Пошук по сайту


І. Вступ. Аналіз роботи школи за 2006-2007 н р. та основні напрямки роботи на 2007-2008 навчальний рік

І. Вступ. Аналіз роботи школи за 2006-2007 н р. та основні напрямки роботи на 2007-2008 навчальний рік

І. Вступ.

Аналіз роботи школи за 2006-2007 н. р. та основні напрямки роботи на 2007-2008 навчальний рік.

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» навчання та виховання в школі здійснюються в процесі урочної, позаурочної та позашкільної діяльності.

Вчителі школи добре знають і успішно реалізують на уроках основні педагогічні ідеї навчальних програм, творчо використовують методичні листи про викладання навчальних предметів, рекомендації щодо розвитку умінь і навичок щколярів.

Школа працює в режимі п'ятиденного робочого тижня.

Із 12 осіб педагогічного колективу вищу освіту мають 11 учителів, 1 педагог має середню спеціальну освіту. він же здобуває вищу освіту. 1 педагог має звання «Старший вчитель», 2 - вищу кваліфікаційну категорію, 9 - І категорію; 1 - спеціаліст.

Науково-методичний, фаховий рівень педагогів та якість викладання навчальних предметів забезпечують виконання державних стандартів освіти за підсумками 2007-2008 навчального року учні мають такі навчальні досягнення:

  • високий рівень – 11 учнів, 22%;

  • достатній рівень – 14 учнів, 34%.

Із 11 учнів що закінчили школу 2 отримали свідотство про базову загальну середню освіту з відзнакою: Дзеблюк Дмитро, Царик Антоніна.
Показники навчальних досягнень учнів по предметах за 2007-2008н.р. :


Предмет

К-сть учнів які вивчають предмет

К-сть учнів які мають рівень навч досягнень з предметів

Якісний показник, %

Порівняно з минулим роком

Середн бал

Порівняно з минулим роком

початк


середн

достатн

високий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Укр. мова
Укр. літ
Зарубіжна літ
Німецька мова
Математика
Алгебра
Геометрія
Історія України
Всесвітня історія
Етика
Правознавство
Рідний край
Географія
Біологія
Фізика
Хімія
Музичне мист-во
Образотворче мист-во
Фізкультура
Основи здоров’я
Трудове навчання
Я і суспільство
Показники досягнень вчителів за 2007-2008 н.р.:


ПІБ вчителя, предмет

К-сть учнів яких навч вчитель

К-сть учнів які мають рівень навч досягнень з предметів

Якісний показник, %

Порівняно з минулим роком

Середн бал

Порівняно з минулим роком

початк


середн

достатн

Високий

Возняк Н.М.

Укр. мова,

укр. літ,

образ мист-во
Касянчук М.Л.

Укр. мова,

укр. Літ
Царик С.Л.

Зарубіжна літ,

Муз мист-во
Пашкевич Г.П. Нім мова
Микитюк Г.М.

алгебра,

геометрія
Царик П.Г.

Історія України

Всесвітня історія,

Правознавство

Етика

Фізкультура
Царик Л.М.

Географія

Основи здоров’я
Муравчук Н.М.

Біологія

Географія

Природознавство

Я і суспільство

Трудове навчання
Муравчук М.Ф

Математика

Фізика хімія

Трудове навчання
Королюк С.І.

Укр. Мова

Укр. Літ

Математика

Музика

Образотв мист-во

Фізкультура
Васковець Л.М

Укр. Мова

Укр. Літ

Математика

Музика

Образотв мист-во

Фізкультура

Показники успішності та відвідування по класах за 2007-2008 н.р.


Клас

Класовод, класн. керівник

К-сть учнів

Якісн.

показ.

Порів.

з мин.

роком

Серед-ній бал

Порів.

з мин.

роком

Пропущених уроків

%

відвід.

Порів.

з мин.

роком

всьго

З них через хвороби

1

Васковець Л.М.

7

2

Королюк С.І.

4


3

Васковець Л.М.

5


4

Королюк С.І.

3


5

Царик С.Л.

7


6

Муравчук Н.М.

9


7

Царик Л.М.

11


9

Возняк Н.М.

11Показники успішності початкових класів з основних предметів за 2007-2008 н.р.

Клас класовод

К-сть учнів

Українська мова

Читання

Математика

Всього

Порівняно з минулим роком

Рівень навч досягненнь

Якісн пок

Рівень навч досягненнь

Якіспок

Рівень навч досягненнь

Якісн пок

Рівень навч досягненнь

Якісн пок

п

с

д

в

п

с

д

в

п

с

д

в

п

с

д

в


Незважаючи на складні умови функціонування школи, зокрема на:

-нестачу нових підручників, атласів і контурних карт з географії та історії;

  • дефіцит хімреактивів та хімічного посуду для практичних та лабораторних робіт з хімії, біології;

  • ліміт коштів на передплату періодичних видань;

  • відсутність спортзали,актової зали;

  • невідповідність матеріальної бази вимогам сьогодення, ­

тенденція зростання показників достатнього і високого рівня навчальних досягнень зберігається. Якісний показник навчальних досягнень порівняно з минулим роком зріс на3%. В 2007-2008 н.р. він становив 56%, в 2006-2007 н.р.- 50%.

На постійному контролі перебуває питання відвідування учнями шкільних занять. З цjєю метою ведеться журнал обліку відвідування учнями школи, видаються накази по школі «Про стан відвідування учнями шкільних занять».

З метою проведення моніторингу навчальних досягнень учнів дирекція школи двічі на рік ( грудень, травень) проводила контрольні роботи, зрізи знань.

Наприкінці І і ІІ семестрів перевірялась техніка читання учнів 1-4 класів.

Проведено державну підсумкову атестацію у 4 та 9 класах.
Результати державної підсумкової атестації у 9 класі:


Учні школи в минулому навчальному році брали участь в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, різноманітних конкурсах та змаганнях.
Результативність участі учнів школи в районних конкурсах, змаганнях в 2007-2008н.р.

Предмет, назва конкурсу

Місце

Клас

Прізвище, ім’я учня

П.І.Б. вчителя

Олімпіади

Укр. мова і література

Математика


Конкурси
Змагання


На підставі закону України « Про загальну середню освіту» ( ст.. 17) виховання учнів в школі здійснюється в процесі урочної , позаурочної та позашкільної роботи. Мета виховного процесу визначається на основі принципів громадянського виховання особистості.

Змістовно і на належному рівні були проведені у школі свята і вечори, різні конкурси і зустрічі.

Організаційно-адміністративна робота

Вся організаційно-адміністративна робота була спрямована на вирішення oсновних завдань 2007-2008 навчального року та підпорядкована розв'язанню проблемних питань школи. За навчальний рік було видано наказів по школі організаційно-­адміністративного характеру, які мобілізували колектив школи на вирішення основних завдань навчально-виховного процесу. Крім цього, видано накази з кадрових питань.

Проте, невирішеною проблемою залишається своєчасність постановки завдань, оперативність у вирішенні поставлених завдань, взаємний інтерес до постановки завдань, фінансова і матеріальна незабезпеченість під час планування і організації адміністративної роботи.

Тому основними завданнями на навчальний рік є: вчасне й оперативне проведення прийнятих організаційно-адміністративних заходів, повне виконання Статуту школи, вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових обов’язків та дисципліни праці.

Внутрішньо-шкільне управління і контроль

В минулому навчальному році внутрішкільним контролем було охоплено питань навчально-виховного процесу та діяльності школи. За результатами внутрішкільного контролю видано наказів, з інших питань видавались розпорядження.

Але ще не в повній мірі забезпечується висока ефективність навчально-виховного процесу за мінімальної затрати часу і праці, впровадження в практику науково­-обrрунтованих педагогічних, організаційних, господарсько-економічних заходів.

Тому слід посилити контроль за викладанням і якістю знань, умінь і навичок учнів, позакласною та позашкільною роботою, за якісним виконанням навчальних програм, всебічно вивчати навчально-виховний процес і його глибоко аналізувати.

Методична робота

У минулому навчальному році педколектив школи працював над загальною проблемою: «Реалізація Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності», над навчальною проблемою « Формування у школярів потреби і навичок самоосвітньої роботи, здатності до навчання впродовж усього життя» та над виховною проблемою «Соціальна активність учнів:готовність до участі в процесах державотворення, здатність до спільного життя і співпраці в громадянському суспільстві, готовність взяти на себе відповідальність». На вирішення цих завдань і була спрямована вся методична робота. Протягом 2007-2008 навчального року в школі працювали: методична рада, постійно діючий семінар-практикум, методичне об'єднання класних керівників, творча група. Проведено 5 предметних тижнів: української мови і літератури, математики, екології і хімії, історії і зарубіжної літератури /Возняк Н.М. і Касянчук М.Л., Микитюк Г.М., Муравчук Н.М., Царик С. Л. і Царик П.Г./, тиждень педмайстерності «Досвід кожного – багатство всіх», методичний тиждень «Використання інноваційних технологій навчання на уроці», шкільні конкурси «Вчитель року» та «Класний керівник року» Вчителем року визнано вчителя української мови та літератури Возняк Н.М., класним керівником року – Муравчук Н.М.

Атестовано 2 педагогічні працівники: Возняк Н.М., Микитюк Г.М., в березні місяці проведено Їх творчі звіти. Двоє вчителів пройшли курсову перепідготовку.

Вчителі школи відвідали районних семінарів.

Педагогічними працівниками школи проведено на протязі минулого навчального року 12 відкритих уроків, з них визнано високоефективними 8. Адміністрацією школи відвідано 9 позакласних заходів, з яких високоефективними визнано 7,ефективними 2. Випущено 5 методичних бюлетенів, підготовлено 5 рефератів, 12 розробок уроків, 7 розробок виховних заходів.

Невирішеною проблемою залишається неналежне інформаційне та науково-методичне забезпечення діяльності школи, недостатні умови для постійного професійного вдосконалення вчителів.

А тому слід вдосконалити систему планування та координацію діяльності всіх ланок навчально-виховного процесу, внутрішньо-шкільного контролю, інформаційного та науково­-методичного забезпечення діяльності школи, підвищити вимогливість до вчителів щодо забезпечення умов для індивідуального розвитку дітей, досягнення ними рівня навченості з урахуванням їх пізнавальних інтересів. Заступнику директора з навчально-виховної роботи слід впровадити рейтингову оцінку творчої діяльності вчителя, організувати вивчення та впровадження в навчально-виховний процес кращий досвід вчителів школи.

Діяльність педагогічної ради.

На навчально-виховний процес в школі значною мірою впливає діяльність педагогічної ради. Протягом минулого року проведено 8 засідань. На них розглядались питання навчальної та виховної роботи, методичні проблеми, аналізувався стан викладання та якість знань учнів, питання переведення учнів до наступних класів, випуску учнів зі школи, а також інші питання педагогічної діяльності школи.

Проте невирішеною проблемою залишається декларативність деяких рішень педради, інколи не повністю виконуються вимоги щодо підготовки і проведення педрад. Тому надалі потрібно конкретизувати рішення педагогічних рад, дотримуватися методичних рекомендацій щодо підготовки і проведення педагогічних рад.

Наради при директорові.

Протягом минулого навчального року проведено 10 нарад при директорові. На них розглядались питання, що стосувались навчально-виховного процесу, стану викладання предметів, підсумків навчально-виховної діяльності за семестри, господарської діяльності, охорони праці. За результатами нарад видавались накази або розпорядження.

Проте інколи допускається недостатня оперативність у реалізації рішень нарад. А тому надалі слід надавати інформацію про хід виконання рішень нарад при директорові, домогтися виконання вимог до методики підготовки нарад.

Робота ради школи

Рада школи працювала згідно з планом роботи. Було проведено 4 засідання ради. На засіданнях основна увага приділялась розв'язанню проблем навчально-виховного процесу, забезпеченню нормальних санітарно-гігієнічних умов, теплового режиму у школі, організації харчування учнів, дозвілля, правопорушенням, залученню позабюджетних коштів для зміцнення матеріальної бази школи.

Активну участь рада школи взяла в звітуванні директора школи про свою діяльність за 2007-2008 навчальний рік.

Проблемою є низька активність окремих членів ради з питань освіти та виховання. Завданням на наступний навчальний рік є активізація роботи ради. Необхідно спланувати роботу ради та її секторів і домогтися повного виконання плану роботи та чіткої взаємодії секторів ради.

Робота піклувальної ради ,

В минулому навчальному році в школі працювала й піклувальна рада згідно з річним планом роботи. Проведено 4 засідання піклувальної ради. Саме вона сприяла залученню позабюджетних коштів для зміцнення матеріальної бази школи, допомагала стимулювати й матеріально заохочувати обдарованих дітей.

Основним завданням піклувальної ради школи й надалі залишається питання сприяння поповненню фонду загальнообов'язкового навчання, покращення співпраці з місцевими підприємцями, активна співпраця з благодійною організацією «Медичне милосердя Канади».

Трудове навчання

Трудове навчання здійснювалося на базі навчально-дослідного господарства згідно із затвердженими програмами.На навчально-дослідних ділянках учні провлдили досліди, здобували навички догляду за сільсько-господарськими культурами, кімнатними рослинами, клумбами.

Невирішені проблеми: недостатня кількість знарядь для роботи на відкритому ґрунті, відсутність коштів для придбання мінеральних добрив та засобів боротьби із шкідниками, недостатня практична спрямованість занять з трудового навчання та сільсько-господарської праці. Завдання на наступний навчальний рік: забезпечити навчальні заняття з трудового навчання необхідними матеріалами, знаряддям та інвентарем, добитися спрямування трудового навчання на таку навчальну роботу, яка б давала можливість заробляти кошти.

Охорона життя та здоров’я, безпека та охорона праці, санітарно-профілактичні і оздоровчі заходи.

За минулий навчальний рік заходи з охорони життя і здоров'я виконані повністю. Видавались накази по школі, спрямовані на зміцнення здоров'я учнів. З працівниками школи та учнями проведені заняття та прийняті заліки з охорони праці. З учнями 1-9 класів на початку навчального року проведено вступний інструктаж. Комплекс заходів передбачено і колективним договором. Проведено оздоровлення 45 учнів у пришкільному таборі з денним перебуванням. Проведено комплекс санітарно-профілактичних заходів, які сприяли поліпшенню умов праці­ та її охорони.

Школа забезпечувалась миючими засобами.

Невирішеною проблемою залишається відсутність коштів для придбання спецодягу для працівників школи та інвентаря для прибирання.

Основними завданнями залишаються: залучення коштів із різних джерел фінансування для виконання заходів з охорони праці, здоров'я учнів та працівників школи; посилення контролю за виконанням норм безпеки праці.

Зміцнення навчально-матеріальної бази

В минулому навчальному році була проведена робота по зміцненню навчально-­матеріальної бази школи. В навчальних кабінетах створено новий роздатковий, дидактичний матеріал та матеріал для індивідуальної роботи з учнями. .

Проте невирішеною проблемою є відсутність коштів та матеріалів для зміцнення бази школи власними силами, низька активність завідуючих кабінетами зі створення належних умов праці та навчання, невідповідність бази кабінетів Положенню про каБІнети.

Основними завданнями на 2007-2008. навчальний рік є: виконання Положення про кабінети, поновлення стендів в навчальних кабінетах, виготовлення рівневого дидактичного матерІалу.Під час планування роботи кабінетів та майстерні враховувати можливості учнів та батьків.

Господарська робота

Господарська робота спрямована на забезпечення навчально-виховного процесу необхідними матеріалами. Проведено поточний ремонт школи та сучасний ремонт їдальні. Школа обробляє 0,56 га поля, де вирощуються картопля, столові буряки, огірки, капуста, морква, які передаються в шкільну їдальню для харчування учнів, та озиму пшеницю.

Але проблемою залишається недостатнє забезпечення сільськогосподарським інвентарем для роботи на ділянках та шкільній території, відсутність графіка проведення капітальних ремонтів шкільних приміщень та господарських споруд, відсутність коштів для придбання спецодягу для працівників школи.

Основні завдання: пошук коштів з різних джерел фінансування для забезпечення навчально-виховного процесу; організація державно-громадського утримання шкільних споруд та їх обслуговування і ремонт; придбання спецодягу для працівників школи; якісна підготовка школи до початку навчального року.

Робота бібліотеки

Основним завданням шкільної бібліотеки у 2007-2008 навчальному році було виховання у школярів засобами книги інтересу до знань, розвиток допитливості, самостійністі мислення, ерудиції, активності, формування навичок бережливого ставлення до книги.

Читачів-учнів було 57, вчителів та обслуговуючого персоналу - 17. Відвідування становить 82%. Всі учні школи користуються ще й сільською бібліотекою.

З метою пропаганди книг, розвитку читацьких інтересів, бібліографічної грамотності учнів в школі було проведено: книжкових виставок - 7, бібліографічних оглядів - 3, вікторин - 4, бесід - 7, бібліотечних уроків - 24, усний журнал - 1, тиждень дитячої книги -1, оглядів читацьких формулярів - 2, рейдів - оглядів по збереженню підручників - 4.

Проте проблемою залишається низька культура роботи з книгою, низький рівень збереження окремими учнями навчальних підручників, невисокі читацькі інтереси учнів, низький рівень самостійної роботи з книгою

Тому основним завданням шкільної бібліотеки в 2008-2009 навчальному році повинно стати: формування в учнів бережливого ставлення до книг, формування навичок самостійної роботи з книгою, розвиток засобами книги інтересу до знань.

Робота шкільної їдальні

Шкільна їдальня працювала над забезпеченням учнів повноцінним гарячим харчуванням. Для цього залучалась вирощена, зібрана і перероблена продукція з шкільного городу та навчально-дослідних ділянок, а також продукція, передана для шкільної їдальні батьками учнів. Всі 57 учнів школи отримували одноразове безплатне харчування. Під час роботи оздоровчого табору з денним перебуванням 38 учнів школи отpимували дворазове харчування. Обладнання в їдальні в основному працювало справно, а в разі необхідності вчасно ремонтувалось.

Але проблемою ще залишається неповноцінна калорійність і різноманітність харчових продуктів.

Тому в 2008-2009 навчальному році слід продовжувати працювати над забезпеченням учнів повноцінним калорійним харчуванням, раціонально використовувати обладнання та електроенергію, забезпечити їдальню миючими засобами.

Основні завдання на 2008-2009 навчальний рік

Удосконалювати зміст діяльності школи відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти.

Удосконалювати урок як основну форму навчально-виховного процесу: підбирати найбільш ефективні методи й прийоми роботи з огляду на принципи диференціації, індивідуалізації та гуманізації навчання.

Формувати всебічно розвинуту особистість, яка має високий рівень знань, високий потенціал творчого, морального, фізичного розвитку і здоров'я.

Активізувати та розвивати творчий потенціал вчителів, формувати в них здатність використовувати раціональні прийоми і педагогічні технології, покликані зберігати фізичне і психічне здоров'я учнів, стимулювати їх самоосвіту та самовдосконалення.

Забезпечувати наступність в організації та змісті дошкільної та початкової освіти, підвищувати рівень підготовки дітей дошкільного віку до навчання в школі.

Досягати ефективної координації діагностико-профілактичної, просвітницької роботи школи, сім’ї, громадськості щодо попередження правопорушень, бездоглядності, інших негативних проявів.

Виховувати особистість, здатну до самореалізації, професій ного зростання, мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.

Забезпечувати духовну єдність поколінь, зберігати родинні традиції, залучати дітей до вивчення народних звичаїв, обрядів, виховувати в них національну свідомість і самосвідомість.

Удосконалювати форми методичної роботи, домоггися їі результативності в навчально - виховному процесі.

Розпочати роботу над проектом « Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес».

Працювати над вирішенням проблемного питання школи: « Реалізація Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності ».
План - календар основних масових заходів школи
Педагогічна рада - серпень, жовтень, грудень, березень, травень, червень.

Адміністративні наради – щомісяця в останній понеділок та у випадку необхідності.

Загальношкільні батьківські збори - вересень, квітень.

Засідання ради школи -вересень, листопад, січень, березень, травень,червень.

Засідання піклувальної ради - вересень, листопад, лютий, квітень.

Засідання ради профілактики - третя середа кожного місяця.

День відкритих дверей - третя середа кожного місяця.

Загальношкільні вечори - остання п'ятниця кожного місяця.

Загальношкільні лінійки - щовівторка кожного тижня.

Класні збори - четверта п'ятниця кожного місяця.

Година спілкування - друга п'ятниця кожного місяця.

Тематична виховна година - перша п'ятниця кожного місяця.

Класні батьківські збори - третя п'ятниця жовтня, грудня, березня, травня. Засідання МО класних керівників - вересень, листопад, лютий, квітень.

Засідaння учнівського парламенту - перший вівторок кожного місяця.

Заняття постійно діючого семінару - два рази в семестр.

Засідання творчої групи - чотири рази на рік.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи новопідгороднянської середньої загальноосвітньої школи...
Розділ аналіз навчально-методичної та виховної роботи за минулий навчальний рік та основні завдання на новий навчальний рік

План роботи
Аналіз роботи школи в 2014/2015 навчальному році та основні завдання на 2015/2016 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

Затверджено
Аналіз роботи школи за 2013/2014 навчальний рік І пріоритетні цілі та завдання школи на 2014/2015 навчальний рік 4

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
Згідно з річним планом роботи школи та планом контролю за якістю навчально-виховної роботи протягом І семестру. 24 грудня 2014 року...

Исс «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) дбнв...
Державного департаменту пожежної безпеки мнс україни (О. О. Свсієнко; І. Я. Кріса; О. П. Мартинов; св. Мусійчук)

Исс «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) дбнв...
Державного департаменту пожежної безпеки мнс україни (О. О. Свсієнко; І. Я. Кріса; О. П. Мартинов; св. Мусійчук)

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

geo.lekciya.com.ua
Головна сторінка