Пошук по сайту


Державний стандарт професійно-технічної освіти

Державний стандарт професійно-технічної освіти

Сторінка1/37
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти
ДСПТО 7241.OІ.63.21-2013

(позначення стандарту)


Професія: Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустаткування
Код: 7241

Кваліфікація: 2, 3, 4, 5, 6 розряди

Видання офіційне
Київ 2013

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки

України
Від 28.10.2013 № 1489


Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7241.OІ.63.21-2013

(позначення стандарту)


Професія: Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустаткування
Код: 7241

Кваліфікація: 2, 3, 4, 5, 6 розряди

Видання офіційне
Київ 2013

Загальні положення щодо реалізації ДСПТО

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування” 2,3,4,5,6 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти» та статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.


У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 2-й розряд складає 837 годин, на 3-й розряд – 927 годин, на 4-й розряд - 601 годину, на 5-й розряд - 468 годин і на 6-й розряд - 468 годин.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики професії “Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування” (Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», Розділ 2 «Професії робітників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року №336), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктами 7, 9 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004року №336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – до 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.


Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України


Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7241.OІ.63.21-2013

(позначення стандарту)


Професія: Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустаткування
Код: 7241


Кваліфікація: 2 розряд

Видання офіційне

Київ 2013
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-

технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють

підготовку кваліфікованих робітників)
1. Професія — 7241 “Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування”

2. Кваліфікація 2 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

будову і принцип роботи електродвигунів, генераторів, трансформаторів, комутаційної та пускорегулювальної апаратури, акумуляторів і електроприладів; основні види електротехнічних матеріалів; їх властивості і призначення, правила і способи монтування і ремонту електроустаткування в обсязі виконуваної роботи; назву, призначення і правила користування робочим та контрольно-вимірювальним інструментом і основні знання про виробництво та організацію робочого місця; прийоми і способи заміни, зрощування і паяння проводів низької напруги; правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом; правила електробезпеки під час обслуговування електроустановок в обсязі кваліфікаційної групи ІІ; прийоми і послідовність виконання такелажних робіт.
Повинен уміти:

виконувати окремі нескладні роботи з ремонту та обслуговування електроустаткування під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації. Монтувати і ремонтувати розподільні коробки клемників, запобіжних щитків та освітлювальної арматури. Очищати і продувати стисненим повітрям електро­устаткування з частковим розбиранням, промиванням і протиранням деталей. Чистити контакти і контактні поверхні. Здійснювати оброблення, зрощування, ізолювання і паяння проводів напругою до 1000 В. Прокладати встановлювальні проводи і кабелі. Обслуговувати і ремонтувати сонячні і вітрові енергоустановки потужністю до 50 кВт. Виконувати прості слюсарні, монтажні і теслярські роботи під час ремонту електроустаткування. Вмикати і вимикає електроустаткування і виконує прості вимірювання.

Працювати пневмо та електроінструментом. Виконувати такелажні роботи із застосуванням простих вантажних засобів і кранів, якими керують з підлоги. Перевіряти і вимірювати мегомметром опір ізоляції розподільної мережі статорів та роторів електродвигунів, обмоток трансформаторів, уводів і виводів кабелів.
4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватися норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі у їх ремонті;
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться у системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта, без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника

Всі види економічної діяльності.
7. Специфічні вимоги

  1. Вік: по закінченню навчання - не менше 18 років.

  2. Стать: чоловіча, жіноча.

  3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план


Професія 7241 “Електромонтер з ремонту

та обслуговування електроустаткування”

Кваліфікація – 2 розряд

Загальний фонд навчального часу - 867 годин

з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

74

2

1.1.

Основи правових знань

17
1.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

17
1.3.

Інформаційні технології

17

2

1.4.

Правила дорожнього руху

8
1.5

Резерв часу

15
2.

Професійно-теоретична підготовка

245

14

2.1.

Спецтехнологія

92
2.2.

Електротехніка з основами промислової електроніки

63

6

2.3.

Електроматеріалознавство

20

2

2.4.

Технічне креслення

24

4

2.5.

Допуски та технічні вимірювання

16

2

2.6.

Охорона праці

30
3.

Професійно-практична підготовка

510
3.1.

Виробниче навчання

378
3.2

Виробнича практика

132
4.

Консультації

30
5.

Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

8
Загальний обсяг навчального часу (без п. 4):

837

16


Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень

для підготовки кваліфікованих робітників за професією

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування” 2 розряду 1. Кабінети:

 • спеціальної технології;

 • креслення;

 • електротехніки ;

 • електроматеріалознавства;

 • допусків та технічних вимірювань;

 • охорони праці;

 • правил дорожнього руху;

 • основ трудового законодавства;

2. Майстерні:

 • слюсарна;

 • електромонтажна.


3. Лабораторії:

 • електротехнічна.

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

 • допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;

 • індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

 • предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів.Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

1
2.

Конституційні основи України

5
3.

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

1
4.

Господарство і право

1
5.

Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів

2
6.

Праця, закон і ми

2
7.

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

2
8.

Злочин і покарання

2
9.

Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України

1Всього годин

17


Тема 1. Право - соціальна цінність, складова частина загально-людської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право - цінність - одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права - його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

Тема 2. Конституційні основи України

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада - представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Президент України - глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої влади.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.

Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.

Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об'єднань.

Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв'язання господарських спорів.

Тема 6. Праця, закон і ми

Трудовий договір. Право громадян України на працю.

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.
Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління.

Тема 8. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.


Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулюванні системи "природа-людина-суспільство". Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.


Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Предмет, завдання галузевої економіки. Основні поняття

2
2.

Галузева структура промисловості України

2
3.

Інфраструктура ринку

1
4.

Науково-технічний прогрес і економічне зростання в галузі

1
5.

Організація виробництва на підприємствах промисловості

2
6.

Підприємство як суб’єкт господарювання

2
7.

Кадри підприємства

2
8.

Поняття собівартості, прибутку, рентабельності виробництва, продукції

2
9.

Продуктивність праці

1
10.

Організація оплати праці

2Всього:

17


Тема 1. Предмет, завдання галузевої економіки. Основні поняття

Мета вивчення курсу. Поняття «економіка», «національна економіка», «валовий внутрішній продукт», «ринок». Типи економічних систем. Розвиток економічної думки в Україні.
Тема 2. Галузева структура промисловості України

Галузева структура економіки, та показники що її характеризують. Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури промисловості Україні.
Тема 3. Інфраструктура ринку

Сутність, функції, основні структурні елементи інфраструктури ринку. Проблеми та перспективи розвитку інфраструктури ринку в Україні
Тема 4. Науково-технічний прогрес економічного зростання в галузі

Науково-технічний прогрес (НТП). НТП в промисловості. Основні напрями науково-технічної політики в галузі. Технологічна революція. Гуманізація виробництва і мотивація праці
Тема 5. Організація виробництва на підприємствах промисловості

Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва та їх характеристика.
Тема 6. Підприємство як суб’єкт господарювання

Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції підприємств. Організаційно-правові форми підприємств.
Тема 7. Кадри підприємства

Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на зміну професійно – кваліфікаційного складу кадрів підприємства.
Тема 8. Поняття собівартості, прибутку, рентабельності виробництва, продукції

Визначення понять. Структура собівартості, шляхи зниження собівартості. Прибуток, функції та види прибутку. Показники рентабельності виробництва, продукції.
Тема 9. Продуктивність праці

Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці, її обчислення.
Тема 10. Організація оплати праці

Організація трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці, бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх присвоєння.

Типова навчальна програма

з предмета “Інформаційні технології”

теми

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Інформація та інформаційні технології

2
2

Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

7

2

3

Мережні системи та сервіси

8

2

Всього годин:


17

4
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Коваленко Віктор Михайлович, директор Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної...

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Молоцило В. О.– заступник директора з навчально-виробничої роботи професійно технічного училища №15 м. Черкаси, викладач вищої категорії,...

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Опенько В. В. – викладач професійно-теоретичної підготовки «Спеціальна технологія»; Хацко Н. І. – викладач професійно-теоретичної...

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Розроблено: Медведь В. В. – директор Севастопольського центру пто, «Заслужений працівник освіти України»

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Кваліфікація: слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка) 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Літіченко О. С. – заступник директора Дніпропетровського вищого професійного училища будівництва

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Турчин В. П., директор художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Розроблено: Дьомінов Василь Данилович директор Запорізького професійного ліцею автотранспорту

Витяг
Державний стандарт базової І повної середньої освіти (далі — Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів І випускників...

Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом...
Згідно із Законом України "Про загальну середню освіту" Державний стандарт загальної середньої освіти складається з державних стандартів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка