Коваленко Віктор Михайлович, директор Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної...

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Опенько В. В. – викладач професійно-теоретичної підготовки «Спеціальна технологія»; Хацко Н. І. – викладач професійно-теоретичної...

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Розроблено: Медведь В. В. – директор Севастопольського центру пто, «Заслужений працівник освіти України»

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Кваліфікація: слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка) 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Літіченко О. С. – заступник директора Дніпропетровського вищого професійного училища будівництва

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Турчин В. П., директор художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Розроблено: Дьомінов Василь Данилович директор Запорізького професійного ліцею автотранспорту

Державний стандарт професійно-технічної освіти
У птнз першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 2-й розряд складає 837 годин, на 3-й розряд – 927 годин, на...

Витяг
Державний стандарт базової І повної середньої освіти (далі — Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів І випускників...

Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом...
Згідно із Законом України "Про загальну середню освіту" Державний стандарт загальної середньої освіти складається з державних стандартів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка