Пошук по сайту


Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів в 2010/2011 навчальному році Підсумкові

Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів в 2010/2011 навчальному році Підсумкові

Сторінка1/3
  1   2   3
ДОДАТОК ДО ЛИСТА

Міністерства освіти і науки України

від 04.03.11р. № 1/9-151
Методичні рекомендації

щодо проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів в 2010/2011 навчальному році
Підсумкові контрольні роботи у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів проводяться письмово з таких предметів: українська мова, математика, історія України, іноземна мова (перша мова - англійська, французька, німецька) та російська мова (у школах з російською мовою навчання).
Дату проведення підсумкових контрольних робіт визначають Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у період з 10 по 20 травня цього року.
Варіанти завдань підсумкової контрольної роботи добирають загальноосвітні навчальні заклади за посібниками, зазначеними нижче.
Навчальні заклади визначають не менш ніж п’ятнадцять варіантів для кожного класу (для іноземної мови - не менше ніж десять). Якщо кількість учнів у класі менша за п’ятнадцять, кожен з них отримує окремий варіант. Якщо наповненість класу перевищує 15 осіб (для іноземної мови - десять), той самий варіант не може повторюватись більше ніж двічі, якщо наповненість класу перевищує 30 осіб - більше ніж тричі.
На проведення підсумкової контрольної роботи відводиться 45 хвилин, з іноземної мови – 90 (на окремих уроках). Відлік часу починається після вступної бесіди вчителя та інструктажу.
Підсумкові контрольні роботи з української мови

проводяться за посібниками: "Українська мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи", "Українська мова. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи", "Українська мова. 7 клас: Підсумкові контрольні роботи", "Українська мова. 8 клас: Підсумкові контрольні роботи" (авт. Молочко С. Р.- Х.: Вид. група "Основа", 2011).
У посібнику для кожного класу вміщено 38 варіантів підсумкових контрольних робіт. Зміст завдань відповідає чинній програмі з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів.
Кожен варіант контрольної роботи складається з завдань трьох типів, які відрізняються за складністю.
У завданнях першого типу, що відповідають початковому і середньому рівням навчальних досягнень учнів, необхідно зазначити лише одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих. За кожну правильну відповідь учень максимально отримує 1 бал.
Завдання другого типу відповідають середньому і достатньому рівням навчальних досягнень учнів.
Це завдання на редагування словосполучення; виконання морфемного розбору слів; визначення пропущених розділових знаків і головних членів речення тощо (5 клас); розбір виділеного слова як частини мови; розстановку пропущених літер або апострофу; підбір українських відповідників до запозичених слів; визначення способу словотвору та розрізнення слів за їх походженням, уживанням у мові, стилістичною роллю тощо (6 клас); розстановку розділових знаків у реченні, виділення головних та другорядних членів; розбір виділеного слова як частини мови тощо (7 клас); розстановку розділових знаків у реченні; виконання синтаксичного розбору речення; визначення частин мови; виокремлення орфограм тощо (8 клас).
У 6–8 класах відповідь на ці запитання не записується в таблицю, а оформляється більш розширено. Обсяг відповіді обмежено кількістю рядків, що технічно відведено у кожному варіанті. За кожну правильну відповідь учень максимально отримує 2 бали.
Завдання третього типу відповідає достатньому і високому рівням навчальних досягнень учнів і є творчим.
У 5 класі учні мають пояснити, як вони розуміють значення прислів’я, створивши самостійний зв’язний текст. Оцінюючи це завдання, учитель має враховувати: вміння учня обґрунтовувати власні думки, робити узагальнення, використовувати мовні засоби з метою доведення своїх міркувань, зв’язність, завершеність тексту, а також грамотність і охайність творчої роботи.
У 6-7 класах необхідно написати твір-мініатюру на певну тему. Учні 6 класу мають створити висловлювання розповідного характеру на основі особистих спостережень і вражень, використовуючи при цьому виражальні можливості тих частин мови, які вже вивчено. Оцінюючи це завдання, учитель має враховувати: вміння учня обґрунтовувати власні думки, дотримуватися структурних особливостей тексту (зачин, основна частина, спроба аргументованого висновку); зв’язність, завершеність тексту, а також грамотність творчої роботи.
Учні 7 класу мають створити висловлювання з елементами роздуму, коли демонструється загальне розуміння причинно-наслідкових зв’язків між предметами та явищами. Текст має складатися з тези, доказів та спроби логічного висновку. Учні мають продемонструвати вміння добирати аргументи, переконливо доводити висловлену тезу. Особливу увагу слід звернути на зв’язність, завершеність тексту, мовну вправність у висловленні думки, а також грамотність творчої роботи.
Учні 8 класу мають написати твір-роздум на певну тему. Вони мають продемонструвати сформованість програмових знань з української мови, вміння аргументовано доводити власну думку, спиратися на художні тексти письменників, твори яких було вивчено за програмою з української літератури для 8 класу, розвиток самостійного і критичного мислення.
Розгорнутий твір-роздум на одну із запропонованих тем оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; логічна послідовність викладу думок (наведення тези, аргументів, висновку); структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, адекватність її мовному оформленню; образне мислення.
Критерії оцінювання та особливості перевірки творчого завдання зазначені у збірнику для кожного класу окремо.
Максимальна кількість балів за творче завдання - 3 бали (у 5-6 класах); 4 бали (у 7-8 класах).
Творче завдання має бути оформлене охайно. Учні можуть на чернетці скласти план твору-роздуму, але не переносити його в зошит для підсумкової контрольної роботи. За наявності великої кількості виправлень оцінка може бути знижена на один бал.
На сторінках збірника для підсумкової контрольної роботи учні не мають вести додаткові записи, коментувати вибір правильної відповіді або робити інші додаткові позначення. Усі потрібні додаткові записи учні нотують у чернетці, яка не здається по завершенні контрольної роботи.
На проведення підсумкової контрольної роботи відводиться 1 урок (45 хвилин). На початку підсумкової контрольної роботи рекомендується відвести певний час на чіткий коментар учителя щодо заповнення таблиць-відповідей, оформлення роботи, розподілу часу на виконання завдань різного типу.
Максимальна кількість балів за правильно виконану контрольну роботу – 12 балів.
Система нарахування балів за правильно виконані завдання є такою.
Розподіл балів за виконання завдань підсумкової контрольної роботи з української мови учнями 5-6класів

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

Усього


Максимальна кількість балів

1

1

1

1

1

1

2

4

12


Розподіл балів за виконання завдань підсумкової контрольної роботи з української мови учнями 7-8класів

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

Усього


Максимальна кількість балів

1

1

1

1

1

1

2

4

12За результатами підсумкової контрольної роботи у класному журналі на сторінці навчального предмета "Українська мова" у колонку з написом "Підсумкова контрольна робота" виставляється оцінка. Семестрова оцінка з української мови виставляється з урахуванням оцінки за підсумкову контрольну роботу.
Підсумкові контрольні роботи з математики у 5-6 класах, з алгебри та геометрії

(окремо з кожного предмету) у 7-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів проводяться письмово за навчальними посібниками: "Математика. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи", "Математика. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи", "Математика (Алгебра; Геометрія) 7 клас: Підсумкові контрольні роботи", "Математика (Алгебра; Геометрія) 8 клас: Підсумкові контрольні роботи" (авт. Мерзляк А.Г. та інші. – Х.: Вид-во "Ранок", 2011).
Посібники для 5-6 класів містять по 30 варіантів контрольних робіт. Посібники для 7-8 класів містять по 15 варіантів контрольних робіт з алгебри та по 15 варіантів контрольних робіт з геометрії.
Кожен варіант контрольної роботи складається з трьох частин, які відрізняються за складністю та формою тестових завдань.
У першій частині контрольної роботи запропоновані завдання з вибором однієї правильної відповіді, що відповідають початковому і середньому рівням навчальних досягнень учнів. Для кожного тестового завдання подано чотири варіанти відповідей, з яких тільки один є правильним. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учень указав тільки одну літеру, якою позначена правильна відповідь. При цьому учень не повинен наводити будь-які міркування, що пояснюють його вибір. Правильна відповідь кожного завдання цієї частини оцінюється одним балом.
Друга частина контрольної роботи складається із завдань відкритої форми з короткою відповіддю, що відповідають середньому і достатньому рівням навчальних досягнень. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо учень записав правильну відповідь (наприклад, число, вираз, корінь рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують у чернетках. Правильна відповідь кожного із завдань цієї частини оцінюється двома балами.
Третя частина контрольної роботи складається із завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, що відповідають достатньому і високому рівням навчальних досягнень. Завдання третьої частини вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування завдання та дав правильну відповідь. Правильне розв’язання кожного із завдань цієї частини оцінюється чотирма балами.
Оцінювання завдань. Сума балів, нарахованих за правильно виконані учнем завдання, переводиться у шкільну оцінку за спеціальною шкалою. Умови завдань учні не переписують. Виправлення та закреслювання, якщо вони зроблені акуратно, не є підставою для зниження оцінки.
Нижче наводимо розподіл балів за правильне розв’язання завдань контрольної роботи та схему відповідності кількості набраних балів оцінці за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів.
Розподіл балів за розв’язання завдань з математики учнями 5-6 класів

Номери завдань


Кількість балів

Усього1–4

по 1 балу


4 балів


5–7

по 2 бали


6 балів


8–10

по 4 бали


12 балів


Усього балів


22 бали
Схема відповідності кількості набраних балів з математики оцінці за 12-бальною системою оцінювання для 5-6 класів

Кількість набраних балів


Оцінка за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів


1

1

2

2

3-4

3

5-6

4

7-8

5

9-10

6

11-12

7

13-14

8

15-16

9

17-18

10

19-20

11

21-22

12Розподіл балів за розв’язання завдань з алгебри

Номери завдань

Кількість балів

Усього


1–4

по 1 балу

4 балів

5–7

по 2 бали

6 балів

8–10

по 4 бали

12 балів

Усього балів з алгебри

22 бали


Розподіл балів за розв’язання завдань з геометрії

Номери завдань


Кількість балів

Усього1–4

по 1 балу

4 балів

5–7

по 2 бали

6 балів

8–10

по 4 бали

8 балів

Усього балів з геометрії


16 балів  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо викладання математики
Навчання математики в 5-9 класах та 10-11 профільних класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році буде...

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу...
«Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012...

Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної...
«Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» та з метою роз’яснення окремих аспектів вивчення навчального...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики
«Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти» у 2013/2014 навчальному році 5 класи загальноосвітніх...

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
Укладач: Біляніна О. Я., методист науково-методичного центру природничо-математичних дисциплін іппочо

Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2014/2015 навчальному році
У 2014/2015 навчальному році вивчення математики в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано...
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному...

Методичні рекомендації щодо проведення практичних робіт з географії
Змістом навчальної діяльності учнів на цих уроках є вико­нання практичних робіт, що забезпечує формування відповідних рівнів компе­тентності,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка