Пошук по сайту


Додаток до листа Міністерства освіти І науки України від 26. 06. 2015 р. №1/9-305 Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році

Додаток до листа Міністерства освіти І науки України від 26. 06. 2015 р. №1/9-305 Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 р. № 1/9-305

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до навчальних програм.

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 05.11.2014 № 1275 «Про проведення експертизи та громадського обговорення типових навчальних планів та навчальних програм для початкової школи» та від 06.02.2015 №100 «Про розвантаження навчальних програм для учнів 5 –9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» до навчальних програм внесено зміни, спрямовані на їх розвантаження, врахування вікових особливостей розвитку дитини, відповідність сучасному розвитку науки та технологій.

Після громадського обговорення та розгляду Колегією Міністерства зміни до програм були затверджені наказами МОН:

585 від 29.05.2015 «Про затвердження змін до навчальних програм для

загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня», яким затверджено зміни та надано гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки» програмам для 5 – 9 класів з таких навчальних предметів: … математика…

Навчальні програми зі змінами розміщено на сайті

(http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/).

Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу, вчителі можуть обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу.

Обласні, районні та міські методичні кабінети (об’єднання) не можуть

втручатися в такі питання, оскільки це винятково компетенція вчителя.

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua).

Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни у програмах.

Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику навчання.

Також залишаються актуальними методичні рекомендації Міністерства щодо організації навчально-виховного процесу і вивчення базових дисциплін попередніх років.

Тексти методичних рекомендацій розміщені на сайті МОН (http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations)

та в Інформаційних збірниках Міністерства освіти і науки відповідних років.

Математика

У 2015/2016 навчальному році 7 класи загальноосвітніх навчальних закладів продовжать навчання за програмою «Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. М.Бурда, Ю. Мальований, Є.Нелін, Д. Номіровський, А. Паньков, Н.Тарасенкова, М. Чемерис, М. Якір),

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585

«Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних

закладів ІІ ступеня» та розміщеною на сайті Міністерства освіти і науки України

(www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary

education/educational_programs/1349869088/).

Звертаємо увагу, що до навчальної програми з математики внесено зміни,

викликані потребою розвантаження навчального матеріалу.

Так, з курсу математики в 5-6 класах вилучено елементи комбінаторики й теорії ймовірностей. Учні не зобов’язані більше набувати умінь розв’язувати найпростіші комбінаторні задачі шляхом розгляду можливих варіантів та на прикладах пояснювати поняття випадкової події та ймовірності появи випадкової події.

Програма для 7 класу зазнала таких змін: із курсу геометрії вилучено задачі на

побудову, у зв'язку з цим перерозподілено час між темами. Також спрощено

державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

За Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів,

затвердженими наказом МОН від 29.05.2014 № 664, на вивчення математики в 7 класі

відводиться 4 години на тиждень (2 години алгебри і 2 години геометрії).

В основу побудови змісту й організації процесу навчання математики в 7 класі

покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом

навчання предмета є сформовані певні компетентності учнів. Їх сутнісний опис

подано в програмі в розділі «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

учнів».

Починаючи з 7 класу, вивчаються два математичних курси: алгебра і геометрія.

Основними завданнями курсу алгебри є формування умінь виконання тотожних перетворень цілих і дробових виразів, розв’язування рівнянь і нерівностей та їх систем, достатніх для вільного їх використання у вивченні математики і суміжних предметів, а також для практичних застосувань математичного знання.

Важливе завдання полягає в залученні учнів до використання рівнянь і функцій як

засобів математичного моделювання реальних процесів і явищ, розв’язування на цій

основі прикладних та інших задач. У процесі вивчення курсу посилюється роль

обґрунтувань математичних тверджень, індуктивних і дедуктивних міркувань,

формування різноманітних алгоритмів, що має сприяти розвитку логічного

мислення і алгоритмічної культури школярів.

Основу курсу становлять перетворення цілих раціональних виразів. Важливо забезпечити формування умінь школярів вільно виконувати основні види перетворень таких виразів, що є передумовою подальшого успішного засвоєння курсу та використання математичного апарату під час вивчення інших шкільних предметів.

Істотного розвитку набуває змістова лінія рівнянь та нерівностей. Відомості про рівняння доповнюються поняттям рівносильних рівнянь. Процес розв’язування

рівняння трактується як послідовна заміна даного рівняння рівносильними йому

рівняннями. На основі узагальнення відомостей про рівняння, здобутих у попередні

роки, вводиться поняття лінійного рівняння з однією змінною. Розглядаються

системи лінійних рівнянь з двома змінними. Значне місце відводиться застосуванню рівнянь до розв’язування різноманітних задач. Важливе значення надається формуванню умінь застосовувати алгоритм розв’язування задачі за допомогою рівняння.

У 7 класі вводиться одне з фундаментальних математичних понять — поняття

функції. Також вводиться поняття лінійної функції та її графіка. Ці відомості

використовуються для графічного ілюстрування розв’язування лінійного рівняння з

однією змінною, а також системи двох лінійних рівнянь з двома змінними.

Функціональна лінія пронизує весь курс алгебри основної школи і розвивається в тісному зв’язку з тотожними перетвореннями, рівняннями і нерівностями. Властивості функцій, як правило, встановлюються за їх графіками, тобто на основі наочних уявлень, і лише деякі властивості обґрунтовуються аналітично. У міру оволодіння учнями теоретичним матеріалом кількість властивостей, що підлягають вивченню, поступово збільшується. Під час вивчення функцій значна увага має відводиться формуванню умінь будувати й аналізувати графіки функцій, характеризувати за графіками функцій процеси, які вони описують, спроможності розуміти функцію як певну математичну модель реального процесу.

Головна лінія курсу геометрії — геометричні фігури та їх властивості.

Основними поняттями курсу є точка, пряма, площина, належати, лежати між.

Перші три поняття — це основні геометричні фігури, а два останніх — основні

відношення. Це неозначувані поняття — для них не формулюються означення, але

їх зміст розкривається через опис, показ, характеристику. Інші поняття курсу

визначаються, а їх властивості встановлюються шляхом доказових міркувань. Учень

має усвідомити, що під час доведення теорем можна користуватися означеннями,

аксіомами і раніше доведеними теоремами.

Фігури, що вивчаються у 7 класі, — точка, пряма, відрізок, промінь, кут, трикутник, коло, круг. Учень повинен формулювати означення планіметричних фігур та їх елементів, зображати їх на малюнку, класифікувати.

У 7 класі учні ознайомлюються з основами геометричної науки — означеннями, аксіомами, теоремами, основними методами доведення теорем.

Поглиблюються і систематизуються відомості про геометричні величини: довжину,

градусну міру кута, площу, об’єм.

У навчально-виховному процесі можна використовувати підручники з алгебри та геометрії для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що видані в попередні роки і мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. При цьому слід зважати на особливості нової програми, оскільки вона відрізняється порядком викладення матеріалу і певними спрощеннями.

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання:«Математика в рідній школі», «Математика», «Математика в школах України».

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних...
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних...
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних...
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...

Методичні рекомендації про вивчення математики
Типовими навчальними планами відповідно до листа Міністерства освіти І науки України №1/9-253 від 22 травня 2015 року «Про структуру...

Програма курсу 6-го класурозрахована на 70 годин (2 години на тиждень),...
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...

Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...

Наказ
Мон україни від 01. 07. 2014 №1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у знз та вивчення базових дисциплін у 2014-2015...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
України від 11. 06. 2014 №701 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки України від 22. 04. 2014 №504», листа Міністерства...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2014/2015 навчальному році
У 2014/2015 навчальному році вивчення математики в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Наказ
«Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровської області у 2015/2016 навчальному...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка